Rodinná vila u Mladé Boleslavi

Rodinná vila u Mladé Boleslavi
Autor: Jan Línek
Projekt:2012
Realizace:2013 - 2014
Užitná plocha:858 m2
Zastavěná plocha:708 m2
Plocha pozemku:3021 m2
Obestavěný prostor:2461 m3


Autorský text pro studii

Prolog — Studie rodinné vily byla zpracována na základě zadání klienta definovaného nejen písemně, ale i kresebně po prvních osobních jednáních a společné návštěvě budoucího staveniště. Základní myšlenkou je vybudovat komfortní rodinné bydlení vytvářející klidové prostředí se standardními prostory pro bydlení rodiny s dětmi na okraji Mladé Boleslavi. Postavit vilu navazující na předchozí tvorbu architekta, se kterou byl klient seznámen.
Po shrnutí základních požadavků na prostorové vztahy uvnitř domu ve vazbě na okolní projektovanou či realizovanou zástavbu především s ohledem na vytvoření intimního soukromého prostředí byla vybrána předkládaná varianta. Po zvážení dalších určujících aspektů - výhledy, okolní zeleň, oslunění, byl zpracován prostorový model znázorňující hmoty ve vztahu k okolnímu pozemku a vnitřní prostorové vazby.
Výsledkem je symbiosa názorů klienta s estetickým vnímáním architekta. Snahou dalšího vývoje bude vnést do předloženého schématu další nové myšlenky, které by v následném projektovém stupni posunuly předloženou studii do další vyšší roviny. Současně bude nutno posoudit a eventuelně upravit řešení podle geologických poměrů, které budou definovány geologickým průzkumem. Vzhledem k tomu, že
objekt je převážné jednopodlažní nepředpokládáme zásadní problémy. Je několik okruhů, které byly sledovány a o kterých bych se chtěl podrobněji zmínit.

O umístění stavby — Navrhovaná stavba je umístěna na pozemcích, které jsou součástí území, na něž bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu 112 rodinných domů.
Předmětné parcely jsou o ploše 3021 m², zastavění objektem činí 680 m², tj. zastavěno 23% plochy parcely.
Stavba je převážně přízemní, v části půdorysu je podzemní podlaží (dle ČSN 734301) s tím, že menší část jeho obvodu je odhalena k jihu. Je tak splněna podmínka pod bodem 2. územního rozhodnutí co se týče podlažnosti povolených staveb.
Střešní rovina je kombinací rovných a šikmých ploch. Z důvodů estetických, ale i praktických je povrch tvořen „zelenou“ střechou se všemi jejími výhodami. Střecha zadržuje vodu při dešti, takže nedochází k rychlému odtoku vody z území. Má velmi dobré izolační vlastnosti, kdy u přízemní stavby bez podkroví přes kvalitu vkládaných tepelných izolací, dochází bez zelené vrstvy k přehřívání spodních místností. Estetický význam je dán tím, že v návrhu přechází hmota objektu do šikmých zelených ploch, a tak zjemní umístění stavby v terénu.
Dvě šikmé plochy světlíků, také díky souhlasu zpracovatele územního plánu, uspokojily požadavek regulace na šikmé střechy z pálené krytiny.      

O architektonické koncepci — Vychází z určujících aspektů uvedených v úvodní stati. Řazení hmoty, její členění, tvorba zastřešení nachází inspiraci v terénním reliéfu a krajinném prostředí.
Dům je navržen jako převážně jednoúrovňová hmota, přecházející přes přilehlé násypy měkce do terénu. V jižní části odhalený suterén umožňuje přímé osvětlení místností určených pro cvičení a plavání. Střešní rovina tvořená extenzivní zelení je ve dvou místech zvlněna nadzdvihnutím střechy, umožňujícím horní osvětlení a osluněni buď hluboké dispozice u jídelny nebo severního umístění dětské herny. Toto dvojí zdvihnutí střechy dále simuluje jakési rozdvojení domu na část společenskou a intimní ložnicovou. Dispoziční kompozice obrací veškeré obytné místnosti na jižní galerii, a je tak splněn požadavek klienta na oddělení od sousední zástavby se zajištěnými výhledy na město a další dálkové pohledy.
Slunce do domu vniká především z jihu. Pomocně potom přes již zmíněné světlíky.
Takto vytvořený hmotový útvar respektující tvar terénu včetně realizace zelené střechy, bude vhodným doplněním rodinné výstavby, aniž by ji nějak narušoval.

O vstupech — Příjezd na pozemek je veden od hlavni silnice ze severovýchodního cípu pozemku, před hlavní vstup do vily. Zde je plocha pro venkovní odstavení aut. Z ní je vjezd do garáže pro 4 auta a přístup pro umístění 2 historických vozů do expoziční místnosti č.19. Plocha garáže je dostatečně velká pro umístění kol a víceúčelového mechanizmu pro úklid sněhu atd; přes hlavní vstup je dům zásobován do skladu potravin.

O vlastním domu — Dispozice je tvořena čtyřmi propojenými hlavními celky - garáže, společenské části, ložnicové části s dětskou hernou a částí věnující se relaxaci, jež je přístupná schodištěm.
Pozornost zaslouží hlavní obytný prostor v části nad jídelnou zdvižený za účelem horního přisvětlení. V rovné nízké části společenského prostoru je tvrdý sádrokartonový podhled; ve zdviženém prostoru konstrukce z lepených vazníků zakrytých překližkou. Obdobným způsobem je pak řešen prostor horního osvětlení dětské herny.
Transparentnost stěny hlavního obytného prostoru naznačuje integraci se zahradou a okolní krajinou. V suterénní části je umístěna posilovna, parní lázeň a 12m dlouhý relaxační bazén s možností otevření stěn na jižní opalovací plošinu.

O materiálech a konstrukci — První představa je, že budova bude založena na pasech z prostého betonu a její podzemní část včetně zastropení bude monolitická železobetonová částečně dozdívaná (záleží na geologii).
Přízemí by mělo mít obvodový plášť zděný, tepelně izolovaný, v odkrytých částech obkládaný kamenem. Vnitřní konstrukce by měla mít možnost variability dispozice pro budoucí proměnu rodiny. To znamená nalézt v dalším stupni konstrukci převážně pilířovou doplňovanou oddělovacími lehkými příčkami. Zastropení garáže monolitickým železobetonovým stropem. V ostatních částech budovy lze volit mezi variantou betonovou a variantou dřevěnou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Línek