Poliklinika Kostelní v Ostravě

Poliklinika Kostelní v Ostravě
Address: Kostelní 96, Moravská Ostrava, Ostrava, Czech Republic
Investor:POLIKLINIKA KOSTELNÍ s.r.o.
Completion:2011
Area:1720 m2
Built Up Area:370 m2
Built Up Space:7910 m3


Urbanistické řešení
Objekt polikliniky je situován v místě původní zástavby z počátku 20. století na ulici Kostelní. Místo pro polikliniku se nachází v centru Ostravy s návazností na pěší zónu mezi Masarykovým náměstím a Mostem Miloše Sýkory. Blok domů, kde je poliklinika situována, je vymezen ulicemi 28. října, Kostelní, Havlíčkovo nábřeží a Biskupskou ulicí, která vznikla proražením v původní zástavbě městských domů. Stavba zdravotního střediska vytváří mezičlánek mezi sousedními pozemky, kde se předpokládá další výstavba, která uzavře stávající neukončený blok domů. Hmotově se objekt drží stávajícího členění okolní zástavby.

Architektonické řešení
Jedná se o zásadní přestavbu domu č.p. 96 a novostavbu v místě původního sousedního domu č.p. 98. Ze stávajícího domu č.p. 96 je plně zachována uliční fasáda a vstupní prostory, dále část nosných zdí a základové konstrukce. Ostatní konstrukce, které nevyhovovaly novému provoznímu a konstrukčnímu řešení, jsou asanovány a nahrazeny novými konstrukcemi.
Při tvarování objemu stavby jsme vycházeli z hmoty uliční části domu č.p. 96 a z hmoty sousedního domu. Poliklinika se do ulice tváří jako dva sousedící objekty - starý x mladý. Původní historizující fasáda domu č.p. 96 je zachována a zrekonstruována. Fasáda novostavby je pojata v kontrastu vůči sousední těžké, historizující fasádě jako odlehčená, polotransparentní, kubická hmota nepřevyšující římsu domu č.p. 96 a s odsazeným posledním patrem v úrovni střechy.
Okenní otvory jsou na celou výšku patra a svým rozmístěním navazují na vertikální členění sousedního domu, jsou však kontrastně v horizontále osazena nepravidelně, zohledňujíce vnitřní provoz domu.
Čelní průčelí je rozčleněno na parterovou část a ostatní nadzemní podlaží osazením nápisu POLIKLINIKA KOSTELNÍ ve vazbě na členění sousední historizující fasády. Samotný parter má obklad rozčleněn na horizontální pásy v podobném duchu jako sousední dům. Čelní fasáda je obložená obkladem z bílého smaltovaného skla. Ustupující hmota posledního podlaží je obložena cembonitem v tmavě šedém odstínu.
Do dvora je dům sjednocen fasádním omítkou v barvě bílé. Část meziokenních pilířů dvorní fasády je obložena obkladem z tm. šedého smaltovaného skla. Tato dvorní fasáda je v místě posledního podlaží prolomena konzolou - vyhlídkou, která je obalena cembonitem.

Funkční náplň polikliniky je pojata jako soukromé ambulantní zařizení.
Na úrovni 1. nadzemního podlaží je umístěn hlavní vstup do objektu včetně vstupu pro ZTP pomocí výtahu, a dále jsou zde umístěny kanceláře a lékárna. Ve 2. až 5. nadzemním podlaží jsou umístěny ordinace lékařů a přípravny. V suterénu jsou umístěny sklady, technologické zázemí pro provoz objektu. Dále jsou zde umístěny šatny a umývarny personálu. Část přízemí směrem k ulici Biskupská tvoří průjezd do dvorní části pozemku s návazností na rampu do podzemních garáží sousedního administrativního objektu Biskupská.

Stavebně technické řešení
Konstrukčně je dům dělen na dva konstrukční celky. V domě č.p.96 nosný systém navazuje na původní konstrukce, které jsou v suterénu z části zachovány, a v nadzemních podlažích jsou nové nosné zdi v původní pozici s ohledem na jiné statické požadavky. Nosný systém objektu tvoří zděný trojtrakt, který sestává v části orientované do ulice ze stávajících nosných zdí z CP a z nových nosných zdí z keramických tvárnic.
Novostavba má vlastní nosnou konstrukci, která je oddilatována od původního objektu. Nosná konstrukce je kombinací nosných zděných obvodových stěn z keramických tvárnic a ŽB skeletu.
Stávající stropní trámové konstrukce objektu jsou nahrazeny, s ohledem na statické požadavky, novými stropy v kombinaci I profilů spřažených s železobetonovou monolitickou stropní deskou. Vodorovné konstrukce dostavby tvoří železobetonové monolitické stropní desky.
Obvodové zdivo je dodatečně zatepleno. Fasády ze smaltovaného skla a cembonitu jsou provětrávané, dvorní a boční fasáda jsou řešeny kontaktním zateplovacím systémem s bílou omítkou.
Objekt je zastřešen z části sedlovou střechou s dřevěným krovem a z části plochou střechou. Krytina je navržena z keramických pálených tašek. Ploché střechy jsou řešeny vždy jako jednoplášťové, povrch tvoří kačírek.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
výborně
Jana Rejsková
13.10.11 09:24
show all comments

more buildings from WMA Architects