Riegrovy lázně

Riegrovy lázně
motto:
„...kdyby neexistovaly, museli bychom si je vymyslet...“

Proč jsme se rozhodli projektu věnovat
Po dlouhé a pečlivé úvaze a diskuzích v okruhu rezidentů naší lokality jsme se rozhodli otevřít pomocí iniciační studie téma městských lázní v Riegrových sadech. Na projektu pracujeme formou „městského zásahu“ tak, abychom dokázali srozumitelně ukázat potenciál místa v propojení se záměrem, kterým se v naší lokalitě zabýváme již několik let. Součástí námětu je uchopení lokality, kterou důvěrně známe a rádi bychom jí vdechli nový život a synergicky využili tohoto okamžiku k revitalizaci jejích dalších návazných částí, kterým se dlouhodobě nedostává dostatečné pozornosti a prostředků k uskutečnění jejich údržby a obnovy. Snažíme se o vytvoření fyzické a programové společensko-kulturní události propojením celoročně funkčního obsahu s místem, jež je pro jeho uplatnění velmi vhodné a jehož revitalizací dojde k rozsáhlému přínosu do mentální mapy nejbližšího okolí i celé městské části. Používáme strategii postavenou na navrácení hodnot tam, kde dlouhodobě absentují, formou „záplatování“ městského úhoru, který ztratil svou původní funkci a leží ladem již dlouhé desítky let jako skrytý brownfield s občasnými patologickými jevy.

Situace a kontext
Koncept pracuje symbiózou stavby se svým bezprostředním kontextem jak prostorově, tak i programově. Je tedy primárně site-specific řešením, které své formující parametry odvozuje od daností a potenciálů místa, do nějž vstupuje. Návrh pracuje se stávající situací, která je reliktem původního využití lokality a zároveň obsahuje historické fragmenty kamenné opěrné zdi z kyklopského zdiva s precizními detaily vsazeného schodiště a výklenku s valenou klenbou. Kompozice stavby klade důraz na vnoření co možná nejvíce jejích komplementárních součástí do terénního „soklu“ vymezeného pozemkem. Nadzemní části stavby pak obsahují jen prostory krytých lázní s restauračními provozy, jejichž plocha plynule přechází do vnějšího koupaliště a zpátky na vegetační zatravněnou střechu nahrazující plochu odebranou půdorysem stavby zpět pro pobyt a slunění. Vyzvednutí pobytové plochy na střechu je pak výrazně ovlivněno čistě racionálními důvody prodloužení oslunění ve vztahu k pohybu slunce do pozdějších odpoledních hodin, kdy stromy lemující lokalitu začnou stínit v nižších partiích areálu pobytové plochy na původním terénu.

Definice programu a jeho udržitelnosti
Základem životaschopnosti projektu je jeho podstata coby celoročního provozního souboru. Program stavby vnímáme jako veřejný zájem napříč veřejnými, spolkovými a dalšími formami správy a vlastnictví (pozemky jsou složeny z několika částí s převládajícím neveřejným vlastnictvím). Provoz lázní kombinuje interiérové lázně s několika typy plaveckých a pobytových bazénů s vnějším letním koupalištěm, prostorem relaxačního wellness a několika restauračními a kavárenskými provozy. Areál lázní je možné uvést do širších souvislostí a propojit jej metodou identifikačních náramků do přilehlého veřejného parku, atletického stadiónu a popřípadě i do dalších částí včetně provozů sokolovny.
Lázně jsou koncipovány s důrazem na využívání ze strany rezidentů oblasti Prahy 2 s předpokládanou kapacitou 1200 osob. Praha 2 v současné době nemá lázně s venkovními koupacími kapacitami a tento návrh směřuje k doplnění tohoto dlouhodobého deficitu. Došlo by tak k částečné saturaci potřeb rezidentů oblasti Vinohrad a přilehlých městských částí v kontextu aktuálního trendu doplňování infrastrukturní vybavenosti města navazující na strategie města krátkých vzdáleností a kvalitativního využívání vnitřních prostorových rezerv Prahy pro lokální veřejnost.

