V. Cena Bohuslava Fuchse - vítězné projekty

Source
SOFA / Nina Ličková
Publisher
Tisková zpráva
27.05.2013 21:00
Czech Republic

Brno

Jaroslav Matoušek

Kryštof Foltýn + Daniel Struhařík; 3. ročník
5+5 Obnova měst - Stadterneuerung

doc. Ing.arch. Karel Havliš, Ing.arch. Ondřej Chybík, Ing.arch. Michal Krištof

Město přátelské každému věku
Z analýzy vyplynulo, že obyvatelstvo nejen ve Znojmě a Eggenburgu stárne a ubývá. Také město skýtá mnoho příležitostí k využití prázdného prostoru v podobě prázdných obchodů, proluk, popř. chátrajících budov. Tyto dva faktory jsme spojili do podoby senior start-upu.
Prázdné plochy jsme nabídli seniorům. Stávají se z nich tak místa, kde senioři můžou žít aktivně.
Celá strategie je rozfázovaná do 4 částí, z nichž jednotlivé složky mohou probíhat na sobě nezávisle. Nejdříve se zaktivuje nefungující místo, poté ulice, město, dále může probíhat vzájemná výměna zkušeností.
V poslední fázi soukromý sektor bude vidět seniory jako potenciálně nové zákazníky, kteří jsou aktivní a společnost obohacují. Můžou tak vznikat nové prodejny, popř. ty stávající se budou tomuto trendu přizpůsobovat. Veřejný sektor již nebude mít potřebu seniory odsouvat mimo společnost, ale uvědomí si, že senior ve městě je velkou hodnotou.

Fáze 0_Dnes
Velká část nejen Dolnorakouských a Jihomoravských středně velkých a malých měst disponuje množstvím nevyužívaných prostor. Nachází se i přímo v historickém jádru města a májí tak velký potenciál pro další rozvoj.

Fáze 1_Impuls
Vhodnou náplní lze tyto prostory znovu začít využívat. Prostory ve správě města, které prostřednictvím denního centra budou nabídnuty seniorům. Ti jej mohou začít využívat pro svou komerční i nekomerční činnost. Jedná se především o dílny, zahrady (komunitní i soukromé).

Fáze 2_Proces
Postupným zaplňováním těchto prostor se zvyšuje atraktivita celého území a dochází k oživení prostředí. Nekomerční prostory se mohou měnit v komerční a doposud komerční mohou rozšiřovat svůj provoz o další prostory.

Fáze 3_Důsledek
Díky prvotnímu minimálnímu impulzu začne veřejný sektor uzpůsobovat své provozovny pro tuto skupinu zákazníků. Celý tento proces může nastartovat ekonomický růst kraje. Senioři jsou aktivní, důležitou součástí celého města.
Veronika Tvrdá; 2. ročník
Dům nad jezerem pod Petrovem - vstup do brněnského podzemí

doc. Ing.arch. Gabriel Kopáčik, Dr., Ing.arch. Milan Šuška, Ing.arch. Jan Šárka

Lokalita
Zadaná parcela sa nachádza v Brne pod katedrálou sv. Petra a Pavla, v tesnej blízkosti historického jadra mesta. Je zvieraná ulicami Petrov a Petrská, ktoré vytvárajú z tohto prázdneho miesta trojuholníkový plácek bez konkrétneho zmysluplného využitia. Špecifickou stránkou  miesta je to, že v podzemí doteraz existujú sklepy pôvodných domov. Dnes sú bohužial zaplavené podzemnými vodnými prameňmi. Aj z tohto dôvodu vznikla legenda o jazere pod Petrovom.

Idea
Otvorenie sa priestoru, vnímanie atmosféry miesta - toto boli moje hnacie motory pre vytvorenie domu na svažitej parcele pod Petrovom. Z dôvodu monofunkčnosti okolia Petrova (cirkevné stavby) bolo mojím zámerom vytvorenie miesta pre turistov ale aj domácich, kde by mohli tráviť svoj čas v takto historickej časti mesta.

Urbanistické riešenie
Navrhnutá stavba dotvára ulicu, ale zároveň reaguje na charakter okolnej ubranistickej zástavby, ktorá ma podobu „zálivov“ a iných dvorkov, prístupných z ulice. Preto aj môj dom nezastavuje celú parcelu, ale drží sa tejto idei. Zároveň reaguje na námestie pred katedrálou, ktorej sa otvára a vytvára tak vonkajší priestor, čím vznikajú dva objekty rôznych velkostí.

