Strahov monastery hotel

Strahov monastery hotel
Adresa: Strahovské nádvoří 1, Hradčany, Praha, Česká republika
Investor:A-Z Logic s.r.o.
Realizace:2006
Užitná plocha:600 m2


Rekonstrukce národní kulturní památky. Historická budova byla vystavěna jako součást areálu premonstrátského kláštera pravděpodobně na počátku 17. století, ale její vnější vzhled pochází z výrazné přestavby 3. čtvrtiny 18. století. Na Dietzlerově historickém obrazu z 18. století zobrazujícím poměrně přesný pohled na Strahov od jihovýchodu, je budova zachycena již v dnešním rozsahu, jako patrová stavba opatřená sedlovou střechou s trojúhelným štítem na straně. Stavba je na tomto pohledu označena jako "lotorium". tzn. prádelna. Nepodsklepený dům přiléhá jen rohem k někdejšímu klášternímu pivovaru (čp. 135) a zaujímá podélnou solitérní plochu. Jeho fasády mají rozdílnou povahu, výrazně architektonicky členěná je pouze fasáda do Strahovského nádvoří.

Původní dispoziční a technické řešení budovy včetně sociálního vybavení přestalo ve 20. století vyhovovat novým nárokům na bydlení. Dispoziční úpravy provedené v druhé polovině 20. století a související nahodile vedené technické instalace znehodnocovaly prostory domu. Rovněž nepřispěly ke zhodnocení objektu. Dům se přitom nachází v exponované lokalitě Strahovského kláštera, která se pohledově uplatňuje jak z Malé Strany tak ze Starého Města.

Realizací prezentovaného projektu dochází k novému využití objektu pro provoz hotelu. Rekonstrukcí se dosáhlo zlepšení celkového stavebně technického stavu domu. Došlo k celkové opravě exteriéru a k rekonstrukci interiéru. Sklep který je situován mimo vlastní objekt byl zachován.

Původní dispoziční řešení objektu bylo zachováno, prostory historických místností jsou nově využívány jako hotelové pokoje. Do klenutých prostor místností byly vloženy objekty z lehké nezávislé konstrukce, které slouží jako sociální zázemí jednotlivých pokojů.

Pro potřeby hotelu je využito i podkroví, které bylo rozčleněno lehkými sádrokartonovými příčkami na pokojovou část a část komunikační. Pokoje v podkroví jsou dvojúrovňové, část druhé úrovně podkroví slouží jako spací patro, v části je celý krov odkryt a obě patra podkroví jsou opticky propojena.

Okenní otvory jsou repasovány a doplněny dle stávajících výplní při zachování profilace a členění. Ve střešní krajině jsou mezi krokve doplněny vikýře ve stejném rytmu a velikosti jako vikýře stávající. Štítové stěny jsou v místě novodobých oken upraveny dle členění oken východní fasády. Původně ovocná zahrada okolo objektu bude postupně přeměněna na obytnou dle dožívání stávající zeleně a opatřena jednotlivými prvky zahradního mobiliáře.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
autor?
lumír
11.08.14 03:52
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od 4A architekti, s.r.o.