Akademie Madeta

Akademie Madeta
Soubor tří staveb tvoří reprezentativní část rozsáhlého areálu továrny Madeta v Českých Budějovicích. Je samostatně přístupný i provozovatelný. Sestává z hlavního objektu Akademie a dvou scelených staveb pro ubytování. Vše je doplněno parkováním a veřejným prostorem s parkovou úpravou.
Záměrem bylo vytvořit architektonicky ucelené prostory, které budou variabilně využitelné pro školení, konference, jednání i reprezentaci a budou mít adekvátní zázemí.
Ideou investora bylo probudit tento kout opět k životu a vtisknout mu jasnou vizuální identitu s nádechem industriální atmosféry. Kapacitní požadavek byl získat 9 učeben různých velikostí, prezentační sál pro 50 osob, soukromou restauraci s možností prezentací a adekvátní ubytovací prostory pro krátkodobé i dlouhodobější ubytování – celkem 36 lůžek.

Budova A – Akademie
Původní objekt Akademie bylo nezbytné zásadním způsobem upravit ať už kvůli nekoncepčním přestavbám z minulosti (sklady, administrativa, bydlení), tak kvůli stáří konstrukcí. Byla tedy obnovena a dotvořena kompozice historických fasád. Do takto scelené a očištěné stavby jsou vloženy jasně identifikovatelné výrazné zásahy.
Nosným architektonickým prvkem je především vertikála věže (nový výtah, schodiště, hygienické zázemí), do které vstupuje horizontálně komponované zastřešení u vstupu. Věž je pojednána tradičním cihelným materiálem, ve kterém jsou perforace v kombinaci s vystupujícím zdivem. Tento princip děr ve zdivu a vystupujících cihel vytváří poutavou hru světla a stínu ať už ve dne, nebo při nočním osvětlení.
Perforovaná cihelná fasáda se pak díky velkoformátovým proskleným stěnám propisuje také do vnitřní části a tento moderní prvek lze vnímat jednak v ploše z exteriéru, ale i v detailu z interiéru.
Strohá cihelná hmota se díky textuře fasády zjemnila a při bližším pozorování nabízí sympatický drobný detail, který lze opakovaně objevovat v proměnách času a pozice.
Nová okna, podkrovní terasa a vstupní část budovy jsou lemovány plechem v grafitové barvě a takto jasně odlišitelné od původních historických prvků.

Budova BaC – Ubytování
Jedním z hlavních úkolů bylo v konstrukčně komplikovaných starších budovách vyřešit provozní sjednocení. Každá z budov má jinou podlažnost i výškové uspořádání. Rovněž nosný systém byl podmíněn dřívějšímu využití (garáže, bydlení, malé kanceláře). Dispoziční zásahy bylo nutné navrhnout s ohledem na požadavek na zachování fasády a stávajících oken.
Vizuální řešení přirozeně navazuje na hlavní budovu Akademie, nicméně ji nezastiňuje, cihlený obklad výtahové věže je světlejší a méně dominantní. Bíle omítaná část fasády je doplněna jemnými reliéfními liniemi.
Dispoziční řešení odpovídá rozvržení hotelu a sestává z lobby, 5 apartmánů pro dlouhodobější ubytování a 11 standardních hotelových pokojů.
Navržené řešení respektuje již existující konstrukce. Namísto demolice, nebo rozsáhlé přestavby přináší v podstatě jemné zásahy, které však umožňují vyžilým stavbám nový život.
0 comments
add comment

more buildings from +arch