Obytný soubor Na Drážkách

Obytný soubor Na Drážkách
Address: Lokalita Na Drážkách, Haštalská ulice, Újezd, Pilsen, Czech Republic
Project:2014-15
Completion:2017


Ocenění: Stavba roku Plzeňského Kraje 2017 v kategorii Stavby pro bydlení
Řešená lokalita se nachází v severovýchodní části města Plzně. Charakter okolní zástavby je převážně v podobě „blokové“ zástavby rodinných domů, výjimku tvoří historická náves, kde jsou domy hospodářských stavení rozmístěny v paprskovité kompozici k centrální části návsi. Lokalita je vymezena křižovatkou ulic V Brance a Na Drážkách. Ulice na Drážkách je lemována výrazným pásem vzrostlé zeleně (úvoz).
Záměrem je citlivě včlenit novou výstavbu do daného prostoru a navázat na stávající členění území. V návrhu důležitý zachovat v maximální možné míře kvalitní stávající zeleň a doplnit ji zelenými koridory.
Hlavní kompoziční osa řešeného území je vedena rovnoběžně s úvozem a rozděluje ho podélně na dva kompoziční celky. Do této osy je umístěna obslužná komunikace ústící do hlavního veřejného prostoru lokality. V prvním kompozičním celku mezi úvozem a osou komunikace jsou kolmo osazeny bytové domy. V druhém dvojdomy a řadové domy. Ty zajišťují postupné rozvolnění nové struktury do okolní zástavby. Osa komunikace počítá s napojením na rozvojové území. Hlavní parkovací kapacity jsou řešeny v bytových domech v suterénu. Doplňkové parkování je rozmístěno podél hlavní osy území. Je důležité, aby lokalita nebyla parkovištěm.
Nová lokalita pro bydlení zahrnuje celkem 65 bytových jednotek ve 4 bytových domech, 14 bytových jednotek v řadových rodinných domech a 4 bytové jednotky v rodinných dvojdomech.
projectstudio8
0 comments
add comment

more buildings from projectstudio8