Přístavba ZŠ Okrouhlice

Přístavba ZŠ Okrouhlice
Projekt interiéru:dotegg architekti | František Lebeda, Lucie Lebedová
Výtvarné dílo na schodišti: Richard Cortés
Investor:obec Okrouhlice
Completion:2020


Urbanistické řešení
Stavba školy se nachází v jihozápadní části obce pod železniční tratí a přímo navazuje na areál MŠ a školní jídelny. Na svažitém pozemku podél zmodernizované komunikace vzniká postupným budování areál občanské vybavenosti, který bude časem doplněn o sportovní halu/tělocvičnu.

Architektonické řešení
Třípodlažní objekt školy má jednoduchou hmotu kvádru a se stávající stavbou MŠ je propojen proskleným krčkem. V místě krčku je široké venkovní schodiště, které vyrovnává výškový rozdíl pozemku a zároveň slouží jako venkovní amfiteátr pro různé outdoorové akce. Z druhé strany pak na krček navazuje dřevěná terasa se vstupem na školní zahradu. Hlavní vstup je o podlaží níže – z jižního průčelí, kde se rozprostírá bohatě dimenzovaná nástupní plocha a sportovní hřiště. Samotný vstup je akcentován stříškou. Šedivá omítková fasáda je členěna pásy hliníkových oken a dřevného obkladu ze sibiřského modřínu. Jako doplněk jsou pak použity velkoformátové cemento-třískové desky, které jsou ponechány bez povrchové úpravy a vizuálně se propojují s částmi parteru, který je proveden z pohledového betonu. Parter v okolí školy je vybaven hodnotným mobiliářem ve formě laviček odpadkových košů a stojanů na kola. Okolí stavby pak bylo doplněno i výsadbou zeleně a to především, listnatých stromů ale i rododendronů a okrasných cibulovin.

Dispoziční řešení
Budova má tři podlaží, na kterých se základní uspořádání opakuje. Velkorysý centrální prostor-výtahová/schodišťová hala, ze které jsou vstupy do jednotlivých učeben, kabinetů, sociálních zařízení a dalších provozů. Pro lepší orientaci v prostoru jsme každému podlaží přiřadili jinou barevnost.
Nejspodnější, částečně zapuštěné podlaží, má žlutou barvu. Nachází se zde faktický vstup do školy pro žáky s veškerým zázemím školních i sportovních šaten se sprchami. V parteru má logickou návaznost na nově vybudované venkovní sportoviště. V tomto patře jsou také technická místnost a keramická dílna. Prostřední patro je oranžové. Výškově navazuje na stávající budovu mateřské školy, se kterou je škola propojená proskleným krčkem, který je zároveň druhým vstupem do budovy.
Vstupní krček může být využit zároveň jako volnočasový a relaxační prostor a v mezipatří plní funkci multifunkční místnosti. V nejvyšší, červeném patře je hlavní hala přisvětlená střešním světlíkem. Třídy školy jsou navrženy rovnoměrně a rozměry i dispozicí tak, aby vyhovovaly požadovanému provozu základní školy pro menší město; počtem žáků i způsobem uspořádání.
Samotné třídy mají střídmou barevnost, aby lépe vynikl barevný svět dětí – děti samotné a jejich výtvory a pomůcky, které hrají doslova všemi barvami. Kabinety a kanceláře přímo navazují na vstupní halu a dispozičně jsou umístěny v přímé návaznosti na jednotlivé učebny.

Konstrukční a materiálové řešení
Stěnový konstrukční systém nese montované panelové stropy. Staticky byl objekt dimenzován tak aby v budoucnu umožnil nástavbu dalšího patra pro druhý stupeň. Stěny v suterénu jsou betonové ze ztraceného bednění v ostatních podlažích jsou pak zděné z cihelných bloků. Objekt je založen na betonových základových pasech. Opěrné zdi a části parteru jsou provedeny z pohledového betonu. Materiály interiérů jsou voleny především prakticky a s ohledem na čistotu prostoru. Ve většině provozních místností jsou nepostradatelné akustické podhledy a obklady stěn. Převažuje odolná podlahová krytina z kaučuku, v kabinetech doplněná o koberec a v sociálních prostorech mozaikovou dlažbu. Kaučuk v centrální hale a mozaika na sociálních prostorech je na každém patře výrazným barevným prvkem a přispívá k lepší orientaci i rozlišení výškových úrovní. Výrazným prvkem haly je centrální vertikální komunikace - betonové jádro výtahu s betonovým schodištěm ohraničeným skleněnými stěnami a barevnými madly, které korespondují s barvou pater. Zajímavým grafickým a edukativním prvkem jsou nápisy umístěné nad soklem kolem celého centrálního schodiště vyříznuté z kaučuku. Čelní schodišťovou stěnu zdobí originální tapeta s interaktivními 3D prvky, které zachycuje genius loci města Okrouhlice a vzdělávání.

Stavba byla od počátku koncipována s velkým ohledem na životní prostředí. Obálka budovy je nadstandardně zateplena 20 cm izolace, aby se minimalizovala spotřeba energie na vytápění. Výměna vzduchu ve třídách je zajištěna vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Naopak proti nežádoucím tepelným ziskům z velkých prosklených ploch je budova chráněna venkovními žaluziemi. Veškeré osvětlení má LED zdroje takže šetří energii. Dešťové vody ze střechy i ze zpevněných ploch jsou jímány do nádrží a zpětně využívány ke splachování ve budově školy. Myslelo se i na obnovitelné zdroje a recyklaci takže část obvodového pláště je ze dřeva a na vydláždění komunikace před školou se opětovně použila původní kamenná dlažba, která byla skryta pod nánosy asfaltu.

Škola je místo, které výrazně utváří každého člověka. Snažili jsme se vytvořit stavbu, ve které budou děti formovány nejen výukou, ale i kvalitou samotného prostředí. Budově jsme vtiskli nadstandardní a originální design, aby se dětem líbila, bavila je a rozvíjela jejich kreativitu.
0 comments
add comment

more buildings from DONDESIGN s.r.o.