Lávka Unie

rekonverze lávky pro chemické potrubí na lávku pro pěší

Lávka Unie
Investor:Ostravské výstavy a.s.
Completion:2005


Objednatel a generální projektant: PPS KANIA (Ing. Jan Kania)
Statika: Josef Lukáš


Základním konceptem bylo propojení Slezské Ostravy s Ostravou Moravskou. Dvě Ostravy jeden most, jedna Ostrava. Ostrava průmyslová, Ostrava moderní, která dává možnost starým věcem opět vyniknout, která dává nové možnosti.

Hlavním faktorem, který ovlivnil situování mostu, byl požadavek investora situovat podélnou osu lávky směrem mezi věže Baziliky Božského spasitele a na opačné straně směrem na věž Slezsko-Ostravského hradu. Výškové osazení lávky bylo limitováno požadavky Povodí Odry. Spodní hrana konstrukce lávky musí být minimálně jeden metr nad hladinou stoleté vody. Toto osazení vyhovuje i bezbariérové návaznosti lávky na asfaltovou komunikaci Havlíčkova nábřeží. V rámci této koncepce je také řešeno bezbariérové napojení štěrkového chodníku, vedoucího po levém břehu Ostravice, na lávku a dobudování části kamenné opěrné stěny, do níž bude zakomponován nosný pilíř lávky. Na levém břehu bude přeložena část asfaltové cesty vedoucí podél břehu Ostravice a Lučiny, čímž bude docíleno opět bezbariérového napojení na lávku. Na tuto komunikaci navazuje asfaltový chodník, který vede na zastávku MHD na ulici Bohumínské.
Pro překlenutí řeky Ostravice bude použit průmyslový příhradový most, který je v současné době uložen přes řeku Odru. Bude rekonstruován a upraven pro osazení na vybudované mostní pilíře. Bude přizpůsoben pro použití chodci, vybaven osvětlením a architektonicky zhodnocen. Průmyslový vzhled lávky nebude rušit ráz okolní krajiny, a bude připomínkou průmyslové minulosti města Ostravy.
0 comments
add comment

more buildings from PROJEKTSTUDIO