Bytové domy Na Vyhlídce

Bytové domy Na Vyhlídce
Address: Na Vyhlídce, Prosek, Prague, Czech Republic
Investor:VIVUS s.r.o.
Project:1999
Completion:2007 - 2008
Built Up Area:6532 m2
Site Area:24458 m2
Built Up Space:86198 m3


Charakteristika území
Obytná skupina je navržena na pozemcích areálu fy Pragis Holding, s.r.o. V Praze 9 na Proseku, jižně od proseckého sídliště.
Jedná se o mírně svažitý pozemek lichoběžníkového tvaru. Jižní hranici tvoří ulice Na vyhlídce, východní hranici ulice Na Prosecké vyhlídce, západní hranice je definována areálem gymnázia  a severní hranice pak ulicí Litoměřickou.
V jižním sousedství pozemků se nachází přírodní památka Prosecké skály se vzrostlou zelení. Podél východní hranice pozemku  se nachází středně podlažní zástavba. Jižní a západní hranice je determinována též středně a nízkopodlažní obytnou zástavbou.
V jihozápadním rohu území se nachází enkláva tří izolovaných rodinných domů se zahradami. Výměra řešeného prostoru je 25.000 m².
Území, jehož součástí je i pozemek určený k výstavbě obytné skupiny se nachází v rezidenční zóně Prahy 9 na Proseku. Jedná se o území s převažující zástavbou bytových a rodinných domů.
Prostor přiléhající k pozemku ze severu a západu je však zastavěn strukturou školských staveb.
V současné době je předmětné území zastavěno nesourodou strukturou dočasných účelových staveb sloužících provozu stavební společnosti.
Územní plán determinuje tento prostor jako území všeobecně obytné bez stanovení základních regulací.
Navržené objekty jsou koncipovány především z hlediska mikrourbanistických vztahů ovlivňujících okolní zástavbu a z ohledem na ostatní především přírodní a dopravní podmínky v území.
Objekty budou dopravně obsluhovány z ulic Na vyhlídce, Litoměřické a nově navržené ulice.
Doprava v klidu je řešena na vlastním pozemku v podzemních podlažích a na úrovni terénu.
Inženýrské sítě navazují na stávající infrastrukturu přilehlého okolí a budou vedeny převážně v osách přilehlých ulic.

Urbanistické a architektonické řešení lokality
Urbanistické řešení vychází ze základního kompozičního předpokladu - navrhnout skutečně městskou strukturu zastavění, doplnit prostorovou skladbu Starého Proseku a najít jakýsi kompoziční mezičlánek staré rostlé zástavby, sídlištní megastruktury a řadové zástavby západní části Proseku. To znamená, že hmoty objektů jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky s jasnou definicí ulic, náměstí, bloků, dvorů, nároží, parků a stromořadí.
Součástí architektonické koncepce je snaha dosáhnout výrazu příjemné residenční čtvrti s výjimečným výhledem do Pražské kotliny. Znamená to, že jednotlivé sousední domy budou mít různou architektonickou podobu. Zároveň bude kladen důraz na dodržení celkové urbanistické koncepce.
Návrh předpokládá vznik blokové struktury vycházející z měřítka rostlé sousední zástavby, řadových a izolovaných domů na dotvořeném komunikačním rastru. Návrh zároveň umožňuje průnik parkově upravených zelených ploch od Proseckých skal do prostoru okraje sídliště. Řešení využívá jižního svažitého terénu a umožňuje tak gradaci nově navržených prostorů s ohledem na atraktivní výhledy.

Urbanistická a architektonická koncepce
Bytové domy s terasami A, B, C, D situované západně od nově prodloužené ulice U Prosecké školy mají 4 nadzemní a jedno ustupující podlaží se suterénním parkovištěm.
Čtyřpodlažní objekt E uzavírá urbanistickou kompozici západního okraje řešeného prostoru tím, že svou hmotou orientovanou podél Litoměřické dotváří prostor okolo severního předpolí gymnázia. Dům obsahuje opět podzemní parkoviště.
Průnik zeleně a pěších tras mezi domy A, B, C a D umožňuje spojení mezi parkově upraveným prostorem podél Litoměřické a Proseckými skalami. Severojižní průnik parkově upraveného masivu zeleně je na zlomu Proseckých skal akcentován vyhlídkovým altánem.

Objekt X je řešen jako čtyřpodlažní administrativní budova s vnitřní dvoranou a podzemním parkovištěm. Objekty F a G jsou navrženy jako čtyřpodlažní sekciové obytné domy s ustupujícím podlažím a obchodním parterem.
Čtyřpodlažní dům E s mezonetovými byty uzavírá se severu kompozici kompaktního bloku proloženého parkově upravenými dvory. Parkování je řešeno v podzemních podlažích.

