Slaměný dům

Slaměný dům
Slaměný dům je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům nízkoenergetického domu, tzn. principu trvale udržitelného rozvoje. Jeho základním stavebním materiálem je dřevo, sláma a hlína.
Rodinný dům je situován mimo souvisle zastavěnou část obce do Sluneční ulice skupinou devíti domů v zahradách. Investor chtěl využít poznatků trvale udržitelné výstavby, ale ne za každou cenu. Nebyl nucen použít sedlovou střechu.
V dnešní době se dům spolu s dalšími nízkoenergetickými domy nachází na velké travnaté ploše bez vyšší zeleně. Devět domů, které jsou pohledově různorodé, jsou postaveny okolo jedné příjezdové komunikace. Ať chceme či nechceme, hodnotíme slaměný dům s okolím. V tomto případě s okolními nízkoenergetickými domy. Celkový výraz zástavby působí nevyrovnaně a málo harmonicky. Až za pět nebo deset let vyrostou stromy nebo keře na pozemcích domů, bude tento neuspokojivě vyhlížející soubor domů zahalen v zeleni. Podle projektu se na každém pozemku bude nacházet až deset stromů. Slaměný dům se nachází až na konci tohoto souboru, tím pádem bude zcela zakryt z příjezdové komunikace jak stromy, tak porostem na zelené střeše.
Vnější výtvarné řešení slaměného domu je příjemné a elegantní. Materiál jednotlivých vnějších stavebních prvků napovídá o technickém řešení a konceptu celého domu. Tento ryze přírodní návrh vzhledu (např. sloupy z kmene stromů, fasáda z hlíny a dřevěných lišt, zelená střecha) ovšem narušují z čelní strany sluneční kolektory umístěné na zábradlí balkónu v patře.
Nosná konstrukce je navržena z odkorněné kulatiny. Obvodová slaměná stěna vytápěné části je buď s povrchovou úpravou hliněné fasády nebo s vnější povrchovou úpravou s použitím dřevěného obkladu. Obvodová stěna nevytápěné části je složena z prken, latí, desek, sloupků s výplní ovčí vlny tl. 100mm, rákosové rohože.
Skladba slaměné obvodové stěny: omítka z hydraulickým pojivem multibat, pletivo, balíky slámy tl. 500mm a sloupky, přizdívka z nepálených cihel tl. 65mm, hliněná omítka Picas tl. 10mm.
Skladba střešní vodorovné konstrukce domu se dělí také na konstrukci nad vytápěnou částí a nevytápěnou částí domu. Nad vytápěnou je konstrukce navržena z hliněné omítky, juty, střešních trámů, prken, jílové suspenze, rákosové rohože, balíků slámy tl.350-380mm, papírové separační lepenky, mazaniny s pojivem MULTIBAT, krokví s odvětrávanou mezerou, záklopu z prken, geotextilie, hydroizolační folie, geotextilie, půdního substrátu a sukulentů.