Rodinný dům na Červeném kopci

Rodinný dům na Červeném kopci
Address: Hornova, Trutnov, Czech Republic
Project:2009 - 2010
Completion:2010 - 2012
Site Area:850 m2


Stavební pozemek se nachází v poměrně prudkém jižním svahu s přístupem ze severní strany v území svázaném dosti přísnou regulací, která omezuje výstavbu na rodinné domy se sedlovou střechou, jejíž hřeben musí směřovat kolmo na přístupovou komunikaci. Z pozemku je výhled na celý Trutnov.
Zadání se skládalo ze tří úkolů: Vyřešit funkční dům pro dvoučlennou domácnost s požadavkem na návaznost zahrady na obytné prostory domu. Navrhnout zastřešení venkovní vířivky tak, aby bylo součástí hmoty domu a nikoli přidanou pergolou. Architektonickým řešením vytvořit přidanou hodnotu, která v případě prodeje zvýší cenu a likviditu nemovitosti.
S ohledem na orientaci pozemku vůči světovým stranám a na podmínky dané regulačním plánem byla zvolena kompozice dvou kvádrů, které na sobě leží a částečně se překrývají. Tato kompozice je také reakcí na svažitý pozemek a na předpokládaný provoz objektu. Vstup do objektu je na úrovni druhého nadzemního podlaží. Toto vstupní podlaží bude využíváno méně – zejména návštěvami. Bydlet se bude v 1. nadzemním podlaží, které má přímý kontakt s jižní částí zahrady.
Ve 2. nadzemním podlaží, je kromě vstupní haly pracovna, pokoj pro hosty, koupelna a technická místnost. Hmota druhého podlaží má podélnou osu a také hřeben sedlové střechy orientován přibližně severojižním směrem, čímž je splněna požadovaná regulace.
První nadzemní podlaží má podélnou osu orientovanou kolmo na osu 2.NP – tj. východně - západním směrem. Tato kompozice je velmi výhodná, protože všechny obytné místnosti (v obou podlažích) mají otvory jižním až jihovýchodním směrem. To je příznivé z hygienického hlediska i z hlediska oslunění. Hmota 2.NP navíc přesahuje přes část 1.NP a tak poskytuje zastínění terase a zastřešení vířivky. Hmota 1.NP je navržena s plochou střechou – díky svažitosti terénu se ale tato střecha směrem od přístupové komunikace bude jevit jako terasa a nenaruší rytmus okolní zástavby.
V návrhu je kladen důraz na propojení interiéru obytných místností a exteriéru a to zejména velkými prosklenými plochami v jižní fasádě. Způsob osazení domu do terénu za použití opěrné stěny z pohledového betonu má za následek, že z obytného patra je možné vstoupit to prakticky rovinné obytné zahrady o ploše 540 m² a to na pozemku, který má včetně stavby výměru 850 m².
Objekt při pohledu od přilehlé komunikace působí jednoduchým dojmem, plně se projeví při pohledu ze zahrady. Základní myšlenkou je kontrast dvou hmot a to nejen jejich vzájemnou polohou, ale i materiálového řešení. Kombinace lícových pásků a bílé omítky jasně signalizuje, že se jedná o moderní městský dům.
0 comments
add comment

more buildings from ROSA – ARCHITEKT