Knihovna pro gymnázium

Knihovna pro gymnázium
Spolupráce:Lukáš Smetana, Jiří Weinzettl
Address: Na Sadech 308, Třeboň, Czech Republic
Project:2017
Completion:9.2017


Třeboňské gymnázium se potýkalo s problémem nedostatečné kapacity školní knihovny, která sídlila v malém kabinetě, a rozhodlo se věnovat prostor stávající sborovny a sousední učebny knihovně nové. Zadáním bylo navrhovat etapovitě. V první fázi by se vybudovala knihovna v menším z prostorů a postupem času (a s přibývajícími prostředky) by se rozšířila až do sousední učebny. Vznikl by tak jeden velký a důstojný prostor věnovaný knihám. Hlavním přínosem bude propojení knih a studentů, kteří budou knihovnu nově využívat také jako studovnu a čítárnu, nebo jen jako příjemný pobytový prostor mezi výukou.
Aby byla etapovistost projektu pro realizaci co nejsnazší, uvažovali jsme o modulární konstrukci. V první etapě by se do stávající sborovny vložily modulové prvky knihovny tak, aby jejich tíha byla přenesena do nosné stěny o patro níže, vznikla by dvoupatrová knihovna o 5 modulech. Kvůli velkému zatížení, jež s sebou knihovna přináší, jsme ale neměli příliš mnoho možností, kam a jak knihovnu umístit. Poloha knihovních regálů byla velmi svázaná s nosnou konstrukcí celé budovy. Využili jsme proto dvou nosných stěn svírajících vstupní schodiště o patro níže – definovaly polohu i orientaci knihovny. Odstraněním příčky mezi sborovnou a učebnou by odstartovala etapa druhá – velkorysá školní knihovna pro 10.000 svazků. Jelikož jsme už v první etapě navrhli knihovnu jako skládačku modulových prvků, ve druhé etapě bychom mohli snadno navázat na již realizovanou část.
I díky finanční pomoci bývalých absolventů nebyla etapovitá výstavba nakonec nutná a gymnázium se rovnou vrhlo na realizaci velkorysého konceptu. Vznikla dvoupatrová knihovna o 16 modulech, do soklu jsme však museli zabudovat nosník, jež roznesl celou tíhu knihovny přes nosné stěny v přízemí. Přístup do vrchního patra knihovny je zajištěn dvěma schodišti, které jsou součástí konstrukce, a celá knihovna se tak stává přístupnou (a průchozí) nejen pro knihovníka, ale i pro studenty.
Novým důležitým prvkem celého prostoru knihovny je i mobilní pobytové schodiště, které má ve svých stupních zabudovaný skrytý úložný prostor pro nábytek – stoly a židle. Pobytové schodiště je konstrukčně rozděleno na 4 pohyblivé segmenty. Spolu s pracovními stoly vytváří místo pro pobývání studentů, kteří si mohou vybrat, jaký způsob sezení jim právě přijde nejlepší. Schody se stávají neformální čítárnou, umožňují velkou variabilitu dějů.
0 comments
add comment

more buildings from ATELIER 111 architekti s.r.o.