Dřevozpracující závod Čáslav

Dřevozpracující závod Čáslav
Hlavní inženýr projektu:Alice Kostíková
Address: Chrudimská 1882, Čáslav, Czech Republic
Completion:2008-09


Jedná se o výrobní závod na zpracování dřeva - od prvotní fáze odkornění kulatiny, až po sušení řeziva. Součástí areálu jsou Administrativní budova, Odkorňovač a Pilnice se sušárnou a rozsáhlé zpevněné plochy pro otevřené skládky kulatiny a řeziva.  V budoucnu se počítá s rozšířením závodu i na sousední jižní pozemky.  Logistika areálu je již v této fázi navržena s ohledem na cílový stav a plně respektuje tok materiálu a proces jeho zpracování.

Stavební pozemek se nachází v průmyslové zóně Čáslavi, v jeho zastavěné části východně od centra, na místě původních Českých dřevařských závodů. Dopravně je napojen na ulici Chrudimskou, kde přes jeden centrální vjezd bude zajištěn přísun materiálu i expedice a to pouze ve směru na Chrudim, tak aby provoz areálu neovlivňoval život města.

Vjezd je kontrolován z vrátnice umístěné v přízemí Administrativní budovy. Tento objekt je situována v severozápadním cípu areálu, společně s parkovací plochou pro všechny zaměstnance a návštěvníky závodu.

Mezi hlavním vjezdem a trasou železniční vlečky je navržena skládka neodkorněné kulatiny. Tato poloha umožňuje bezkolizní zásobování jak prostřednictvím kamionové dopravy tak železniční dopravy. Na zmíněnou skládku navazuje přímo odkorňovač a skládka odkorněné kulatiny. Dříví bude v obou případech skladováno do boxů - mezi betonovými patkami, což umožňuje co nejekonomičtější využití zpevněných ploch. Odpad z odkornění je přesouván ke kogenerační jednotce na sousedním pozemku, kde je dále likvidován. Odkorněná kulatina je zpracovávaná v pilnici a odtud přemísťována přes manipulační plochy na otevřenou skládku syrového řeziva nebo přímo do sušáren či expedována ven ze závodu. Odpad ve formě štěpky a pilin je odvážen kamiony, je možné využít i vlečky, jejíž trasa je v návrhu prodloužena z cca 150 m na 300 m. Usušené řezivo bude odváženo kamiony ven ze závodu.

V celém areálu je navržen převážně jednosměrný provoz kamionové dopravy pro přehlednost a zjednodušení jinak komplikovaného a rušného provozu. Celkové rozmístění objektů je navrženo se záměrem zkrátit manipulační a přepravní trasy na minimum a s ohledem na možnosti řešeného území.

Veškeré nezpevněné plochy jsou zatravněny, a ozeleněny. Zpevněné plochy budou postupně doplněny i mobilní zelení, oplocení i protihluková stěna budou ozeleněny popínavými rostlinami.

Objekty jednotlivých provozů jsou navrženy velmi racionálně s ohledem na svou funkci.

Administrativní budova
Dvoupodlažní objekt je v 1.np rozčleněn otevřeným průchodem na část vrátnice a jídelnu se zázemím. Vrátnice umožňuje výhled a kontrolu v celém vstupním prostoru - příjezd a odjezd kamionů, váha, vjezd na parkoviště, vstup zaměstnanců i návštěv. Jídelna navazuje na vstupní halu, která je přes otevřenou galerii propojena s 2.np. Zásobování kuchyně probíhá přes samostatný vstup v západním štítu objektu. Celé 2.np  má funkci administrativní - kanceláře firmy, zasedací místnost, reprezentační sál a zázemí. Repre sál je možné dle potřeby propojit s foyer v předsálí a polokrytou střešní terasou.
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet se sloupy v trojtraktu.  Obvodový plášť je celoprosklený z AL fasádního SCHÜCO systému. Na zasklení je použit sítotiskový vzor.
Kolem objektu jsou navrženy dřevěné lepené vazníky nesoucí zastínění z dřevěných hranolů. Meziprostor fasády a zastínění vyplňují předsazené dřevěné balkony.

Pilnice
Objekt pilnice představuje srdce dřevozpracujícího závodu. Objemové řešení je maximálně přizpůsobeno technickým požadavkům vyplývajícím z provozu. Dvě navzájem kolmá křídla objektu vymezují manipulační a skladové plochy před pilnicí. Vnitřní prostor haly je jednopodlažní s dvoupatrovou vestavbou v severní části hlavního křídla. Materiály použité na tomto objektu odpovídají ryze technické funkci objektu.
Objekt je navržen jako čtyřlodní halová konstrukce ve tvaru písmene "L" s železobetonovými sloupy a dřevěnými plnostěnnými lepenými vazníky ev. přímopasými střešními vazníky. Rozpětí haly je 24 m. Obvodový plášť pilnice je tvořen trapézovým plechem, vodorovně kladeným. Nátěr obvod. pláště je pojednán ve firemních barvách.

Výrobní závod zabývající se zpracování dřeva využívá lokality v historii již takto využívané, navazuje na místní tradici. S nejmodernější technologií a s maximálními nároky na výrobu bylo snahou začlenit závod do organismu města s co nejmenšími negativními dopady na okolí.  Současně má závod sám ambice stát se reklamou své značky - chce reprezentovat moderní výrobu, pracující s přírodním materiálem v rámci žijícího města.
0 comments
add comment

more buildings from K4 a.s.