Nájemní bytový dům v Pardubicích

Nájemní bytový dům v Pardubicích
Hlavní inženýrka projektu:Tereza Novotná
Address: Devotyho / Železničního pluku, Pardubice, Czech Republic
Completion:2021


Soudobý nájemní bytový dům vznikl rekonstrukcí řadového městského domu a zastavěním sousední nárožní proluky. Proluka se nachází na rozhraní blokové zástavby z počátku dvacátého století a sídlištní zástavby z padesátých let dvacátého století. Navíc je jedním z nároží tzv. Benešova náměstí. Uliční hranu v okolí nároží tvoří domy podobných objemů, rozdílné členitosti fasády, ale převážně dodržující výšku říms a nasazení střechy. V širším měřítku celého náměstí je zástavba velmi různorodá. Při rekonstrukcí původního objektu jsme obnovili originální polohu vstupu. Schodiště v rekonstruované části s atmosférou první republiky obsluhuje bytové jednotky v obou částech domu. Přístavba na schodiště navazuje přirozeně osvětlenou chodbou při severní straně domu. Nároží pozice je podpořena vertikálním principem s dekorativním rozmístěním okenních otvorů pro jednoznačnou zapamatovatelnost místa. Vyznění nárožní věže je podpořeno podříznutím v úrovni parteru, které rozšiřuje veřejný prostor a dále také subtilním řešením navazujících teras podporující nejen vyznění věže, ale také zajišťující jemný vizuální přechod na sousední objekty a rytmizaci fasády do měřítka uliční fronty. Nárožní předsazený objemem kvádru – věže, je od zbytku přístavby je vizuálně oddělen jinou barevností a strukturou fasády. Výškově navazuje na hřeben protějšího domu. Parter přístavby je v nárožní poloze aktivován komerčním prostorem.
Přístavba bytového domu je navržena jako nepodsklepená s 5ti nadzemními podlažími. Založení přístavby je navrženo na základových betonových pasech nadezděných tvárnicemi ztraceného bednění. Nosný systém parteru je stěnový ze železobetonu. Nosný systém vrchní stavby je stěnový, v kombinaci zděných a monolitických železobetonových stěn. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Fasáda přístavby je navržena v kombinaci kontaktního zateplení s omítkou a keramickým fasádním obkladem. Plochá střecha je jednoplášťová s atikami, vyspádovaná do střešních vpustí. Terasa a lodžie nad temperovaným prostorem jsou opatřeny venkovní dlažbou na terčích.
Stávající dům má tři nadzemní podlaží. Objekt je plně podsklepen. Objekt je zděný (cihla plná, železobetonové trámové stropy, dřevěný krov). Stavebními úpravami jsou vloženy nové zděné příčky, nášlapné vrstvy podlah, vnitřní kompletační konstrukce. Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s omítkou a budou vyměněna okna za nová zachovávající členění. Stávající teracové schodiště bude prodlouženo do nově navrženého vikýře pro připojení 4.NP přístavby.
Med Pavlík architekti
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
... Sláva!...
šakal
25.11.22 11:34
show all comments

more buildings from Med Pavlík architekti s.r.o.