Hoplandia centrum detí

Hoplandia centrum detí
Spolupráce:Michaela Sýkorová
Address: Špitálska 1509/5, Banská Štiavnica, Slovakia
Investor:Tidly Slovakia a.s.
Project:2017-21
Completion:2017-22


Hoplandia, prestavba existujúceho objektu, projekt 2017, dokončenie 2020

V roku 2016 nás klient oslovil so zámerom vybudovať v Banskej Štiavnici indoor detské herné zariadenie. Tento projekt, neskôr klientom pomenovaný ako „Hoplandia“, mal v zámere vyplniť mimoškolský čas detí v prípade nepriaznivého počasia popri poskytovaní služieb v tom čase už fungujúcej Súkromnej materskej školy Guliver ako aj budúcej Súkromnej základnej školy Guliver, na ktorej projekte sme pracovali súbežne s týmto projektom. S ohľadom na zámer klienta a portfólio nehnuteľností sme sa rozhodli pre prestavbu starej dvojpodlažnej stavby školských dielní nefunkčného stredoškolského areálu v južnom závere mesta Banská Štiavnica.

Pôvodná budova svojou jednoduchou a utilitárnou formou kvádra poskytovala priestor pre intenzívne využitie. Monoblokovú dispozíciu sme doplnili o ďalší severný pozdĺžny trakt pre vytvorenie dobrej komunikačnej osnovy a zabezpečenie doplnkových funkcií (zádveria, šatne a kancelárie a chodby), pred budovu sa osadil subtílny kváder transparentnej prístavby, ktorý prevýšil pôvodnú hmotu a vytvoril tak novú tvár, resp. v noci svietiaci pútač (lexanové opláštenie na oceľovej kostre) a charakteristický prvok projektu. Pôvodná hmota budovy bola v plnej miere rešpektovaná vo svojich objemových proporciách a jednoduchej geometrickej forme. Pôvodné, viackrát prestavané pozície okenných otvorov južnej fasády sme usporiadali do voľného rytmu v jednotnom tvarosloví - kombinácie úzkej plnej výplne (panelu) a širokej transparentnej výplne (zasklenia) dynamizované variabilnosťou výšky osadenia a rotácie samotného prvku.

Koncept dispozície sme podriadili ideovému názoru dohľadu (pohľadu) rodiča z vyššej úrovne na hru detí v prehľadne usporiadanom priestore. Pre tento zámer sme odstránili časť stropov v polovici objemu dispozície, pri zachovaní obvodových stien sme do tejto časti vložili nový oceľový rám s ľahkým prestrešením. Vytvoril sa tak rozsiahly priestor pre umiestnenie hernej zostavy s niekoľkými etážami, pohodlne kontrolovateľný z úrovne poschodia nedotknutej časti dispozície. Pohyb návštevníka začína na prízemí vo vstupnej hale transparentného bloku predstavby, kde je cez veľkoformátové presklenie konfrontovaný s herným priestorom. Vonkajšími schodmi pokračuje na úroveň poschodia, kde je situovaná šatňa s napojením na recepciu kaviarne. Rodičia zostávajú v pohodlí kaviarne sledovať deti, ktoré sa vnútorným schodiskom dostanú do herného priestoru k jednotlivým herným atrakciám. Na priestor kaviarne je priamo napojená herná zóna pre najmenšie deti a party room.

Tak ako v iných projektoch pre deti, aj tu sme sa snažili vyhýbať zažitým schémam pri tvorbe interiérov pre deti, mnohokrát poznačeným prvým plánom a zásadnou mierou infantilnosti. S ohľadom na fakt, že všetky herné prvky pre vonkajšie a vnútorné ihriská musia spĺňať požiadavky STN EN 1176 sme zvolili spoluprácu s osvedčeným dodávateľom týchto prvkov so zámerom ich prispôsobenia nášmu interiérovému návrhu. Po viac ako roku sme dosiahli kompromis medzi našimi požiadavkami a medzami zhotoviteľa, ktorý možno z polovice spĺňal naše pôvodné idey. Koncept sme postavili na polygonálne abstrahovaných motívoch siluet zvierat v netypickej farebnosti (ružový medveď, modrý pes, cyklamenová líška, žltá žirafa verneovský slon...), pričom si aj klient následne osvojil promovanie toto zariadenia cez navrhnuté motívy. Na slovenské pomery je to možno úspech, na druhej strane ticho závidíme autorské detské ihriská realizované v severských krajinách.


