Dva rodinné domy v České

Dva rodinné domy v České
Address: Česká 143, Česká, Czech Republic
Project:2013-14
Completion:2015-16
Built Up Area:313 m2
Built Up Space:1783 m3


Záměrem investora bylo zhodnocení potenciálu zanedbaného rodinného domu ze 70 let minulého století a zejména přilehlého svažitého pozemku v okrajové části obce Česká.

Parcela je polygonálního tvaru a leží ve svažitém terénu s problematickou severovýchodní orientací.  Na svažitý pozemek je možný dopravní přístup ze severovýchodní strany v jeho nejnižší části. Ze severozápadní a východní strany je parcela ohraničena sousedními pozemky s již dokončenými rodinnými domy a jím náležícími hospodářskými stavbami. Z jihozápadní strany je obklopena lesem a ze severovýchodní strany je vymezena místní komunikací. Svažitý pozemek je omezující z hlediska oslunění, avšak od počátku nabízel možnost práce s výhledy do okolní krajiny.

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího objektu a novostavba dalšího rodinného domu na řešeném pozemku.

Oba objekty měly svojí architekturou a funkcí splňovat požadavky investora a zároveň splnit regulativy v navrhovaném území.

Hlavními problémy stávajícího rodinného domu byla nízká světlá výška 1.NP, nepříliš dobrá orientace ke světovým stranám a technický stav a vzhled objektu. Koncepce řešení domu se zaměřila na maximální prosvětlení a proslunění obytných místností a s tím spojenou změnu provozního řešení z hlediska vstupu a funkčního zónování, dále na modernizaci technického stavu objektu a v neposlední řadě na jasném definování hmotového a materiálového řešení objektu.

K vytvoření lepších světelných podmínek vnitřního prostoru byly navrženy nové okenní otvory na jihovýchodní a jihozápadní fasádě a současně byl navržen prostup stropní konstrukcí nad nově umístěnou hlavní obytnou místností. Ten maximálně využívá světlo z proskleného východního nároží a zvětšuje světlou výšku v části 1.NP, čímž také pomáhá lépe definovat hierarchii jednotlivých částí hlavního obytného prostoru.

Novostavba druhého rodinného domu byla navržena v podobě samostatně fungujícího provozního celku v jihovýchodní části parcely. Vzhledem k maximální snaze využít nejvyšší části pozemku k výhledům do okolní krajiny je hlavní obytná zóna umístěna na úrovni 2.NP a celý záměr je akcentován prosklenou čelní stěnou, tvořící dominantní prvek společného obytného prostoru. Klidová zóna s ložnicemi je situována v 1.NP, které je současně vstupním podlažím objektu. Z jednotlivých ložnic je možný přístup přímo na zahradu. Přechod mezi klidovou a společenskou částí domu tvoří převýšená vstupní hala se schodištěm.

Hmotové a materiálové řešení obou objektů respektuje konfiguraci terénu na pozemku, stávající objekt rodinného domu, orientaci na světové strany a výhledy do krajiny. Dvoupodlažní bíle omítnuté kvádry s prosklenými plochami, sjednocenými v logické celky pomocí šedého odstínu fasády, vystupují z jednopodlažní horizontální hmoty, která je oba spojuje a zároveň odděluje obytné části od provozních prostorů vstupu a garáže.
0 comments
add comment

more buildings from DIMENSE architects