TWIN CITY - komplex administrativních budov

TWIN CITY - komplex administrativních budov
Architect: CEPM , DKLN | Ladislav Nagy
Spoluautoři:Martin Tribus, Igor Lauko, Zuzana Nágelová, Miroslav Prokopič, Milan Škorupa, Andrej Boroš, Kristína Martoníková, Timea Faragó, Zuzana Ditteová, Zuzana Farkašová
Address: Karadžičova, Továrenská, Mlynské Nivy, Bratislava, Slovakia
Investor:HB Reavis
Project:2010-15
Completion:2014-16
Area:110000 m2
Site Area:19000 m2


Historický vývoj územia zóny Chalupkova
V zóne Chalupkova bol zaznamenaný intenzívnejší stavebný rozvoj od polovice 19.storočia. Išlo hlavne o priemyselné objekty, z ktorých najvýznamnejšími boli rafinéria APOLLO (založená v roku 1895), tepláreň pre APOLLO (neskôr BAT) a areál na výrobu silnoprúdových káblov a vodičov KABLO (rok založenia 1895). Rafinéria APOLLO bola na 80% zničená dňa 16. júna 1944 americkým bombardovaním (v tej dobe patrila nemeckému koncernu IG FARBEN). Rafinéria po povojnovej obnove naďalej fungovala v tejto lokalite až do roku 1963. Objekty teplárne sa sčasti stále nachádzajú v predmetnom území, pôvodný objekt na výrobu tepla od architekta Dušana Jurkoviča je od roku 2008 zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Charakter zástavby okolia
Stavba TWIN CITY (ďalej TC) je zo západnej strany lemovaná zbernou komunikáciou FT B2 Karadžičova, za ktorou sa nachádza územie kompaktného mesta s max. výškou zástavby do 21m. Existujúca zástavba v tejto časti je typická svojimi jasnými uličnými čiarami a  blokovou štruktúrou. Priamy dopad na riešené územie má v kontexte tejto časti okolostojacej zástavby hlavne Továrenská ulica s pokračovaním cez Jakubovo námestie až ku Šafárikovmu námestiu.
Zo severnej strany je komplex TC lemovaný zbernou komunikáciou FT B2 Mlynské Nivy, za ktorou v západnej časti dominuje výškový solitér centrály VUB, zvyšná časť je tvorená komplexom budov autobusovej stanice. Severnejšie od autobusovej stanice sa nachádza rozsiahla a z pohľadu sídliskových štruktúr v Bratislave významná obytná zóna „500 bytov“.
Východnú stranu TC lemuje zberná komunikácia FT B2 Košická, za ktorou je momentálne solitérny objekt GUMONu, a za ním rozsiahla asanovaná plocha bývalého GUMONu, na ktorej je pripravovaná nová výstavba.
Južná strana TC je v dotyku s plochami a objektmi, z ktorých väčšina je pripravovaná na ďalšiu výstavbu (viď súvisiace výhľadové UPP a UPD). V súčasnosti tieto plochy tvoria hlavný bratislavský brownfield, ktorý má potenciál stať sa novým centrom mesta. Nachádzajú sa tu bývalé priemyselné areály BAT, VUKI, APOLLO atď, momentálne z väčšej časti asanované resp. pripravené na asanáciu, na ulici Chalupkovej dvojpodlažný obchodný dom Bottova a prevádzka mäsiarstva Orbán, na Bottovej ulici galéria v bývalom priemyselnom objekte DESIGN FACTORY.
Hlavné kompozičné osi okrem hore spomenutých komunikácií sú tvorené Továrenskou ulicou a Chalupkovou ulicou na juh od riešených pozemkov.

Charakter zástavby TC
Urbanistický koncept logicky rešpektuje prirodzené kompozičné osi v území a je plne v súlade s uvažovaným umiestnením výhľadových dominánt v tomto území podľa UPN-Z Chalupkova (nárožie Karadžičova - Mlynské Nivy a Mlynské Nivy – Košická), zástavba je koncentrovaná pozdĺž Továrenskej ulice, uzlové priestory urbanistickej kompozície sú určené na ďalšie etapy výstavby, v rámci ktorých by sa tieto uzly riešili samostatne s adekvátnym dôrazom na ich výnimočnosť a dominantnosť.
Hmotovo-priestorové usporiadanie nadväzuje a tým pádom rozširuje charakter zástavby centrálnej mestskej oblasti, pričom pri návrhu bolo dôležité vysporiadať sa so vzniknutou diagonalitou uličnej siete pokračujúcej z CMO vzhľadom na lichobežníkový tvar zóny Chalupkova.
Objekty TWIN CITY sú tvorené novostavbami s výškou do 7np, ktoré vytvárajú polouzavretú blokovú zástavbu. Významným prvkom v návrhu je rytmizácia uličnej fasády do Továrenskej ulice, ktorá je dosiahnutá samotným hmotovým členením objektov. Okrem rytmizácie uličnej fasády to zároveň rieši svetlotechnické dopady na susedné pozemky a svetlotechniku vnútorných priestorov navrhovaných novostavieb.
Hlavnou urbanistickou filozofiou TWIN CITY nie je architektonická exhibícia foriem, materiálov alebo farieb, ale B U D O V A N I E   M E S T A formou budovania klasických uličných priestorov, formou budovania "normálnych" budov na "normálnom" mieste.
Riešenie Továrenskej a Chalupkovej ulice je principiálne prevzaté z UPN-Z Chalupkova (JELA s.r.o.), čím vznikajú ulice bulvárového typu, so zeleným pásom uprostred a z dopravného hľadiska významným prvkom je možnosť otočenia o 180 stupňov okolo tohto zeleného stredového pásu. Verejne prístupné priestory medzi navrhovanou zástavbou na Továrenskej ulici umožňujú pešie prepojenie medzi Továrenskou ulicou a Mlynskými Nivami.
DKLN, s.r.o.
0 comments
add comment

more buildings from CEPM DKLN