Vízia pre územný plán mesta Nitra

verejná ideová viacetapová podlimitná urbanistická súťaž

Vyhlašovatel
Mesto Nitra

Termín vyhlášení
31.1.2024

Termín odevzdání
po 15.4.2024 12:00

Odkaz
https://josephine ...
SoutěžeVložil
Jan Kratochvíl
Predmetom ideovej súťaže je návrh konceptu rozvoja a vízia pre mesto Nitra, ktorý sa stane hlavným východiskovým podkladom pre vypracovanie nového územného plánu.
- Riešenie by malo ponúknuť názor na budúci charakter mesta Nitra, zohľadniť jeho význam ako územnosprávneho a kultúrneho centra regiónu, prítomnosť univerzít a využiť s tým súvisiaci potenciál.
- Ideový návrh by mal načrtnúť predstavu ako by sa mesto malo ďalej rozvíjať, aký typ zástavby by mu mal dominovať, aký charakter by mali mať bytové, výrobné a kultúrne zóny.
- Načrtnúť spôsob ako by sa malo mesto vysporiadať s problematikou nastupujúcich klimatických zmien v novonavrhovaných zónach a zlepšením mikroklímy jestvujúcich mestských štruktúr.
- Ideový súťažný návrh bude spracovaný ako celok, ktorý obsiahne celý kataster NR a jeho väzby na ďalšie susedné mestá a obce a bude narábať s faktorom prítomnosti ťažiskovej nosnej infraštruktúry diaľnice, a železnice.

Okrem tohto súťažného dialógu bude vyhlásená aj verejná súťaž na spracovateľa územného plánu. Úspešný uchádzač súťažného dialógu bude zabezpečovať dohľad nad zapracovaním víťazného návrhu (idei) do územného plánu.

Súťaž je koncipovaná ako súťažný dialóg. Do tohoto procesu sú okrem odbornej a nezávislej poroty tvorenej z architektov a urbanistov prizvaní aj odborníci z útvaru hlavného architekta mesta a zástupcovia mestského zastupiteľstva. Taktiež odborníci z odboru sociológie, dopravy, environmentalistiky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú splnené podmienky na použitie súťažného dialógu v odkaze na § 70 zákona o verejnom obstarávaní. Predmet zákazky je v porovnaní s inými zadaniami zameranými na návrh verejných priestorov výnimočne zložitý v požiadavke na urbanisticko-architektonické riešenie s dôrazom na urbanistický detail.
0 komentářů
přidat komentář