Bytový dům Grmelova

Bytový dům Grmelova
Architect: Ondřej Kubla
Address: Grmelova 3, Štýřice, Brno, Czech Republic
Project:2014-16
Completion:2017-18
Area:16000000 m2
Built Up Area:182 m2
Site Area:402 m2
Built Up Space:3308 m3


Nástavba a přístavba svým charakterem nenarušuje okolní zástavbu, půdorysnými rozměry a počtem nadzemních podlaží doplňuje stávající výstavbu, která je v dané funkční ploše z převážné většiny čtyř až pětipodlažní. řešený objekt bude mít čtyři nadzemní podlaží a plochou střechu, která se uplatňuje v řešené funkční ploše hned několikrát, jak na jednopodlažním objektu na nároží ulice Grmelova – Renneská, tak na 5 podlažním objektu s posledním ustoupeným patrem na ulici Renneská. Na ulici Grmelova se svým funkcionalistickým charakterem snaží vést dialog s objektem bývalých Autobusových garáží a správní budovy Městských dopravních podniků a uzavírá tak nároží obytného bloku.
Nástavbou a přístavbou nebudou zhoršeny podmínky pro využívání sousedních nemovitostí. Toto bylo ověřeno studií zastínění a osvětlení sousedních pozemků a staveb.
Stavba je svým situováním, dispozičním uspořádáním a stavebně technickým řešením v souladu s požadavky právních předpisů a technických norem platných pro předmětný druh výstavby.
Stavba nebude zdrojem závad nebo vlivů neslučitelných s pohodou v lokalitě nebo jejím okolí.
Stavba má zajištěno patřičné dopravní napojení včetně řešení dopravy v klidu.
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území, včetně využití vnitrobloku.
0 comments
add comment