Autocentrum Auto Bohemia

Autocentrum Auto Bohemia
Address: Prosecká 817, Prosek, Prague, Czech Republic
Investor:Auto Bohemia, s.r.o.
Project:1994-96
Completion:08.1997 - 05.1998
Area:3169 m2
Built Up Area:1734 m2
Site Area:2873 m2
Built Up Space:16711 m3
Price:65 000 000 CZK


Území v Praze 9 na Proseku, jehož součástí je i pozemek s objektem autocentra Auto Bohemia, se nachází v zóně, která je územním plánem předurčena k zástavbě objekty s funkcí tzv. nerušícího průmyslu a služeb.
Předmětné území bylo částečně zastavěno již v šedesátých a sedmdesátých letech především nevhodně koncipovaným umístěním inženýrských sítí a je také dotčeno nevhodnými urbanistickými zásahy.
Regulační zásady uplatňované v území se pokoušejí s těmito problémy vyrovnat, jde v podstatě o koncepční zahuštění stávající zástavby, tak aby byl umožněn vznik nových městských prostorů. Koncepce zastavění pozemku vycházela z jednoduchosti a srozumitelnosti řešení při zachování maximálního využití pozemku.
Návrh je determinován regulační čárou, vytvořenou vedením horkovodu podél Prosecké ulice, výškou okolní zástavby, tvarem pozemku a vedením nové ulice Lovosické. Hmotová struktura vychází z předpokladu, že je nutno definovat jižní část Prosecké ulice vyššími objekty (cca 13 m), aby se vytvořil kompoziční protipól severnímu zastavění ulice výškovými deskovými objekty. Objekt autocentra je koncipován tak, že se svou exponovanou severní částí - prostorem autosalonu - obrací k ulici Prosecké, která by měla mít v budoucnosti charakter rušné městské třídy. V jižní části stavby jsou situovány funkce provozního charakteru.
Administrativně obchodní část objektu na obdélníkovém půdorysu 67,8 x 7,5 m o rozponu 7,2 x 6 m dosahuje výšky 13 m - čtyři nadzemní podlaží. Je zde situován prostor autosalonu s výstavní a prodejní halou přístupnou hlavním vstupem severní prosklenou fasádou. „Loď' autosalonu prochází přes dvě podlaží a je horizontálně členěna vysazenou galerií a vertikální halou procházející všemi patry objektu. Z galerie jsou přístupné kanceláře a jídelna s občerstvením. Východní část domu je vysazena severním směrem a vytváří tak prostor pro vstup zaměstnanců, komunikační jádro se schodištěm a výtahem, archivem a sociálním zařízením ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží. Třetí nadzemní podlaží je přístupné schodišti a též služebním vstupem ze střechy provozní haly - parkoviště. Nachází se zde kanceláře vedeni společnosti, čtvrté nadzemní podlaží je řešeno obdobným způsobem. Zde navržené kanceláře budou sloužit administrativě společnosti.
Dominantním prvkem obou podlaží je velkorysý prostor haly přístupný z chodby - galerie.
Provozní část objektu má lichoběžníkový půdorys o rozměrech 67,8 x 35 x 67 x 9 m je navržena nad rastrem 8 x 7,2 m a rozdělena na několik funkčních zón. Dominantní je zde autoservis s diagnostickými boxy umístěnými za stěnou podél ulice Lovosické.
Sklady, myčka, manipulační prostor a TZB v přízemí jsou přístupné z jihu. Tyto provozy jsou navrženy na celou konstrukční výšku podlaží 6 m. Ve východní části je prostor haly horizontálně rozdělen na sociální zařízení zaměstnanců v druhém nadzemním podlaží s přípravnou hotových jídel a s jídelnou s občerstvením. V přízemí provozní halu uzavírá z jihovýchodní strany linka STK. Střecha provozní haly je pojízdná a slouží jako parkoviště. Je přístupná jedno-pruhovou roštovou rampou od východu a jednoramenným schodištěm z Lovosické ulice.
Provozní a architektonické řešení vedlo k návrhu skeletové konstrukce se ztužujícími železobetonovými jádry. Administrativně obchodní část objektu je navržena jako ocelový rámový skelet s železobetonovými stropními deskami a ocelovými vzpínadly v prostoru autosalonu. Konstrukce provozní části objektu je tvořena železobetonovými kruhovými sloupy s hlavicemi. Obvodový plášť objektu autocentra je navržen z kazetových stěnových profilů s vlnitými ocelovými plechy a kopility.
Okna a vykládce jsou osazeny v hliníkových rámech. Venkovní fasádní ocelové prvky jsou žárově pozinkovány.
0 comments
add comment

more buildings from Architektonický atelier KAAMA