Ingstav

Ingstav
Architect: Ivan Ruller
Address: Vídeňská 55, Štýřice, Brno, Czech Republic
Investor:Ingstav, n.p. Brno
Completion:1968-70


Zde bude recenze Karla Doležela... Snad již brzy...


EXPERIMENT

PŘISTOUPIT NA EXPERIMENT, který není jaksi vyzkoušený, kde jsou potřebné speciální materiály a konstrukce, který takříkajíc vybočuje z řady ... víte, to se každý poškrábe za uchem a raději se opatrnicky vyhne. Takže hned v úvodu blahopřání Ingstavu za to, že se nevyhnul. A že tedy máme v ČSSR administrativní budovu světových parametrů.
JE TO VLASTNĚ jediný projekt tohoto typu u nás od Baťových staveb, který řeší soudobý styl administrativní práce. Proto bylo také využito zkušeností prof. arch. Karfíka, autora zlínské administrativy, kde byly poprvé použity menší halové kanceláře. A je to také náš první projekt, který řeší tento problém velkoryse, bez kompromisů.
NA KONSTRUKTIVNÍM SYSTÉMU jednotraktu a s jedinou řadou sloupů je vybudován ocelový skelet o čtyřech podlažích, v němž jsou umístěny vlastní halové kanceláře. Všechno ostatní - vertikální komunikace i sociální zařízeni - je vyčleněno do zděného přístavku, takže nedochází ke vzájemnému prolínání. Výtvarná podoba této koncepce, lehká, průhledně skleněná konstrukce vlastní stavby a štíhlý, zemnící kubus přístavku, je doplněna neobvykle ztvárněným betonovým požárním schodištěm v boku budovy. Ocelová konstrukce je kryta stříbřitými pásy hliníku, venkovní prosklení je provedeno z determálního skla; dvojnásobný skleněný obal budovy nemá jen akustickou funkci, ale zajišťuje i ochlazení nepříjemných letních teplot.
VY OVŠEM jistě čekáte na hlavní tajemství stavby, na podobu koncepce halových kanceláří. Rozhodně zde nenajdete odlidštěné' prostředí, jaké jste si zvykli vídat v amerických filmech - obrovské stodoly, v nichž sedí v zákrytech za sebou desítky lidských strojů pod dohledem jednoho políra. Ingstavácká inspirace pramení v jiném typu halové kanceláře - je to tzv. Bürolandschaft - kancelářská krajina. I ten název je jaksi přijatelný a lidský. V čem toto moderní administrativní krajinářství spočívá? V hale, která zabírá prostor celého jednoho podlaží, jsou kompozičně a provozně velmi citlivě vybudovány prostory, ohraničené zelení a paravany. Prostory jsou samozřejmě vymezeny funkcí pracoviště, mají nepravidelný, příjemný, tedy vskutku krajinový charakter a sedí v nich vždy ucelený kolektiv se svým bezprostředním nadřízeným. Hodně se diskutovalo o tom, zda práce v halách budou vůbec akusticky snesitelné. A přišlo se na to, že mnohem více vyruší svého kolegu telefonující v kanceláři pro dva, než nevzrušivá hluková kulisa v halové kanceláři, kde jsou rozdíly nepatrné. K tomu přispívá i akustické řešení prostoru. Halová kancelář, jak se prokázalo, znamená racionálnější administrativní práci a o 30% ekonomičtější využití prostoru, např. v obestavení prostoru i v kubatuře celého objektu.
SAMOZŘEJMĚ existovalo mnoho námitek, dokonce strach samotných zaměstnanců - jako před každou novinkou. Naštěstí bezdůvodně. Vše zde napomáhá skutečné tvůrčí práci. Dokonalá klimatizace, chlazená svítidla, napojená na celý vzduchotechnický systém, účelný nábytek, skříně s promyšleným registračním systémem, rozhlas po drátě, siporexové stěny a parapety, na nichž je místo malby použito výhradně světlých lahodných tapet, samozřejmě omyvatelných, obložení konstrukcí příjemným dřevem a jasným hliníkem, vyčlenění odpočinkových místností s kuchyňskou linkou, kávostrojem a křesílky.
A JEŠTĚ NA NĚCO - budiž za to chvála - v Ingstavu nezapomněli: na touhu člověka po konejšivém doteku umění. Na každém kroku vás provázejí výtvarná díla - a navíc i zeleň, ve třech zónách, v nichž žijí rostliny podle své potřeby světla.
Až půjdete či pojedete někdy v Brně po někdejší "Vídeňce", nyní Koněvově ulici - nezapomeňte se podívat!
Josef DVORSKÝ pro Svobodné Slovo


PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) Zastavovací podmínky a urbanistická situace
Předložené definitivní architektonické řešení vychází z urbanistických zásad a zastavovacích podmínek, které byly studií ing. arch. M. Kostky, ing. arch. B. Kučery a ing. arch. Zd. Zatloukala z ÚHA Brno stanoveny takto:
Staveniště, které tvoří pozemkové parcely 306, 307, 308, 309, 310 k.ú. Vídeňka, je situována při ul. Koněvově a Gallašově, pozemek tvoří nároží těchto ulic. V sousedství je závod n.p. Tesla, který je v asanaci a na jehož místě se uvažuje výstavba kulturního zařízení, dále směrem jižním dvoupodlažní distribuční centrum Union.
Při východní hranici pozemku je učňovské středisko Pozemních staveb n.p. v ul. Havlenově a Gallašově. Objekt je třípodlažní. Terén staveniště je rovinný, s mírným spádem k východu. Proti úrovni komunikace v ul. Koněvově má nižší niveletu průměrně o 1 m. Únosnost půdy je dle geologického posudku dobrá.
Staveniště je současně využito jako plochy zahrad a rodinných domů. Tato zástavba je navržena k asanaci. Jde o domy o.č. 59 a 63 ul. Koněvovy, a celkovým počtem 3 byt. jednotek. Po dokončení objektu bude nutno asanovat rovněž dům o.č. 67.

V předběžných podmínkách Útvaru hlavního architekta byly pro řešení provozní budovy Ingstavu stanoveny tyto podmínky:
  1. stavební čára při ul. Koněvova určena v přímém prodloužení stavební čáry objektu Union směrem severním;
  2. situování objektu musí respektovat možnost umístění objektu kultury;
  3. bude zajištěna asanace současné zástavby
  4. objekt bude ve třech nadzemních podlažích;
  5. v suterénu budovy budou umístěny parkovací garáže.
Při postupných konzultacích předběžných studií byla konstatována vhodnost respektování současné stavební čáry v ul. Gallašově.
Pro výškové obsazení objektu byla dohodnuta kóta +0 na úrovni 214,45 n.m., což jest o 25 cm výše, než přízemní školy na Gallašově ul. Tato úprava byla dohodnuta s pracovníky ÚHA z toho důvodu, že při dodržení kóty 214,20 by nebylo možno objekt vhodným způsobem odkanalizovat.

b) Dispoziční řešení vychází z celkové hmotové koncepce objektu. Vlastní objem s halovými kancelářemi byl zjednodušen jak konstruktivně - jednotraktem s převislými konci, tak vyčleněním veškerých vertikálních komunikací a příslušenství do samostatných stavebních prvků. Tento princip otevírá maximální možnosti pro úplnou volnost i variabilitu půdorysu vlastního objektu a zvyšuje přehlednost celého vnitřního provozu.

V hlavním objektu jsou umístěny tyto provozy:
snížené přízemí - jídelna, propagace, planografie, početní stanice, garáže, rozvodny, trafo, fotodokumentace;
přízemí - vstupní hala, tel. ústředna, osobní odd., zahraniční odd., právní, halová kancelář, výrobní náměstek, energetik, hlavní mechanik, účtárny, doprava, pokladna.
Kabina vrátného slouží současně pro požární signalizaci, programátoři početní stanice;
I. patro - halové kanceláře pro 116 osob, útvar ekonomického náměstka, útvar technického náměstka;
II. patro - projektová správa;
III. patro - ředitelství
V samostatné části objektu je umístěno vertikální komunikační jádro - hlavní schodiště a výtah, hala, veškeré příslušenství, umývárny, WC, úklid, archiv, odpadky, VTEI, v suterenu kotelna.
Je pamatováno na spojení sekretariátů jednotlivých oddělení potrubní poštou, možnost shozu odpadků, výtah na spisy v traktu vertikálně situovaných archivů. Halové kanceláře mají ve vstupní části situovány šatny mužů a žen a v traktu samostatných kanceláří vedoucích pracovníků místnost pro oddych pracovníků a strojovnu vzduchotechniky.
Na severním průčelí je vyvedeno volné vnější bezpečností schodiště.

