Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí - výsledky soutěže

Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž

Source
Město Valašské Meziříčí
Publisher
Tisková zpráva
13.10.2014 16:00
Lukáš Pecka
Ivana Smětáková
Mimosa architekti

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na stavbu „Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí“. Součástí stavby mělo být kolumbárium a vsypová louka. Vše umístěno v areálu Veřejného pohřebiště Města Valašské Meziříčí, na pozemcích parcelní číslo 517/1 - část a parcelní číslo 517/24 - část v katastrálním území Krásno nad Bečvou.

Vyhlašovatel: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Jiří Částečka, starosta
Sekretář soutěže:
Ing.arch. Dagmar Vávrová, Soudní 1221, Valašské Meziříčí

Porota:

Ing.arch. Milena Vitoulová, Ostrava - nezávislá
Ing.arch. Michal Hron, Praha - nezávislý
Ing.arch. Petr Bumbálek, Kroměříž - nezávislý
Ing. Zdeněk Bobek, vedoucí oddělení investic MěÚ Valašské Meziříčí, závislý
I

ng.arch. Petr Klier, 
Valašské Meziříčí - závislý

Náhradníci poroty: 

Ing.arch. Jana Bělská, Brno - nezávislá
Ing.arch. Dagmar Nová, Zlín - nezávislá
M
gr. Jiří Hruška, zastupitel - závislý 

Mgr. Zdeněk Petroš, 
astupitel - závislý

Datum konání soutěže: 27. 03. 2014 - 29. 08. 2014
Datum zveřejnění výsledků: 24. 09. 2014
Počet odevzdaných návrhů: 61
Ceny a odměny celkem: 350 000,- Kč

1. cena: částka 180 000,- 

autor: Ing.arch. Lukáš Pecka, PhD., Brno, Ing.arch. Ivana Smětáková

Hodnocení poroty: Návrh představuje jasný prostorový celek se silným symbolickým výrazem a dobrým urbanistickým konceptem. Tento koncept je jednoduchý, funkční, využívající v plné míře možnosti řešeného území. Jasně, přehledně a neokázale hierarchizuje jednotlivé prostory: cestu svahem rytmizovaným schodištěm podél kolumbária, síň se smutečním átriem a vsypovou loučku. Pracuje přitom s klasickými architektonickými prostředky: symetrií, rytmem a perspektivou. Seznam příloh i doporučené věcné zadání plní v celém rozsahu. Zamýšlí se nad rituálem „poslední cesty“ s cílem vytvořit důstojné prostředí. Zdánlivě symetrická vstupní fasáda s portikem přes celou šířku budovy spojuje vstup do síně a do smutečního átria. Smuteční síň má tradiční uspořádání trojlodního prostoru. Dispoziční řešení prokazuje znalost provozu. Materiálové řešení fasády – kamenný obklad v kombinaci s omítkou zaručuje optimální trvanlivost, cenu a údržbu stavby. V interiéru autor pracuje s pojmy smutek – naděje, tmavý odstín – světlý odstín obkladu a bazilikálním prosvětlením katafalku. Vhodně je zvolen materiál nábytku – převážně z dubového dřeva. Výtvarně jsou pojaty vstupní dveře a fontána. Konstrukce je navržena v technologii zděné stěny a monolitické stropy. Autor prokazuje také znalost technologie, kterou dokládá schématy v grafické části návrhu. Vtipné je spojení funkce světlíku, který slouží jako zdroj přirozeného osvětlení, ale také jako krytí technologie větrání. Odborný znalec poroty neshledal v návrhu provozní závady. Návrh respektuje požadovanou výši investičních nákladů.

2. cena: částka 120 000,-

autor: Ing.arch. Pavel Jaroš, Jihlava; Ing.arch. Jan Smékal, Prostějov; Ing.arch. Zdenek Beran, Prostějov

