Klášterní zahrady v Litomyšli

Klášterní zahrady v Litomyšli
Spolupráce:Richard Mátl, Jiří Zrzavý
Investor:Město Litomyšl
Project:1997-1998
Completion:1999-2000
Site Area:11300 m2
Price:33 000 000 CZK


Z autorské zprávy
Motiv „ Zahrada - divadlo, divadlo - zahrada
Geometrické pojetí prostoru
Měřítko vycházející ze stávajících měřítek a z urbanistických daností prostoru
Soudobý výraz v kontextu s historickými prvky

Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Nedaleko zámku, na vyvýšenině nad městem.
Z hlediska širších vztahů považujeme za nejdůležitější logickou vazbu komunikací a vstupů do parku na městský komunikační systém, průhledy v „interiéru“ zahrady a pohledy „interiér-exteriér“: zahrada - městský horizont - radniční věž - věž špitálního kostela.

Měřítko parku vyplývá ze sousedních kostelů, zámku a zámecké zahrady.

Přestože jsme k parku přistupovali jako k prostoru s novou funkcí, snažili jsme se též zároveň pracovat se stávajícími historickými fragmenty, parcelací atd. Tato snaha respektovat, citovat, evokovat historické prvky a stavy však probíhala v nových souvislostech a významech.
Aktivity v parku byly situovány tak, aby jeho prostor byl živoucí a návštěvník se k nim dostával v určitých časových intervalech.
Vstupy byly určeny dle širších vztahů, ovšem s návazností na vlastní architektonickou kompozici (nástupní prostor od zámku, výhled na celou zahradu, město z nejvyššího místa). Ve vyhlídkovém altánu je instalována plastická mapa z litiny s panoramatem města. Nástupní plocha je oddělena od zahrady jednoduchým kovovým plotem, který umožňuje optické propojení prostorů. V hlavní kompoziční ose je navržena vstupní brána. Parkoviště je částečně odcloněno stříhaným živým plotem a zdí.
Volné plochy trávníků jako hlavní kompoziční prvek byly na vhodných místech doplněny pravidelnými a volnými výsadbami stromů, záhony trvalek a jiných květin. Abychom nenarušili horizontální provázanosti jednotlivých částí parku, omezili jsme použití keřů.
Rozsáhlé plochy historických i nově navrhovaných zdí - výsadba popínavých dřevin. Veškeré prvky zeleně jsou navrhovány s ohledem na její bezproblémovou údržbu. Stávající stromy a jiné dřeviny (nekvalitní, přestárlé či náletové apod.) nejsou v návrhu využity.

Poznámka na závěr
Při navrhování i realizaci jsme měli absolutně „volnou ruku“, omezeni jsme byli pouze finančně, což se projevilo na některých materiálech. K práci jsme všichni přistupovali s jistým patriotismem, výsledek byl vždy nejdůležitější.
Starosta města Ing. Miroslav Brýdl díky své velkorysosti a nadhledu dokázal kočírovat všechny zainteresované strany - zastupitele, úřednictvo, občany i architekty a dodavatele, což je při ceně 2000 Kč/m² docela dobrý výkon (cena je uvedena včetně rekonstrukce kočárovny, vodních prvků, sochařské výzdoby, osvětlení, umělé závlahy atd.)

 Zdenek Sendler za kolektiv autorů pro časopis ARCHITEKT

foto: Radko Květ, Zdenek Sendler, Václav Babka, Gabriel Dvořák, Thorn Lighting CS
0 comments
add comment

more buildings from Zdeněk Sendler, Václav Babka, Radko Květ