Bytový dům na Kavčích horách 1

Bytový dům na Kavčích horách 1
Address: Nad cementárnou 1153, Podolí, Prague, Czech Republic
Project:10.1998 - 08.2000
Completion:09.1999 - 01.2001
Area:2636 m2
Built Up Area:393 m2
Built Up Space:8279 m3
Price:90 000 000 CZK


Dům je situován v těsném sousedství přírodního parku Kavčí hory na samé hraně nad údolím Vltavy s exkluzivním výhledem na panorama Prahy.
Řešení klade důraz na optimální využití pozemku pro všechny funkce spojené s bydlením. Návrh byl determinován orientací pozemku ke světovým stranám a hmotovou kompozicí domu s cílem vytvořit rezidenční objekt s mnohostrannou funkční náplní a odpovídajícím architektonickým výrazem.
Urbanistický koncept vychází ze základního předpokladu, jímž je posouzení řešeného území v prostorových a funkčních souvislostech. Jedná se o způsob řešení, které se neomezuje pouze na samotný pozemek vymezený jeho katastrální hranicí, ale usiluje o řešení celého okolního prostoru s dostatečným časovým předstihem.
Umístění novostavby ovlivňuje především mimořádná kvalita polohy pozemku s výhledy do pražské kotliny, úsilí o vytvoření neanonymního obytného prostoru, propojení stávající urbanistické struktury na jihu a severu řešeného prostoru a v neposlední řadě i masiv parkové zeleně situovaný v západní části pozemku. Výše uvedené skutečnosti charakterizují snahu autorů o rehabilitaci tradiční městské rezidenční vilové zástavby s klasickým urbanistickým uspořádáním a rozumným měřítkem hmot objektů.
Koncepce zastavění pozemku vychází z jednoduchosti a srozumitelnosti řešení. Vzhledem k okolní urbanistické struktuře je návrh koncipován do dvou hmotově odlišných objektů, tak aby nedošlo k přílišnému prostorovému zatížení pozemku a byla tak vytvořena architektonická kompozice v měřítku odpovídajícím městským vilám. Deskový objekt A od jihu svojí hmotou vymezuje dotvoření stávající ulice s důrazem na vytvoření zřetelné hranice funkčních ploch. Návrh klade důraz i na novou kvalitu bydlení v rámci výstavby odpovídající přelomu tisíciletí. Novostavba se vzhledem ke svému umístění stává v severní části pozemku (objekt B) ukončujícím kompozičním prvkem stávající ulice přecházející do prostoru parku. Rozdělení hlavního objemu domu do samostatných a prostorově nesourodých hmot umožní jejich dostatečné provětrání a proslunění.
Rezidenční dům je složen ze dvou objektů propojených podzemním podlažím.
Dům A je navržen jako příčný 6-trakt o rozměrech 40x6 m s 5 nadzemními a 1 podzemním podlažím s osmi bytovými jednotkami. Hmotová struktura je záměrně rozčleněna k západu ustupujícími zuby, umožňujícím atraktivní výhledy a přístup západního světla do jednotlivých bytů. Tím dochází k výraznému hmotovému odlehčení domu při zachování integrace vnitřních, především obytných prostor.
Dům B byl navržen na organickém půdorysu o rozměrech cca 12x10 s k východu vystupující komunikační věží. Objekt má 4 nadzemní podlaží a jeho oblý tvar umožnil umístění 3 luxusních bytových jednotek s výhledy na město.
Dům A je z jižní a východní strany obložen montovaným obkladem z cembonitových desek, na západní straně se střídá montovaný fasádní plech s prosklenými plochami stěn a oken. Dům B má celou fasádu realizovanou z fasádních plechů. V suterénech objektů a pod zahradní konzolou je umístěno celkem 22 parkovacích stání (16 vnitřních a 6 vnějších). Spodní stavba má dostatečné krytí zeminou (0,7 m), jež umožňuje ozelenění zahrady. Příjezd je navržen od severu z ulice Nad cementárnou.
Prostor mezi objekty je řešen jako k severozápadu orientovaná pobytová zahrada se vzrostlými stromy. Jižní část pozemku při ulici je osazena jednořadou alejí podél ulice.

zadání: 12 luxusních bytů, podzemní parking, zahrada
lokalita: atraktivní pozemek v Praze 4 s unikátním výhledem na panorama města
koncepce: realizace domu hledá nový pohled na nákladné bydlení, navazuje na tradice residenční domů 30. let. Reší urbanistické vztahy k okolní zástavbě rozdělením domu do dvou odlišných hmot -přechod od megastruktury budovy televize k tzv. viladomům. Zásadně jsou využívány moderní výrazové prostředky, které reprezentujících životní styl současnosti.
popis: kompozice sestává ze dvou motivů – deskového domu a obytné věže, fasády jsou koncipovány jako uzavřené s abstraktní hrou okenních otvorů a otevřené s velkými prosklenými plochami, které jsou orientovány do pražské kotliny.  Funkcionální architektura objektů je založena na výrazném tvarovém řešení hmot domů, souhře či rytmizaci jejich objemů, ploch a použitých detailů. Nosná forma a koncept je pro tento projekt to nejpodstatnější. Realizace je výrazně odlišuje od běžné produkce použitím netypických materiálů.
použité materiály: barevné a materiálové řešení fasád - desky cembonit; přírodní plech corten; výplně otvorů - čiré sklo v rámech z eloxovaného hliníku; střecha povlaková (fólie) s oplechováním titanzinkem. Na ostatní konstrukce: umělý kámen, kámen; chodník a vjezd - kamenná dlažba; ocelové konstrukce - pozinkované; zábradlí - matné sklo, corten.
komentář: kvalita realizace byla pozitivně ovlivněna ekonomickým úspěchem projektu i kladným ohlasem odborné veřejnosti. Bytový dům Kavčí hory byl v roce oceněn titulem „Nejlepší z realit“.
0 comments
add comment

more buildings from Architektonický atelier KAAMA THÉR architektonický ateliér