Publisher
ČTK
29.02.2024 17:10
Czech Republic

Prague


back to article
3 comments
Reakce investora
redakce
| 01.03.24 11:14
1. Nesoulad s územním plánem a katastrem nemovitostí:
- Investor realizuje celý projekt v souladu se stavebním povolením a územním plánem. Důkazem je získání kolaudace u dosud dokončených částí.
- Tento nesprávný pocit vychází zřejmě z neznalosti právních předpisů upravujících katastr nemovitostí. Prohlášení vlastníka je dokument, jehož obsah je upraven v § 1166 občanského zákoníku, kde je pro označení bytových i nebytových jednotek zavedena legislativní zkratka „byt“. Tento způsob označení nemá žádný vliv na konečnou podobu zápisu jednotky v katastru nemovitosti po jejím dokončení ani na způsob užívání jednotky. O zápis apartmánů do katastru nemovitostí jako bytových jednotek investor nikdy neusiloval. Nadto se jedná o prohlášení vlastníka k rozestavěné jednotce z doby před kolaudací budovy, kdy je nyní připravována jeho aktualizovaná verze i s ohledem na obsah následného kolaudačního souhlasu. Výše uvedené platí rovněž v záležitosti registrace bytového družstva v OR.
- Záměrem investora je nabízet veřejnosti ubytovací služby (studenti, zaměstnanci s bydlištěm mimo Prahu, případně i ze zahraničí apod.).

2. Zrušení francouzské restaurace se nekoná:
- Nikdy nebylo záměrem investora zrušit původní věhlasnou restauraci. Stále platí záměr dokončit citlivě rekonstrukci celého objektu restaurace (pracovně ve stavební dokumentaci označené jako „restaurace I.“) a následné znovu otevření jejího provozu, včetně vstupních schodišť, vestibulu, salónků, šatny, balkónů, venkovních teras, přilehlých zahrad, toalet a dalšího zázemí, a to s důrazem na respekt k původnímu provedení i podobě.
- Tvrzení autora článku o zrušení restaurace zjevně vychází z neznalosti původní podoby a provozu areálu Barrandovských teras a obsahu platného stavebního povolení. Jedním ze záměrů investora je přeměna dílčí části objektu (prostor v 1. NP původně sloužící jako cukrárna a výčep nápojů pro návštěvníky na venkovní části areálu Teras), označených pracovně ve stavební dokumentaci jako „restaurace II.“ a to na výstavní prostory (galerii), který je ve stavebním povolení pracovně označen jako „atelier s výstavním prostorem“.

3. Záměrem investora je v revitalizovaném areálu BT nabídnout veřejnosti následující služby:
- restaurace v rozsahu popsaném výše, včetně navazujícího maloobchodního prostoru,
- znovu otevření vyhlídkové věže historické budovy,
- ubytovací služby v nových apartmánových domech,
- možnost využití areálového parkování pro veřejnost (převážná většina ze 151 parkovacích stání bude určena pro veřejnost, a to za poplatek běžný v dané lokalitě),
- zachování tradice volně průchozí cesty pro veřejnost přes areálové pozemky k pomníku padlých obránců při osvobozování Prahy a navazující stezka k Vltavě, kdy investor na své náklady upravil a zkolaudoval část této cesty nacházející se na jeho pozemcích.

4. Výmaz historické budovy restaurace ze seznamu kulturních památek:
- Historická budova restaurace Barrandovských teras byla v období let 1958 až 1987 nemovitou kulturní památkou. Následně v důsledku postupu státních orgánů (absolutně žádné přičinění investora) není od 1. 1. 1988 památkově chráněna.
- Investor i přes tuto skutečnost po celou dobu přistupuje k rekonstrukci historické budovy způsobem, jako by se jednalo o památkově chráněnou nemovitost, a to z úcty a respektu k architektonické hodnotě budovy i historickému významu lokality.
- Úvahy o opětovném zpamátnění historické budovy naopak investor velmi vítá a podporuje.
Terasy Barrandov
Línek
| 16.03.24 06:13
Investorovy poznámky nepřinášejí odpověď proč byl areál takto koncipován. V připomínkovém řízení jednoho z památkových úřadů je konstatováno, že návrh takto koncipovaného celku naruší areál kulturní památky a jejího prostředí natolik, že dojde k jeho trvalému poškození. Stavební akce nazývaná obnovou památky by se tak paradoxně mohla stát akcí směřující k významnému poničení jejího uplatnění, a k tomu skutečně došlo. Poměrně vážná upozornění odborných institucí nebyla nakonec vzata na vědomí. Největší škodu zapříčinilo využití segmentu zahradních teras pro bytový dům s ponecháním předzahrádek (z nichž se bude muset každá fyzicky oddělit), nevím zda ještě lze památku nazývat Terasy Barrandov. Přikládám několik obrázků nové konfigurace hmot. Zcela nepřijatelná je výstavba tmavého bloku bydlení na severní straně i dle některých památkářů.

P.S. O znovu nesmyslném prohlášení památky památkou bylo již zažádáno a MK to již několik let řeší. Pochopitelně původní památka památkou zůstává, pokud nebude právě nový zásah zabraňovat legalizaci.
Kozel zahradníkem
Vích
| 17.03.24 12:46
Těch příkladů, kdy by kozel rád sám sebe pasoval na zahradníka je stále nějak moc. Vyšehradský most, náměstí Miloše Formana, zástavba Flirence,demolice haly Hlavního nádraží. Jsou od toho (ne)zodpovědné úřady a politici, kteří to připouští k realizaci.
Add new comment
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve výjimečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.