c) Architektonické řešení
Kompozice hmot založena na souladu vnější architektury a vnitřní funkcí objektu. Tato odlišnost jednotlivých částí je vyjádřena nejen formou, nýbrž i použitým materiálem. Sokl stavby tvoří zděné snížené přízemí, okna této části v přírodní barvě hliníku, obložená deskami štípané břidlice.
Vlastní objekt je opatřen předvěšenou celozasklenou stěnou do hliníkových profilů. Skleněné tabule budou z determálního skla v šedohnědé, kouřové barvě. Nosné hliníkové profily této části budovy budou eloxovány na tón odpovídající zabarvení skla. Třetí ředitelské patro je opatřeno vertikálními lamelami hliníkovými v přírodní barvě hliníku.
Komunikační jádro je provedeno z lícových cihel glazovaných na bílou barvu (případně vyzděno z cihel vápenopískových) a je členěno vertikálními celoskleněnými prvky, ustupujícími od líce stavby cca 30 cm. Pro zasklení je použito téhož skla jako pro hlavní budovu. Vstupní markýza a bezpečnostní schodiště budou provedeny z pohledového betonu.
Pro tyto výrazné plastické architektonické prvky je počítáno se spoluprací výtvarníka, která by dořešila některé důležité detaily.
Zejména pro bezpečnostní schodiště je uvažována varianta dvouramenného schodiště přímého s vřetenovou zdí s mezipodestou obdélníkovou, nebo polokruhovou a varianta kruhové válcové tažené konstrukce s vnitřním točitým schodištěm. Tyto varianty budou prověřeny na modelech.

d) Konstrukční řešení
Objekt je navržen ve dvou celcích: hlavní budovu, jejíž nosná konstrukce je ocelová a oddilatovanou zděnou část s monolitickými žel. bet. stropy, kde je komunikační jádro.
Hlavní budova sestává z 13 ocelových patrových rámů o jednom poli s převislými konci. Osová vzdálenost sloupů je 12 m, rozestup rámů je 5,4 m. Dva rámy jsou zesílené, spojeny podélnými příčlemi, které tvoří tuhé jádro budovy. Rámy budovy jsou spojeny podlahovými nosníky, které jsou horním lícem proti rámovým příčlím sníženy, protože na podlahové nosníky budou kladeny vlnité plechy. Podlahy jsou bez otvorů a prostupů, protože schodiště, výtah a svislá vedení vzduchotechniky jsou umístěny mimo ocelovou konstrukci ve zděné části. Drobné prostupy podlahou se provedou v podlahovém plechu až při montáži instalací. Jediným vyprojektovaným pronikem podlahou OK je schodiště na úrovni +0.
Dešťová voda ze střechy je sváděna potrubím, které je vedeno svisle po ocelových sloupech, z toho důvodu je nutné upravit diafragma sloupů a také umístit podlahové nosníky mimo sloupy, aby se ocelová konstrukce nekřížila s dešťovými odpady.
Patky konstrukce jsou upraveny tak, aby byla možná dodatečná výšková rektifikace budovy. Tuto rektifikaci je nutno provést před montáží předsazené prosklené stěny rekt. a je navržena s ohledem na založení na spraších. Každá patka má dvě opěry, pod které se při zvedání vloží hydraulické zvedáky. Celková váha ocelové konstrukce je asi 530 t.
Konstruktivní výška přízemí, I. až 3. patra je 405 cm, ve sníženém přízemí je 380 cm. Světlost místností je 300 cm. Strop místností je navržen z akustického zavěšeného podhledu, do kterého jsou zapuštěna zářivková osvětlovací tělesa a nad zavěšeným podhledem jsou rozvody vzduchotechniky a el. instalace. Posudek akustiky halových kanceláří je objednán u Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky - Praha. Ve sníženém přízemí je obvodové zdivo a vnitřní příčky cihelné. V ostatních podlažích je obvodový plášť sestaven z panelů SIPOREX, atypických hliníkových oken dvojitě zaklených do gumových profilů. Před tímto obvodovým pláštěm je navržena předsazená stěna, prosklená sklem determálním, která bude splňovat funkci tepelně isolační, zvukové isolační a architektonické požadavky.
Čistění fasády se uvažuje z meziprostoru z pororoštových lávek, přístupných zevnitř budovy. Čistění venkovního líce předsazené stěny z pojízdného mechanismu. Příčky v přízemí, v 1. až 3. patře jsou z lehkých panelů.
Na severní straně budovy je navrženo žel. bet. nouzové schodiště.
Ve zděné části, která je na východní straně budovy, je soustředěno sociální zařízení, schodiště, výtah, kotelna, archivy a další pomocné místnosti.

