Nový výstup pražské ZOO

Nový výstup pražské ZOO
Address: U Trojského zámku 120/3, Troja, Prague, Czech Republic
Investor:ZOO Praha
Project:1999
Completion:2001
Built Up Area:1060 m2
Built Up Space:137 m3
Price:2 600 000 CZK


Prostor vstupu a výstupu je od doby vzniku ZOO situován v jednom místě. Vstup a výstup z ulice U trojského zámku je umístěn ve stísněném prostoru vedle hlavního administrativního objektu. V tomto prostoru jsou soustředěny všechny funkce související se vstupem a výstupem ze ZOO. Jedná se o provoz pokladen, vstupu pro zaměstnance, informačního střediska, prodeje suvenýrů, úschovy zavazadel, WC a hlídací služby. Všechny tyto činnosti se vzájemně kříží a ztěžují optimální fungování. V době návštěvních špiček pak dochází k vytváření dlouhých front. Zřízení nového výstupu je první etapou optimalizace provozu vstupu a výstupu ze ZOO. V další fázi dojde k úpravám vstupu, veřejných komunikací a obratiště MHD.

Umístění výstupu vychází ze současného urbanistického pojetí ZOO, z umístění parkovišť pro návštěvníky, stanice MHD apod. Nový výstup ze ZOO je umístěn cca 70 m jižně od současného výstupu. Ústí na chodník v ulici U trojského zámku a přímo váže na stanici MHD a současná parkoviště pro návštěvníky.

Hlavním problémem řešení bylo vytvořit ve stávající zeleni dostatečné dimenzované komunikační a rozptylné plochy.
V místě nového výstupu byl rozšířen stávající veřejný chodník, vybudováním "zálivu" do prostoru neudržované zeleně ZOO. Ten byl propojen se stávajícím systémem pěších komunikací v ZOO. Navržené komunikační a rozptylné plochy kopírují v maximální možné míře současný tvar terénu a obtékají stávající upravenou zeleň. Všechny stromy jsou ponechány. V případě, že zasahují do trasy chodníku, je kolem nich ponechán dostatečný prostor rostlého terénu. Chodníky jsou navrženy z kombinace žulové štípané dlažby (pražská mozaika) a betonové dlažby. V prostoru výstupu je dále navrženo odpočinkové sezení na volně rozmístěných kamenných blocích.

U výstupu je dále umístěn prodejní objekt o velikosti 11 x 3,5 m. Jeho řešení vychází ze stejného principu tzn. vytvořit objekt "utopený" v zeleni, transparentní otočené akvárium zaříznuté svými stěnami do rostlého terénu.
Návrh se snaží vyhnout pravým úhlům a šikminami se včlenit do charakteru okolí.
Nepravidelné skleněné stěny objektu jsou bez rámů a soklů, nosná konstrukce je posunuta do interiéru. Objektem volně prochází venkovní chodník, který kopíruje terén. Vytápění objektu je navrženo v podlaze - chodníku, chlazení samostatnou chladící jednotkou nad prodejním místem.

Interiér plní požadavky provozovatele - oddělit velmi vzdušnou formou návštěvníky od prodávajících a zajistit i při tomto minimalistickém řešení dostatek prodejních a úložných ploch.
0 comments
add comment

more buildings from Atelier ANTA