Kompoziční a prostorové podmínky
Výšková regulace navazuje na podlažnost okolních staveb.
V nových ulicích jsou četná stromořadí a u obytných domů jsou navrženy předzahrádky. Dvory obytných bloků nejsou zastavěny. Umožňují tedy osazení vzrostlými stromy.
Dopravní řešení navazuje na stávající komunikační síť. Hlavní vstup do obytné skupiny je navržen od jihu a ze
severu od LItoměřické ulice resp. Na vyhlídce. Rastr obslužných komunikací umožňuje situovat parkovací stání podél ulic. Potřeba odstavných stání je však převážně saturována v suterénech objektů. Řešený prostor je protkán sítí pěších komunikací.
Závěrem lze konstatovat, že revitalizací daného prostoru může vzniknout výjimečná residenční zóna, řadící se mezi kvalitní obytné skupiny v pražském regionu.
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTŮ

Jednotlivé objekty jsou koncepčně velmi podobné, lišíce se pouze svými rozměry a umístěním.
Domy jsou navrženy jako příčné 3-trakty s jedním komunikačním jádrem na sekci, kde je umístěn výtah a schodiště. Podzemní garáže pod jednotlivými sekcemi jsou propojeny do větších celků po dvou resp. třech sekcích.
Hmotová struktura objektů je záměrně rozčleněna k západu a jihu a východu otevřenými loggiemi umožňujícími atraktivní výhledy a přístup slunečního světla do jednotlivých bytů. Tím dochází k výraznému hmotovému odlehčení domu při zachování integrace vnitřních především obytných prostor.
Objekty jsou zastřešeny plochou střechou prolomenou prostory pobytových teras.
Spodní stavba má dostatečné krytí, jenž umožňuje provedení komunikace nadstropní deskou.

obvodový plášt´:  
 - probarvovaná omítka s cembonitovými akcenty
 - výplně otvorů - přírodní dřevo a čiré sklo
 - střecha plochá – s plechovým klempířskými prvky
 - el. konstrukce - pohledový beton, kámen
 - chodník a vjezd - dlažba
 - ocelové konstrukce - pozinkované

Objekty bude dopravně obsluhovány z ulic Na Prosecké vyhlídce a prodloužené U Prosecké školy. Doprava v klidu je řešena na vlastním pozemku v podzemních podlažích.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Terénní úpravy budou spočívat v úpravě pláně po demolicích stávajících objektů. Stávající terénní zlom na jih od ulice Litoměřické bude částečně eliminován zásypem z výkopů suterénů tak, aby celá skupina měla téměř rovnoměrný sklon k jihu a uplatnily  se pohledy z nejvyšších podlaží jednotlivých domů směrem na Prahu. Domy u ulice Litoměřické jsou tedy osazeny výše, než je současný terén, zatímco  domy u ulice Na Vyhlídce korespondují s výškou současného terénu. Suterénní garáže jsou plně pod terénem, přízemí objektů jsou cca 0,7 m nad terénem. Horní úrovně plochých střech čtyřpodlažních objektů jsou navrženy přibližně ve výšce 13,3 m nad terénem.
V suterénech objektů jsou situovány garáže a technické místnosti (výměníky,   ohřev TUV,  strojovny výtahů, místnosti pro vodoměry, ev. sklípky apod.). Vstupní prostory do jednotlivých sekcí jsou obvykle z přilehlé ulice, společné prostory domovní ( kočárky, sušárna) jsou situovány v blízkosti vstupů v 1.NP.  Vyšší podlaží jsou plně bytová. Objekt X je administrativní budova o dvou nadzemních podlažích, v suterénu jsou rovněž umístěny garáže.

Konstrukční řešení :
Objekty budou založeny   na základové desce resp. na vrtaných pilotách vetknutých do základové desky, která spolu s monolitickými suterénními stěnami vytvoří železobetonovou základovou vanu. Nadzemní část objektu konstrukčně řešena jako kombinovaný systém železobetonových stěn a sloupů eventuálně v kombinaci s cihelnými stěnami, nesoucích železobetonové monolitické stropní desky tl. 200 až 220 mm. Vertikální komunikační jádra rovněž betonová monolitická.

Stavební řešení :
Svislé konstrukce jednak monolitické betonové (viz výše), obvodové zdivo z cihelných bloků, příčky a výplňové zdivo rovněž cihelné, v případě akustických nároků z plných či zvukověizolačních děrovaných cihel. Čisté podlahy celkové tl. 100 mm vesměs jako plovoucí s vloženou tepelněizolační vrstvou. Střechy ploché  jednoplášťové, střešní terasy  částečně zatravněné. Obvodové stěny opatřeny omítkou.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
...
Daniel John
23.06.11 11:29
show all comments

more buildings from Architektonický atelier KAAMA THÉR architektonický ateliér