e) Venkovní úpravy
Převážnou část venkovních ploch tvoří zpevněné plochy parkingů, příjezdných komunikací, přístupové komunikace pro čistící vůz skleněného průčelí a chodníky. Všechny tyto plochy budou mít bezprašný povrch, nejlépe barevný tvrdolitý asfalt. Před východním průčelím jídelny je počítáno s upravenou terasou, oddělenou od komunikací dekorativní betonovou, nebo keramickou stěnou. Zbývající plochy by měly mít náročnou sadovou úpravu.

f) Vnitřní vybavení
Současně s tímto projektem je zpracovávána studie vnitřního vybavení, která určí předběžnou specifikaci potřebného vnitřního vybavení, aby bylo možno včas celou dodávku zařídit. Vzhledem k náročnosti a velkorysosti celkové koncepce by měly i interiéry být v souladu s kvalitou vlastních stavebních prací. Z toho důvodu by měl být zajištěn do všech prostorů nový nábytek. Pro většinu kanceláří by to byl nábytek hromadně vyráběný, pokud se ukáže, že je v souladu s potřebami investora. V pracovnách ředitele, náměstků a speciálních místnostech bude zařízení dle individuálního návrhu. Detailní výběr nábytku, barevnost interier i návrhy nových kusů budou řešeny v samostatném projektu interiéru.

g) Výtvarná výzdoba
Spolupráce s výtvarníky bude v podstatě mít čtyři složky:
1) Samostatná výtvarná díla v exteriéru a horizontální kamenná plastika před západním průčelím, autor - Eva Kmentová;
2) Výtvarná díla jako nedílná součást architektury exteriéru:
Řešení vstupního motivu, markýzy a bezpečnostního schodiště, autor Milan Buřival; řešení dekorativní stěny, dlažby i celkové úpravy terasy před jídelnou, autor - Olbram Zoubek.
3) Volná výtvarná díla v interiéru:
gobelín v zasedací síni, autor Bohumír Matal;
nástěnný, závěsný obraz v kabinetu ředitele, autor - Jánuš Kubíček;
keramické mísy a vázy na zeleň v hromadných i individuálních kancelářích, popelníky, vázičky na stoly, autor - Božena Matalová;
dle disposic investora budou do kanceláří náměstků, případně dalších vedoucích pracovníků nakoupeny v Díle obrazy, případně menší plastiky ve spolupráci s autorem architektonického řešení.
4) Výtvarná díla jako nedílná, pevná součást interiéru:
dřevěná reliéfní stěna v interiéru vstupní haly, autor - Zdeněk Macháček;
čelní stěna závodní jídelny, autor Pavel Navrátil.
V případě dohody budou díla zajištěna kolektivně autorskou dvojicí Zdeněk Macháček - Pavel Navrátil.
dřevěná reliéfní stěna pracovny ředitele, autor - Vladimír Preclík

Návrh autorů výtvarných děl je veden jednak snahou o co nejvyšší kvalitu a celkovou hodnotu díla, jednak snahou o udržení jednotné výtvarné a architektonické koncepce. Nezbytná úzká spolupráce autora architektonického řešení ing. arch. I. Rullera s navrženými výtvarníky bude zajištěna až do skončení realizace. S navrženými výtvarníky má autor architektonického řešení z dřívější spolupráce takové zkušenosti, že je zde záruka jednak konceptně jednotného tvůrčího přístupu k jednotlivým problémům, jednak vysoké výtvarné a umělecké úrovně. Pro spolupráci na návrhu sadových a zahradních úprav v exteriéru i interiéru je doporučena pracovnice ÚHA-Brno Ing. Emödi.

Zpracovatelé studie
Hl. architekt: Ing. arch. Ivan Ruller
Hl. inženýr projektu: Ing. Ivan Krchňák

Architektonická část: Ing. arch. Ivan Ruller
Stavební část: Ing. Ivan Krchňák
Vnitřní vybavení: Ing. arch. František Antl
Obvodový plášť: Julius Kubinský
Statika: Ing. K. Tesař
Ocel: Ing. Z. Soukup
Zdravotní technika: Ing. J. Mucha
Vzduchotechnika: K. Přiklopil
Elektroinstalace: Ing. L. Křivý
Ústřední vytápění: Ing. J. Kašpárek
Měření, regulace: L. Procházka
Rozpočet: Ing. J. Kadla
Kreslil: Vlasta Vojtová
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
nadčasovost
hana
05.04.07 06:03
Zdroj
Barbora
11.06.13 10:58
Dostupnost
Lucie
29.01.17 09:16
Parter obložen břidlicí?
Ondřej Tomický
03.12.17 09:35
břidlice
ježek
03.12.17 11:59
show all comments

more buildings from Ivan Ruller