Římskokatolické pastorační centrum

Římskokatolické pastorační centrum
Architektonické řešení stavby
Návrh je řešený jako kompaktní seskupení jednotlivých provozních bloků s akcentem na samotnou hmotu kostela. Základní parabolická křivka areálu nachází odraz v tvarovém řešení dvojpodlažního objektu fary s navazujícími provozy, v jednopodlažním objektu společenské časti a v terénních úpravách jižní části zelené plochy. Ve vymezení této "náruče" je umístěna hmota kostela, dispozičně propojená s objektem fary. Se společenskou částí a zejména s meditační zahradou. Umístění věže kromě urbanistického hlediska znakově symbolizuje a navazuje na vnitřní linii adorační kaplnky a umístění tabernáklu. Ke kostelu je dvěma spojovacími prvky napojený racionální a shodně s okolní zástavbou ortogonálně orientovaný objekt fary. Vstup do objektu a současně i do adorační kaplnky je řešený ze spojovacího propojení. Vjezd do garáží je z Teplickej ulice do 2. nadzemního podlaží s respektováním terénních výškových rozdílů. Společenská část se nachází v těsné blízkosti vzrostlé zeleně na Teplickej ulici a z tohoto důvodu je navrhnuta s úpravou zelené střechy.

Dispozičně-provozní řešení stavby
Z architektonického řešení je zřejmý záměr dispozičních vazeb jednotlivých celků. Samotné dispoziční řešení kostela vyplývá z liturgického konceptu. Společenská část sestává z velkoprostorového sálu umožňujícího dělení na dvě samostatné místnosti. Díky spojovacímu objektu je možné zvětšit kapacitu kostela při zachování optických a zvukových požadavků. Tento prostor je opticky propojený s kostelem a slouží také jako místnost pro matky s dětmi. Ve vstupní části jsou hygienická zařízení. V přízemí farního objektu je vstupní část farního úřadu a hygienické zařízení návštěvníků kostela. Ve spojovacím krčku je umístěná sakristie s vazbou na kostel. Ze vstupní haly je přístupný pokoj pro hosty, místnost obsluhy, kuchyň a zejména společná jídelna farního úřadu orientovaná do meditač- ní zahrádky. V zadní části lineárního objektu fary je v přízemí hospodářský vstup, sklad nábytku a sklad potravin. Samotná kuchyň a jídelna jsou v přímé dispoziční vazbě i na společenský víceúčelový sál.

Liturgický koncept
Liturgický koncept římskokatolického centra vychází ze snahy vytvořit ucelený kompaktní celek jednotlivých částí. Spojovacím bodem všech prostorů je meditační zahrada - rajská zahrada. Liturgie kostela se snaží vycházet z požadavků na seskupení liturgických prvků stanovených II. vatikánským koncilem. Sezení pro 125 věřících je dostredně seskupené kolem obětního stolu. Obětní stůl a celebrant jsou v bodě těžiště oválné hmoty kostela osvětleného zepředu a shora výrazným spuštěným horním světlíkem. Tabernákl je umístěn v místě dělení prostoru kostela a adorační kaplnky, současně přístupný z presbyteria a umožňující nerušenou adoraci z kazatelny. Poloha svatostánku je citovaná na fasádě kostela v osovém propojení s věží. Dělící stěna kostela a adorační kaplnky je nositelem křížové cesty. Křtitelnice je umístěna ve vazbě na společenskou část. Na čelní stěně jsou ve výšce umístěny reproduktory elektrofonického orgánu a pod ním místo pro chorus. V zadní vstupní části kostela je vstupní zádveří opticky a tvarově provázáno s šatnou. V této části se nachází i zpovědní místnost. Gradace vnitřního prostoru je jednoznačně orientovaná k presbyteriální časti. Strop kostela je zešikmený a výrazně členěný přiznanými železobetonovými vysokými trámy, které symbolizují různost a rozmanitost spojenou a soustředěnou do jediného bodu - velkého světlíku nad obětním stolem.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
jj
slavo novotný
03.08.06 11:21
show all comments

more buildings from Architektonická kancelária ZÁVODNÝ AA