Rekonstrukce budovy „F“ Moravskoslezského kraje

Rekonstrukce budovy „F“ Moravskoslezského kraje
Objednatel a generální projektant: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
Střešní terasy: Lenka Němcová


Rekonstruovaná budova pocházející ze 70. let 20. století je obdélníkového tvaru o rozměrech cca 56,5 x 17,1 m s podélnou osou v přibližně východo-západní orientaci, spojená se sousedící budovou "E" spojovací chodbou v úrovni 2.NP. Nosná konstrukce objektu je tvořena betonovým montovaným trojtraktovým skeletem se skrytými průvlaky v modulech 6 x 6 m a 6 x 4,8 m, Z dispozičního hlediska byl objekt členěn jako pětitrakt, kdy střední trakt mezi dvěma chodbami byl využit pro umístění sociálního zařízení.

Navržené dispoziční řešení využívá v principu již existující pětitraktové členění a to jak z důvodů konstrukčních (stávající ztužující stěny, stávající prostupy ve stropní konstrukci) tak z důvodů provozních a samozřejmě i ekonomických. Problematické bylo pouze prosvětlení chodeb a jejich vzájemné příčné spojení, což bylo vyřešeno rozdělením středního traktu na jednotlivé "buňky" a propojením 2. - 5. NP světlíky. Díky tomu byl prostor vnímaný původně jako dvě samostatné chodby, sjednocen. Chodba je v pravidelných vzdálenostech opatřena výklenky s židlemi pro čekající.
Funkčně je objekt rozdělen po jednotlivých podlažích, kdy v 1. NP jsou umístěny spisovny, archivy, rozmnožovna, dílna údržby, sklady, technické zařízení a garáž. Ve 2. - 4. NP jsou umístěny kanceláře jednotlivých odborů se zasedacími místnostmi a v 5.NP síň rady kraje se zázemím, několik menších jednacích místností, velká školící místnost a střešní terasy. Je zde rovněž umístěna strojovna vzduchotechniky. Dispoziční řešení bylo výrazně omezeno ztužujícími stěnami.
Kanceláře ve 2. - 4. NP jsou rozděleny s ohledem na konstrukční systém v modulu 6 m což odpovídá počtu přibližně 4-5 zaměstnanců na jednu kancelář. Je tedy navržen systém využití všech místností v celém patře s možností rezervy přímo v jednotlivých kancelářích ev. v nutných případech s možností rozdělení kanceláří v polovičním modulu, tj. po třech metrech.
Celková koncepce interiéru je založena na principu jednoduchého a přehledného prostorového uspořádání, prosvětleného a barevného, tedy vytvoření příjemného prostředí jak pro zaměstnance tak pro občany.

Řešení fasád
vychází z dispozičního a konstrukčního řešení, ale současně také z potřeby vytvořit z budovy, která již vzhledově zastarala, současný moderní administrativní objekt odpovídající významu krajského úřadu. Budovu, která je jednoduchá, ale současně ne stereotypně rozčleněná podle jednotlivých kanceláří. Stávající členění se soklem na výšku 1. NP bylo z konstrukčních důvodů zachováno a hmota zvýšená o 5. NP byla odlehčena terasami na nárožích. Stávající parapetní panely zůstaly zachovány ale změnilo se členění oken na jednotlivé obdélné otvory s šachovnicovým prostřídáním po patrech. Fasáda tím získala určitou dynamiku a současně i jednotnost. Členění oken je přizpůsobeno napojení příček na střed okenních otvorů a umožňuje dodatečné rozčlenění kanceláří. Okna jsou použita hliníková lakovaná tmavě šedé barvy. Na celé ploše fasády byl použit kontaktní zateplovací systém. Jižní fasáda a částečně i západní a východní jsou proti oslunění opatřeny markýzoletami, které je oživují tvarem a různými pozicemi vysunutí.
0 comments
add comment

more buildings from PROJEKTSTUDIO