Architektonický koncept
Architektonické řešení je postavené na splynutí lázní s prostorovými charakteristikami pozemku. Návrh vytváří symbiotickou „náplast“ na pozemku vytrženém parku a ponechaném desetiletí v zanedbaném stavu. Stavba samotná není artikulována jako objekt postavený na pozemku. Je sama pozemkem navráceným parku pomocí zelené střechy. Je plynulým pokračováním terénní modelace Riegrových sadů s jeho charakteristickými pobytovými svahy. Z prostoru parku si areál udržuje určitou „neviditelnost“ vsazením do druhého plánu pozornosti návštěvníků, potlačuje svou hmotu a proporce a výrazem nekonkuruje budově sokolovny. Důležitým atributem řešení je zachování existujících vzrostlých stromů a zeleně na celém řešeném pozemku a její propojení do landscapingu jeho vnitřního řešení. Kompoziční řešení sestává z části zapuštěné do soklové partie pozemku a na ní posazené bazénové haly kryté zatravněnou pobytovou střechou plynule navazující do vnějších ploch plovárny s bazény. V soklové části jsou umístěny všechny komplementární provozy lázní složené ze šaten, technického zázemí, zásobování a úseku wellnessu s masážními a relaxačními provozy. Řešení stropu lázní využívá fluidní tvarování a odkazuje k tekutému skupenství vody.

Prostorové a dispoziční řešení
Pro vstup do celého areálu využíváme stávající prvky kamenné zdi. Hlavní přístup je veden skrze upravený existující výklenek v kyklopské zdi a udržuje bezbariérové propojení do zázemí lázní. Druhou možností vstupu do areálu je využití historického kamenného schodiště, popřípadě rampy vedoucí do dvorní části.

Bazény, lázeňské prvky, jejich uspořádání a vybavení
Lázně si kladou za cíl aplikovat současné postupy znalosti z oblasti relaxačního lázeňství a doplňovat k tradičním provozům aktuálně prověřené metody, které zvyšují užitnost lázní a doplňují spektrum o chybějící funkce, které nejsou dosud pro veřejnost v Praze dostupné. Těžiště je postaveno na relaxační funkci celého areálu, nejde tedy primárně ani o sportovní komplex ani o čistě zábavní aquapark. Systém bazénů je v návrhu postaven na nerezovém provedení s výhodou dlouhodobé minimální údržby, která u jiných typů zpravidla vyžaduje každoroční přerušení provozu na interval často přesahující i jeden měsíc, čímž následně vyvolává rozkolísání návštěvnosti a vícenáklady vedoucí dále k nerovnováze využití areálu a amplitudu střídání jeho přetížení s nevytížením. V postcovidové době se do zájmu veřejnosti výrazně dostává zejména termoterapie jako jedna z vhodných a účinných preventivních metod pro zvyšování imunity. Za tímto účelem jsou s výhodou používány známé procedury z oblasti saunování, otužování a balneologie. Pravidelné užívání termoterapie vede k rychlému zlepšení imunitního systému člověka, k větší odolnosti proti civilizačním respiračním virálním a bakteriálním onemocněním. V našem případě se tento princip předpokládá jako integrovaný do základního řešení bazénů jako rozvrstvení jejich teplot.
Systém bazénů vychází z mnohostranných průběžných konzultací. Pro letní provoz je základním prvkem vnější pobytový bazén, který svým eliptickým tvarováním umožňuje všesměrný pohyb plavců a zvyšuje tak svou kapacitu. Navazující je dětský bazén s odpovídající hloubkou a dále kombinovaný střešní bazén s víceúrovňovým dnem. Na průniku mezi exteriérem a interiérem bazénové haly leží výplavový bazén, umožňuje plynulý přesun koupajících, bez nutnosti z relaxačního bazénu vystoupit a znovu venku do výplavového bazénu vstoupit. Koupající se tak dostane z vnitřních prostor bazénové haly do exteriéru s venkovním čerstvým vzduchem. Tento bazén má průnikový charakter také z hlediska střídání ročních období a propojuje zimní lázně s exteriérem. V chladných obdobích tak umožňuje kontakt tepla vody s tělem koupajících s terapeutickým účinkem chladného a čerstvého vzduchu. Jde o typ bazénu, který není dosud v Praze pro veřejnost běžně dostupný, čímž přináší řešeným lázním specifickou hodnotu včetně dopadu do ekonomiky provozu a marketingu navrženého komplexu. Výplav je navržen jako prostorově oddělitelný, pokud by to bylo v určitých obdobích ekonomicky třeba. Uvnitř bazénové haly navazuje výplavový bazén na hlavní pobytový bazén. Tento bazén je navržen s důrazem na relaxační pobyt stejně jako na plynulé plavání ve smyčce a je možné jej v rezervovaných hodinách doplnit tryskami, které zprostředkují pohyb vody po jeho obvodu. Uprostřed dispozice pak leží prostor relaxária dostupný proplaváním. Tento prostor bude vybaven vodními relaxačními doplňky a bude sloužit ke kontemplaci a relaxaci.
Další podstatnou součástí lázní v hlavní bazénové hale je bazén pro plavecké disciplíny. Vzhledem k velikosti a charakteru centra je bazén navržen v minimální velikosti pro plavecké sporty. Využívá délku 25,03 m (dle FINA), dále nabízí 4 plavecké dráhy 2,5 m široké pro plnohodnotné 4 plavecké dráhy. Bazén nemá ambici řešit mezinárodní závody, ale poskytuje tréning plavcům se sportovními ambicemi. Jedna část plaveckého bazénu (10 m x 10 m) by byla vybavena technologií s měnitelnou hloubkou vody. Ta by umožnila měnit hloubku vody od 1,80 m do 0,00 m. Výhodou je možnost přizpůsobit hloubku vody pro různé jiné účely, např. pro učení malých dětí plavat. Technologie pohybu dna je umístěná mimo bazénovou vanu, to umožňuje pravidelné čištění běžnou technikou v průběhu noční odstávky. Pohyblivé dno umožňuje změnu mezi ranními hodinami (použití pro školky) a odpoledními a večerními – tréninky, závody. Bazén by tak měl splňovat parametry pro získání dotace od Národní sportovní agentury. Využitelnost bazénu je rovnoměrná po celou provozní dobu.
Interiérové řešení je doplněno o další bazény sloužící jako dětský a relaxační úsek s rozdílnými teplotami a hloubkami. Jeden z bazénů bude využívat systém se slanou vodou uplatněný s výhodou pro atopiky (zlepšuje dýchání a pomáhá léčit kožní problémy) s odpovídající technologickou prevencí díky konstrukci a vybavení z odolnějších materiálů.

