Obytný soubor Zelené město

Obytný soubor Zelené město
Stavba celého obytného souboru obsahuje celkem 30 bytových domů. Území je dle morfologie terénu a přístupnosti dopravou členěno na dvě lokality, a to lokalitu sever a lokalitu jih. Charakteristické pro lokalitu je, že okolí objektů je řešeno terasově, s terasami na rostlém terénu i nad střechami garáží, a tyto terasy budou sloužit pro obyvatele bytů jako privátní okrasné zahrady bez pohledového kontaktu s veřejnými uličními prostory, pro tichý a klidný život okolo domu. Bodový systém objektů umožní vsazení objektů do zeleně a prorůstání zeleně ze středové plochy koncipované jako přírodní zeleň vzhůru do svahů k okraji zástavby, kde se prolne se zelení okrajovou. Návrh je tedy experimentem kombinace kapacitního využití území městským způsobem při řešení odstavu vozidel pod zem a za ponechání maxima zeleně a vytvoření intimity na privátních zahradách kolem domů. Prostor je součástí města v blízkosti nadřazeného komunikačního uzlu a přesto bude konfigurací terénu a koncepcí zastavění (odcloněn za budoucí komerční zónou) izolován do skrytého údolí přecházejícího do ploch zeleně a extenzivně zastavěné krajiny. Stavby obytných domů jsou navrženy vzdušné, prosklené, s železobetonovým podzemím i nosnou konstrukcí. Návrh obsahuje větší podíl sadových úprav, lesních výsadeb, realizaci výsadeb nelesní zeleně a realizaci zeleně v pásu určeném pro územní systém ekologické stability. Tato zeleň po vzrůstu vytvoří kvalitou výjimečné prostředí navrhovaným obytným stavbám. Tato výsadba je základní podmínkou pro vytvoření nadstandardního obytného prostředí.
Casua
0 comments
add comment