Architektonické riešenie
V súlade s ideou som sa rozhodla obidva objekty riešiť jednoducho, použiť čisté materiály, ktoré nejak zvlášť nepútajú pozornosť, ale zároveň pôsobia elegantne. Vstupy do objektov som volila prirodzene na osi ulic  Biskupská od Šilingrovho námestia a Petrská od Zelného trhu. Rozhodla som sa pre funkcie, ktoré by lákali na toto miesto ludí, a zároveň by nejak naväzovali  na ducha miesta. Preto som sa rozhodla pre galériu sakrálneho umenia a architektúry, kavárnu, ktorá je otvorená miestu a umožnuje výhľad viacerými smermi a vinotéku, ktorá aj keď sa nenachádza v podzemných sklepoch, ale má s nimi súvislosť.
Veronika Ehlová; 5. ročník
Inventura stavění v MPR Brno – Místo ve středu města?

prof. Ing.arch. Petr Pelčák, Ing.arch. Nicol Gale, Ing.arch. Bohumila Hybská

Konkrétní architektonické řešení tří stavebních rezerv Městské památkové rezervace Brno je další fází diplomního projektu Inventura stavění v MPR Brno, který je zpracováván od září 2012. Jednotlivé návrhy vychází z podrobných analýz, z nichž vyplývá 60 rezerv. Rezerva je definována jako místo s nevyužitým potenciálem, které by se mělo do určité míry zastavět a tím kultivovat okolní prostředí a přispět tak k lepšímu obrazu města.

LOKALITA BENEŠOVA - MĚSTSKÉ KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM
Práce se zabývá řešením dlouhodobě nevyužitého prostoru mezi ulicemi Koliště a Benešova od vlakového nádraží až po magistrát města Brna, který je zahrnut do tzv. brněnského Ringu. Jedná se o území velice rozsáhlé s velkým potenciálem rozvoje v případě  odsunutí nádraží, jak vlakového, tak autobusového, z centra města.
Je to místo, kde se v minulosti nacházela jedna z bašt bývalého barokního opevnění, které svým rozmístěním kolem jádra města ovlivnily podobu Ringu. V tomto daném místě dochází ke změně směru točení okružní třídy, vzniká zde jakýsi "kloub" a proto jsem tento prostor řešila specifickým tvarem zástavby. V co největší míře jsem se snažila dodržet charakter Ringu, který je tvořen především uzavřenými bloky nebo solitérními stavbami velkého významu střídající se s městskými parky.

NÁROŽÍ SLADOVÁ / ÚVOZ - BYDLENÍ NA NÁROŽÍ
Předmětem architektonické studie je návrh nárožního domu na ulici Sladová a Úvoz. Jedná se o místo, kde se střetávají dvě odlišná prostředí. Dopravní tepna a rušná městská ulice a menší ulice, která ústí do parku pod hrad Špilberk. Daná parcela také sousedí s dvěma různými typologiemi městské zástavby. Vysoké městské domy z devatenáctého století, které lemují Úvoz, kontrastují s vilovou zástavbou z první poloviny dvacátého století stoupající podél ulice Sladová. Specifickým rysem této ulice jsou také vysoké zídky, které vytváří vyvýšené zahrady rodinných vilek.
Na místo plné kontrastů na nároží jsem navrhla bytový dům s komerčním parterem, který svým tvarem reaguje na situace obou ulic. Hmota domu je nejvyšší směrem do ulice Úvoz a poté se snižuje a ustupuje, aby se vyrovnala zástavbě na ulici Sladová.

PARK U ULICE ROOSEVELTOVY - DŮM V PARKU
Velkou rezervou v území městské památkové rezervace je park na ulici Rooseveltova přiléhající k Místodržitelskému paláci. Tento prostor prošel v minulosti kultivací, přesto v dnešní době nefunguje. Je to důsledek nedostatečné atraktivity prostoru a špatného technického stavu budov na jižní straně, které netvoří důstojnou hranici parku a vhodnou protiváhu sousednímu místodržitelskému paláci.
Projekt řeší úpravu parku, především jeho jižní části, dostavění holého severního štítu budovy tvořící uliční frontu Rooseveltovy ulice a zastavění parcely mezi parkem a ulicí Jezuitskou, kde jsou v současnosti pouze jednopodlažní garáže. V rámci návrhu je také řešena rekonstrukce pasáže, spojující ulice Jezuitská a Běhounská s parkem.
Koncept návrhu vychází z faktu, že tento prostor nebyl v minulosti nikdy zastavěn, a vždy byl využíván jako park či zahrady. Jedná se o místo, které přiléhalo k městskému hradebnímu opevnění. Mým záměrem proto bylo, co nejméně zasahovat do plochy zeleně a zároveň zastavět jižní hranici parku, kde by se zástavba sjednotila a oživila. Navrhla jsem zde dva bytové domy s komerčním parterem a v přízemí jednoho z domů jsem umístila kavárnu.


Více informací >
0 comments
add comment

Related articles