Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Source
Karina Strnadová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Publisher
Tisková zpráva
20.07.2017 11:05
Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY
na dobu jmenování dvou let, s možností prodloužení až na dobu neurčitou

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace
Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, IČO: 00360724

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání min. v magisterském nebo inženýrském studijním programu;
- nejméně 3 roky praxe v manažerské a vedoucí funkci;

- občanská bezúhonnost;

- znalost fungování a financování příspěvkové organizace;
- dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti.

Výhodou:
- orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče;
- znalost německého nebo anglického jazyka;

- orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů;

- publikační činnost a aktivity v profesních orgánech;
- řidičský průkaz skupiny B.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
-  strukturovaný profesní životopis;
- koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 3 stran A4;
- motivační dopis;
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání;
- kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici.

Platové podmínky
se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída nejméně 12.

Termín nástupu: 1. 1. 2018


Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace“
doručte do podatelny Krajského úřadu nejpozději do 15. 9. 2017 na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Karina Strnadová
tel.č.: +420 475 657 242

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz
0 comments
add comment

Related articles