Rodinný dům Nový Hradec Králové

Rodinný dům Nový Hradec Králové
Address: K Cikánu, Hradec Králové, Czech Republic
Project:2001
Completion:2005
Price:90 000 Euro


popis území
Řešené území se nachází v jihovýchodním cípu města Hradce Králové v katastrálním území Kluky. Tento pozemek je součástí ucelené parcelační struktury při ulici K Cikánu. Severně a jižně je prostor od okolních stavebních parcel oddělen plotovou konstrukcí vedoucí po katastrální hranici, západně navazuje na sousední pozemek bez zástavby o stejné šířce. Vstup a vjezd na pozemek jsou umístěny na východním styku s přilehlou komunikací, jenž obsluhuje místní vilovou oblast s rybníkem Cikán. Okolní zástavba je vilového charakteru do výšky dvou podlaží.

urbanistické a architektonické řešení
Stavba stojí na místě původního objektu, který byl vzhledem k jeho stavebně-technickému stavu asanován. Původní urbanistická struktura opírající se o solitérní objemy s dostatečným odstupem od komunikace tak zůstává zachována. Objekt je z důvodu zjemnění prostorového vjemu navrhovaného objemu orientován užší stanou kolmo ke komunikaci. Stavba tak člení pozemek na severní obslužnou část s vjezdem a jižní pobytovou část s terasou a letní kuchyní.

prostorová koncepce
Zadání stavby obsahovalo limit zastavěné plochy 80 m², což se projevilo v koncepčním řešení objektu. Šatny, sklady a schodiště byly sdruženy do jednoho prostoru haly. Ta je svou východozápadní lineární otevřeností v kontrastu k plochám pobytovým, které jsou uzavřeny v kompaktní hmotě s výhradně jižními výhledy. Podpoření kontrastu mezi servisními a pobytovými prostory bylo hlavním principem ztvárnění těchto hmot.

obytná část
Pobytové prostory jsou chráněny keramickým pláštěm, který obíhá po jejich vnějším líci a uzavírá se v prostoru haly, kde je občasně perforován jednotlivými vstupy. Podlahy v tomto objemu jsou dubové a ochrana před sluncem je řešena formou textilních závěsů.

servisní část
Dvojpodlažní hala je místem mezi keramickou hmotou a severní solitérní stěnou. Nemá tak vlastní povrchy, pouze schodiště se skleněným a lankovým zábradlím a spoustu zavěšených skříňových objektů, jako náhradu za prostory skladů a šaten. Na prosklených čelech se uplatňují kovové žaluzie a podlaha je z důvodu údržby tvořena jedním kusem Marmolea.

provoz
Hlavní vstup do domu přes zádveří je doplněn servisním vstupem pro vykládání z automobilu. Z haly je přístupný hlavní obytný prostor, sociální zázemí a po schodišti horní podlaží. Obytný prostor s krbem je rozšířen o jídelní kout a provoz kuchyně. Vnitřní prostor je opticky propojen se zahradou šestimetrovým otvorem na celou výšku místnosti. Výhled ven bude za vnější dřevěnou terasou zakončen zídkou s grilem a udírnou.
V patře jsou umístěny klidové prostory, které jsou přístupné přímo z haly. Jedná se o dva pokoje, ložnici a lázeň. Z důvodu uchování soukromí jsou francouzská okna těchto místností orientována pouze jižně.

konstrukční řešení
Základová konstrukce objektu je betonová, pásová. Konstrukce podlah v přízemí je taktéž betonová s kari sítěmi a polystyrénovou vrstvou. Svislé nosné konstrukce jsou keramické o tloušťce 250mm. Obytná část je zvnějšku opatřena minerální izolační vrstvou s přizdívkou z režných cihel, která přechází v prostoru haly v keramický obklad. Severní stěna je zvnějšku opatřena kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce nad přízemím je provedena z betonových prefabrikátů. Střešní konstrukce je ze dřevěných trámů s příslušnou skladbou a asfaltovou krytinou.

materiálové řešení
Obytná část je tvořena rastrem jednolivých klinkerů s barevnými akcenty dubových francouzských oken. Solitérní severní stěna je opatřena jemnozrnou omítkou se světle šedým nátěrem, který bude postupně zahalovat u její paty rostoucí břečťan. Plotové konstrukce jsou z deskových materiálů, betonu i ocelových lan.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
čisté
kristal01
30.06.11 09:16
show all comments

more buildings from OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.