Wellness
Soubor wellnessové části obsahuje sérii saunových provozů včetně parní lázně a frigidária propojených do relaxační části s barem pro občerstvení, odpočívárnami a vířivkami a dále do subprovozů masáží a kosmetických, pedikúrních a dalších služeb.

Restaurace a kavárny
Integrovanou součástí celého komplexu je úsek zajišťující občerstvení prostřednictvím restaurace a kaváren. Restaurace je navržena jako rozdělitelná provozně na dva úseky, přičemž jeden je přístupný pro veřejnost, která nepokračuje do lázní a druhý slouží přímo návštěvníkům lázní včetně letního vnější ho koupaliště.
Celý komplex pak vnímá jako podstatnou souvislost s původním bazénem v historické budově sokolovny, jemuž dává novou důležitost jako dalšímu kapacitnímu rozšíření pro kondiční plavání (a další dětský úsek) s potenciální přístupností na stejnou permanentku apod.

Konstrukční řešení
Z hlediska stavebně-konstrukčního se jedná o materiálově i konstrukčně kombinovaný systém. Zastřešení hlavního objektu bude řešeno jako materiálově vysoce efektivní subtilní železobetonová skořepina/membrána z vysokopevnostního betonu. Po obvodu bude střešní skořepina podepřena na subtilních ocelových sloupcích prosklené fasády.

Technologické řešení
Technologický koncept předpokládá použití v současnosti nejefektivnějších dostupných technologických řešení k zajištění úsporné vnitřní ekonomiky lázní. V návrhu předpokládáme uplatnění principů a řešení, která máme ověřená z předchozích prací s cílem dosažení vyváženého dobře fungujícího celku v adekvátním standardu dosažitelném v době realizace. Základem jsou jak pasivní, tak i aktivní metody k dosažení jeho hospodárného provozu. Systém vytváří klima ambientně a udržuje komfortní teplotu bez vnímání projevu odkud je distribuována, stejně jako je neznatelné proudění vzduchy v rámci řízené výměny. Tepelné čerpadlo bude v provozu celoročně, včetně reverzního chodu a distribuce zbytkového tepla a chladu mezi podzemními a podkrovními partiemi, díky kterým lze dosáhnout výrazné redukce provozních nákladů. Bazénové technologie využívají osvědčené metody cirkulace a úpravy vody odpovídající současným technologickým parametrům. Návrh záměrně obsahuje celé spektrum typů a uspořádání tak, aby reflektoval trendy v současném lázeňství a celoroční ekonomice využitelnosti celého areálu.

Influence a rezonance
Záměrem projektu je pro představené téma získat životaschopný konsenzus mezi budoucími realizátory projektu a veřejností včetně odpovědné samosprávní reprezentace a dosáhnout tak naplnění projektu, který má potenciál významně doplnit veřejnoprostorovou strukturu naší části hlavního města Prahy a svým uskutečněním zpětně kvalitativně pozvednout související oblast a standard jejího využití a údržby.
petrjanda/ brainwork
16 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
skvělý
Barbora
02.12.22 09:33
Projekt Riegrovy lázně
Libor Štolc
02.12.22 11:50
Petr Janda
02.12.22 12:13
Blázně
OTP
02.12.22 02:13
Kaplicky Revival ! Blaznite ?
Dr.Lusciniol
07.12.22 02:59
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od petrjanda / brainwork