Odbavovací hala Letiště Ostrava

Odbavovací hala Letiště Ostrava
Coauthor: Jan Tesárek
Investor:Moravskoslezský kraj
Completion:2005-06
Built Up Area:3147 m2
Built Up Space:36060 m3


Objednavatel a generální projektant: KANIA spol. s r.o.
Interiér VIP salónku: Šárka Tomická


Urbanisticko-architektonické řešení budovy

Odletová hala se svým objemem a polohou, i s ohledem na předpokládanou další výstavbu, stává středem kompozice hmot stávajících letištních budov.
Hala je zastřešena velkorozponovými vazníky a tím je získán uvolněný velkorysý prostor bez sloupů, ze kterého jsou pak přístupny pasové kontroly, komerční prostory apod. Hmota střechy obložená stříbrnými hliníkovými panely vyrůstá ze zadní části a vybíhá konzolou nad vstupní část. Střecha ve tvaru křídla je podepřena nosníky ve tvaru V, čímž je dosaženo maximálního prostorového uvolnění, a dodává hale potřebnou monumentalitu a vznosnost odpovídající významu stavby. Přední zešikmená část se vstupy je na celou výšku prosklená, prosklení přechází na bocích do křivky podtrhující spolu s nakloněním dynamiku budovy. Skleněná stěna je horizontálně členěna a je v interiéru zavěšena na příhradových nosnících, čímž je dosažena potřebná lehkost zasklení, které tvoří pouze tenkou hranici mezi exteriérem a interiérem. Dojem z prostoru a jeho výraz je pak definován především střechou a jejím tvarem vyjadřujícím lehkost, vzdušnost, dynamiku a jednoduchost, což jsou principy čerpající inspiraci v současném letectví.
Fasáda obrácená směrem k letištní ploše je řešena s ohledem na její funkci co nejjednodušeji a vychází určitým způsobem z již existujících fasád. Výrazným prvkem je zde "rám" lemující stěny a střechu budovy a který může být výchozím prvkem při řešení dalšího rozvoje letiště. Rám je opět z kovových panelů, ostatní plochy jsou zaskleny.
Na vstup navazuje řešení předprostoru, kde je potřeba jak komunikace, tak parkovací i zatravněné plochy řešit v barevně odlišných materiálech a důležitá je pak hranice mezi nimi, která vychází z hran budovy a probíhá až k příjezdové komunikaci. Terén tak jakoby "proběhne" až do vlastního prostoru haly, což souvisí s kompozicí celého prostoru. Jako materiál "pásu" před odletovou halou je možné použít např. betonovu probarvenou dlažbu, na parkovišti je možné použít k navázání na travnaté plochy betonové zatravňovací dlaždice. Na hraně parkoviště a příjezdové komunikace bude potřeba rozmístit svítidla která vymezí "hranu" odletové haly.


Výtvarně architektonické řešení interiéru

Koncepce
Interiér je řešen v souladu s vnějším výrazem objektu, proto je zde ve velké míře použito prosklených stěn, které pomohou odlehčit vnitřní prostor, "zprůhlednit" jej a zvýraznit střechu jako hlavní architektonický prvek a podlahu haly, která barevně navazuje na venkovní plochy a tím propojuje exteriér s interiérem. Celý interiér je koncipován se snahou o dosažení co nejjednoduššího, transparentního, prosvětleného veřejného prostoru, který má vyvolat pocity prostornosti, lehkosti, uvolněnosti, proto jsou použity odstíny bílé, světle šedé, stříbrné a jako akcent pak na několika místech barvy výraznější barvy - modrá jako hlavní barva doplněná šedou a oranžovou, které mají usnadnit orientaci v prostoru a současně jej i trochu zlidštit. Pro oživení a narušení monotónnosti velkých ploch jsou tyto členěny jednoduchými architektonickými prvky - do stropu jsou osazeny světlíky a světla v šachovnicovitém rastru, který je propsán i do podlahy, kde jsou pod světlíky tmavé obdélníky s lesklou dlažbou.
Nedílnou součástí interiéru je rovněž mobiliář, který svou jednoduchostí, materiálovou a barevnostní čistotou podtrhuje celkový rámec stavby.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:
Vstup do budovy je pro veřejnost z prostoru zastřešeného nástupiště z úrovně komunikace. Veřejná hala o ploše 1.750 m² slouží ke shromažďování cestujících před odletem, jedná se o přehledný prostor ve kterém jsou cestující směřováni k check-in přepážkám umístěným proti vstupům pod systémem poskytujícím letové informace.