Vonkajšie ihriská, projekt 2019, dokončenie 2020
Richard Murgaš, Michaela Žáková

Pri návrhu herného zariadenia „Hoplandia“ sme viac krát s klientom diskutovali o možnostiach spojenia vnútornej hernej zóny a potenciálneho vonkajšieho ihriska pre prípad rozšírenia hernej plochy pri dobrom počasí, do pôvodného projektového riešenia sa táto idea nikdy nepresadila. Po iba pol roku prevádzky sa však podarilo klientovi získať pozemok bývalého školského futbalového ihriska primknutý k južnej fasáde objektu so zámerom vonkajšie ihriská predsa len doplniť. S ohľadom na zadanie vytvoriť kombináciu dopravného ihriska a štandardných vonkajších ihrísk v snahe vyhnúť sa generickému návrhu jednoúčelového dopravného ihriska sme vytvorili parkové ihrisko pre dopravnú výchovu.
Disponibilná plocha bola rozdelené na dve zóny. Prvá, primknutá k južnej fasáde herného centra „Hoplandia“ tvorí akýsi buffer medzi dopravným parkom a budovou, zložená je z dvoch častí podľa vekového rozvrstvenia užívateľov – malé herné atrakcie, pieskovisko, lavičky pre rodičov so solitérnou zeleňou, resp. agility preliezky so sériou trampolín a geometrických deformácií terénu. Druhá zóna je vytvorená ako rozumne komponovaná osnova chodníkov a cestičiek pre vytvorenie potrebných dopravných situácií, prerozprávaná minimalistickým dizajnom bez zdôrazňovania dopravnej situácie, doplnená zelenými odpočinkovými plochami s dizajnovými lavičkami v tieni vzrastlých stromov.


Hoplandia, dostavba areálu, projekt 2021, dokončenie 2022
Richard Murgaš, Michaela Žáková

Dopovedanie príbehu „Hoplandie“ je požiadavka klienta na doplnenie vonkajšieho areálu o prevádzkový objekt, ktorý by kumuloval nároky prevádzky vonkajších ihrísk. Objekt bol navrhnutý ako doplnková vybavenosť pre už existujúce funkcie (sklad detských dopravných prostriedkov, sociálno-hygienické zázemie vonkajších plôch, odbytové zariadenie kaviarne – zmrzlinárne) ako aj vhodný doplnok vo forme priestorov pre výuku a vzdelávanie detí predškolského a školského veku v dopravnej výchove s presahom funkcie prenajímateľných priestorov pre vzdelávanie a teambuildingové aktivity.

Objekt je prilepený k južnej hrane aktívnych plôch parkového ihriska, čím uzatvára areál z južnej strany a zároveň vytvára účinné zatienenie ihriska. Smerom k ihrisku je do prestrešeného zálivu situovaná jediná séria pohľadovo vnímateľných otvorov objektu. Vytvára sa tak priestor na pomyselný „pit-stop“, zastavenie sa na zmrzlinu, vyzdvihnutie, alebo servis bicykla alebo použitie toalety.

Výsledný objem bol komponovaný ako jednoduchá hranolovitá hmota s extrakciou časti objemu v severnom nároží vo výške prízemia vytvárajúc tak spomínanú niku. Z fasád odobraného objemu boli navrhnuté všetky otvorené plochy – vstupné a presvetľovacie otvory jednotlivých priestorov kaviarne/zmrzlinárne, bloku toaliet, skladu bicyklov i vstupu na poschodie objektu. Za vstupom sme navrhli uzavretú krytú predsieň s dvojramenným prefabrikovaným schodiskom, ústiacim do vstupnej haly na ktorú sú naviazané bloky výukových miestností a hygienické zázemie poschodia. Jednotlivé výukové miestnosti je možné voliteľne spájať pomocou mobilných deliacich priečok. Vysoká atika zakrýva rozdielne výškové usporiadanie strešných rovín 2.NP, na ich rozdiele sme navrhli široké pásové okno pre presvetlenie výukových priestorov bez nežiadúcich vplyvov preslnenia.

Interiéru objektu výrazne dominuje priznaná nosná oceľová konštrukcia, ktorá v kombinácii so surovými OSB doskami – vnútorným lícom vonkajšieho opláštenia vytvára charakteristickú črtu objektu. Nepoužívané spojenie oceľovej nosnej konštrukcie a opláštenia zo sendvičových panelov s izoláciou z drevovlákna pokrytých omietkou v kreatívnej úprave bolo experimentom s účelom splniť požiadavku krátkeho termínu na zhotovenie stavby pri zachovaní vizuálu murovaného objektu.
RMAA
0 comments
add comment

more buildings from RMAA