Víceúčelová sportovní hala Modřice - výsledky soutěže

Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž

Source
Česká komora architektů
Publisher
Tisková zpráva
07.11.2015 20:40
Atelier bod architekti
A.D.N.S. architekti
ATELIER 38 s.r.o.
Grido, architektura a design

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu víceúčelové
portovní haly, která má sloužit pro potřeby města, zejména jako tělocvična ZŠ, pro činnost
portovních a zájmových oddílů v městě Modřice a bude poskytovat také zázemí pro pořádání
 kulturních akcí. 

Návrh interiéru nebyl předmětem soutěže.

Vyhlašovatel: Město Modřice
Sekretář soutěže: Ing. Ilona Damborská

Porota:

Řádní členové poroty
I
ng. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce náhradník
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník

Datum konání soutěže: 20. 03. 2015 - 03. 09. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 13. 10. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 32
Ceny a odměny celkem: 600.000,- Kč1. cena (300.000,- Kč) Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
Autoři: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda
Spolupracující osoby: Ing. arch. Karel Filsak
Hodnocení poroty: Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení. Návrh představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter souvisejícího městského prostředí.
2. cena (160.000,- Kč) GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O.
Autor: Ing. arch. Peter Sticzay- Gromski / Spolupracující osoby: Ing. arch. Martin Dudaško
Hodnocení poroty: Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem. Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody s drážním úřadem.
3. cena (100.000,- Kč) Atelier 38 s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Zuzana Tomaňová, Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Jan Zelinka
Hodnocení poroty: Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky. Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách předimenzovaná. Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory skladu a kuchyňky.
Odměna (20.000,-
Kč) Ing. arch. Radoslav Novotný
Autor: Ing. arch. Radoslav Novotný
Spolupracující osoby: Michal Žák
Hodnocení poroty: Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly a šatnového bloku. Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého množství – 5ti vstupů do objektu. Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální a neodpovídají podmínkám místa. Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a neekonomický.
Odměna (20.000,- Kč) A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.
Autoři: Akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. Petr Dvořák
Spolupracující osoby: MgA. Filip Kotlář, MgA. Filip Kosek, Ing. arch. Radka Dosedlová, Ing. arch. Hana Liškutínová, Ing. arch. David Zelenka, Bc. Bohuslav Šenkýř
Hodnocení poroty: Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru. V dispozičním řešení je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.


Více informací >
0 comments
add comment

Related articles