Hodnocení poroty: Návrh je úplný, doplnění dle zadání pro 2. kolo bylo splněno. Autor návrhu zdůvodňuje koncepční řešení umístění místnosti obřadníka bez vzájemné přímé vazby na místnost pro pozůstalé. Dle vyjádření znalce lze toto řešení akceptovat. Další provozní návaznosti jsou v souladu s doporučením poroty pro 2. kolo. Porota vnímá silný ideový koncept návrhu: život – smrt, který se promítá do celkového architektonického výrazu. Implementace této myšlenky vyústila do jednoduchého a čistého řešení. Dispoziční řešení je rovněž čisté. Navrhované zajíždění rakve pod úroveň podlahy je neopodstatněné. Způsob ukončení obřadu s vynesením rakve probíhá prostorem obřadní síně a dle výroku znalce je možné. Interiér je řešen jednoduše, minimalisticky, je vhodně promyšleno osvětlení, které v interiéru vytváří různou atmosféru související s průběhem obřadu. Osvětlení exteriéru je v návrhu působivé a podtrhuje výraz architektury. Pojetí architektury je jednoznačné a přesvědčivé, s použitím prvků vodních ploch při hlavním vstupu. Konstrukční řešení je jednoduché, ekonomické. V grafické části návrhu není dostatečně prezentováno osazení stavby do terénu. Porota kladně hodnotí prolínání použitých materiálů v exteriéru a interiéru. Návrh respektuje požadovanou výši investičních nákladů.

Odměna: částka 50 000,-

MIMOSA architekti, s.r.o. Praha

Hodnocení poroty: Autor dodal dokumentaci v požadovaném rozsahu, přesáhl však počet požadovaných výkresů (3). Porota se shodla, že ve smyslu dikce čl. 6.2 soutěžních podmínek lze předložený projekt hodnotit. Autor nerespektoval doporučení poroty, týkající se zachování stávající přístupové komunikace při objektu služeb a zdůraznění faktu, že není možná její blokace. Autor na základě doporučení poroty z 1. soutěžního kola oddělil nástup osob se sníženou pohyblivostí od zavážení rakve, přemístil obřadníka k čekárně pro pozůstalé a výstavu, rozšířil dispozici o řádné technické zázemí. Autor přidal i horní denní nasvětlení čekárny pozůstalých a výstavu rakve, čímž tento prostor výrazně zkvalitnil. Objekt obřadní síně svým umístěním a propojením se smutečním lesíkem a rozptylnou loučkou vytváří uzavřený pietní prostor přirozeně napojený na prostor hřbitova. Autor umisťuje objekt obřadní síně do spodní části svahu k objektu služeb a umožňuje tak osobám se sníženou pohyblivostí snadnější přístup. Na druhé straně mění stávající charakter dnešní hlavní přístupové komunikace tím, že odsud předpokládá navážení rakve, a tím stávajícímu hlavnímu vstupu, který takto blokuje, přiřazuje výhradně technickou funkci. Tento návrh by si tedy musel vynutit novou změnu hierarchie a kategorizace vstupů do hřbitova. Tuto úpravu znalec poroty vylučuje. Originální myšlenkou je zahrada v bezprostředním okolí obřadní síně vymezená zelenou stěnou. Z návrhu je cítit silný ideový náboj. Návrh se detailně zabývá i řešením zahradních úprav, které vnímá jako nedílnou součást architektury. Dispoziční řešení vlastní budovy je čisté. Přístup do technického patra je nedostatečný. Z dokumentace není patrný průchod mezi jednotlivými místnostmi technického vybavení. Architektura objektu je formálně jednoduchá, oblouková žebra navozují atmosféru sakrální stavby. Ochoz kolem objektu doplněný o netradiční řešení kolumbária je mezičlánkem mezi obřadní síní a zahradou a umocňuje pietu místa, avšak forma kolumbária je z hlediska provozního nedořešená. Obecně lze říci, že architektura návrhu je originální a reaguje na soudobé trendy. Stavba je navržena jako prefabrikovaná konstrukce montovaná ze žb dílců. V exteriéru je přiznán konstrukční materiál – beton. Konstrukce se vyznačuje sofistikovaným, velmi architektonizovaným detailem. Návrh klade velmi vysoké nároky na kvalitu dodavatele stavby. Interiér je výtvarně řešen ve stejném duchu jako vnější forma, pracuje s velmi jednoduchými prostředky, přesto působí velmi pietně. Stěny jsou citlivě doplněny výtvarným dílem bez patosu. Návrh zajímavě a citlivě řeší i „scénografii“ obřadu pomocí umělého osvětlení a audiovizuálním systémem. Ekonomika – požadované náklady byly dodrženy.

Více informací >
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
stín
martin
13.10.14 10:34
m souhlas
opus
13.10.14 11:38
Zlín
ferdos
14.10.14 08:48
ad ferdos
opus
14.10.14 09:38
zlínské rozloučení v lese
imho
14.10.14 10:15
show all comments

Related articles