Dostavba a přestavba Řeporyjská

Dostavba a přestavba Řeporyjská
Návrh úprav a dostavby vychází ze záměru investora vybudovat v původně obytném domě (dvě bytové jednotky a podkroví) objektu sídlo firmy - personální agentury. To je vzhledem k postupné proměně území v lokalitu s administrativními objekty a službami přirozeným pokračováním nastoleného trendu a zároveň, vzhledem k existující dopravní zátěži území a plánovaným novým liniovým stavbám pražského vnitřního okruhu, je to proměna žádoucí, neboť území původní kvality pro individuální městské bydlení postupně ztratilo.
Protože ale přes výše uvedené považujeme za žádoucí stávající charakter místa zachovat, navrhli jsme namísto demolice stávajícího domu jeho přestavbu a dostavbu, která využije potenciál existující stavby a udrží původní měřítko staveb ve svém okolí.
Objekt je "očištěn" od dodatečných přístaveb, na jejich místě je navržena jednotná forma dostavby, členěná do tří hranolů, jejichž hmota vychází z nového vnitřního uspořádání dispozice v domě. Dostavba je orientována do zahrady a z uličního pohledu z Řeporyjské se v podstatě neuplatňuje. Je navržena jako soudobá architektura, adice je jasně výrazově oddělena od původního objektu. Důvodem je mj. i fakt, že stávající stavba je sama o sobě uzavřeným kompozičním celkem, který by formální spojení dostavovaných částí s její hmotou měřítkově a proporčně poškodilo. Půdorysné řešení přitom respektuje hrany obvodu stávajícího domu.
Fasády původního objektu mají navrženy s ohledem na změněné vnitřní uspořádání nové okenní otvory, uliční průčelí do Řeporyjské je znovu komponováno se zvýrazněním vchodu a doplněno větším vikýřem ve stávající stanové střeše. Tato forma objektu propůjčuje dostatečnou a přiměřenou míru individualizace, potřebnou pro nově uvažovaný účel využití stavby.
Dispoziční řešení je navrženo s ohledem na plánované využití jako zcela nové, při respektování prostorové a konstrukční struktury domu. Individuálně  - "na míru" je jako nedílná součást úlohy řešen rovněž interiér.
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
modré štěstí
Dagmar Kovalčíková
29.10.15 03:03
šmoulí
blanch
29.10.15 11:56
MVRDV
Peter Koman
29.10.15 10:43
Barvy nebarvy,
Ivoš
30.10.15 10:09
MVDRV
PetrVel
30.10.15 04:43
show all comments

more buildings from Aulík Fišer architekti