ODBAVOVACÍ HALA
Objekt bude sloužit pro odbavení cestujících na straně odletu. Hlavním prostorem je veřejná hala, která je komunikačně propojena se stávajícími veřejnými prostory terminálu, prostory pro cestující po odbavení a třídírna zavazadel. Dále je doplněna komerčními plochami pro služby cestujícím, sociálním a provozním zázemím. Nová hala je navržena jako jedno a dvoupodlažní budova - vestavěné podlaží.

Dostavba odletové haly je navržena jako přístavba k  nové příletové hale. Hala má ortogonální půdorys a tvoří v zásadě obdélník s prolamovanou stranou navazující na stávající komplex budov terminálu. Šířka haly v průčelí je 61,8 m, ze strany odbavovací plochy pak 48,5 m. Hloubka haly je 52,3 m.

Veřejná hala je jednopodlažní, světlá výška 9,5 - 7,5 m, základní modulová síť 6,5 x 8,5 m. Konstrukční výška I. NP je 4,2 m a ve dvoupodlažní části je 4.420 mm. Podlaha +0,00 = 251,64. Nejvyšší výška budovy je 11,660 m což je úroveň šikmé střechy haly nad vstupy. Úroveň atiky směrem k letištní ploše je 9,3 m.

Na veřejnou halu navazují prostory služeb pro cestující, toalety a provozní místnosti. Veřejná hala je spojena zastřešeným jednopodlažním koridorem podél budovy L1 se stávající veřejnou halou, která bude sloužit po dobudování odbavovací haly jako veřejná hala na straně příletu. Prostor pro centrální bezpečnostní a celní kontrolu a kontrolu pasovou je navržen mezi novou odletovou halou a třídírnou zavazadel. V tomto prostoru je rovněž navržen služební vchod, schodiště, eskalátory a výtah. Oddělení cestujících je řešeno jejich rozdělením do dvou podlaží. V přízemí bude čekárna pro cestující v nové odletové hale, ve II.NP jsou pak navrženy nové odletové čekárny s komfortními službami pro cestující - občerstvení, obchody, business salónek, místnost pro cestující s dětmi.
Celkové prostorové uspořádání bylo navrženo s ohledem na bezpečnostní režim letiště a zohledňuje předpokládané uspořádání bezpečnostních zón.

FASÁDA
Obvodový plášť ze strany letištní plochy a část bočních stěn je vyzděn z cihelných bloků tl. 375 mm na MVC 5, oboustranně omítnuté. Obvodový plášť nad prosklenými štítovými stěnami bude sendvičový tl. 245 mm s následným zateplením fasádním obkladem z horizontálních velkoplošných AL kazet - výplň minerální vlna tl. 60 mm. Atika je v rovných částech zděná z cihelných bloků tl. 250 mm. Zaoblenou část tvoří sendvičová stěnové konstrukce. Svislé nosné ocelové konstrukce pro kotvení prosklených stěn jsou kotveny do podlahy na úrovni -0,150 pomocí lepených kotev.
Obvodové zdivo na straně letištní plochy je omítnuto tenkovrstvou jemně strukturovanou omítkou bílé barvy, sokl barvy šedé. Celková plocha omítnutého zdiva je 662,0 m². Štítové zdivo a vnější podhled zastřešení haly jsou obloženy velkoformátovými AL kazetami s metalickým povrchem v ploše 560,0 m².
0 comments
add comment

more buildings from David Kotek [DAD], David Mikulášek