Revitalizace veřejného prostoru u obchodního centra Cíl v Praze na Zahradním Městě

Revitalizace veřejného prostoru u obchodního centra Cíl v Praze na Zahradním Městě
Spoluautor: Přemysl Jurák
Adresa: Topolová, Záběhlice, Praha, Česká republika
Investor:MČ Praha 10
Projekt:2013
Realizace:2019


Spolupráce:
Ing. Marie Gelová – krajinářské řešení
Ing. Petr Žalský – statika
Ing. Jiří Pavelka – veřejné osvětlení
Ing. Jaroslav Zuna – elektroinstalace
Ing. Josef Chmelka – vodovod, kanalizace
Ing. Boleslav Kulhavý – rozpočet
Ing. arch. Dimitri Nikitin – 3D model dlážděné plochy

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Řešený prostor je významným pěším uzlem východní části sídliště Zahradní Město. Z původních stavebních plánů a funkční náplně okolních budov (panoramatická restaurace Vesna, hotel, obchodní pasáž) je patrné, že se mělo jednat o kvalitní veřejný prostor v rámci širší spádové oblasti. Idealistické plány projektantů jen stěží mohly předpokládat skutečný vývoj společnosti a s tím spojenou změnu funkční náplně objektů (tržnice, ubytovna, podniky k provozu hazardních her). V rámci řešeného veřejného prostranství se vyskytovala nekoncepční změť různých typů materiálů (poničený asfaltový povrch, betonové panely, drobná betonová dlažba, kamenné zídky) doplněná vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy, neudržovanými trávníky, nálety neprostupných křovin a minimem funkčního městského mobiliáře.

Snahou investora bylo upravit veřejný prostor, pozvednout atmosféru místa a nalézt jeho charakter tak, aby přitahoval lidi.

Bylo navrženo sjednocení prostoru se snahou zohlednění požadavků všech věkových skupin. Zásadním motivem je vytvoření volného veřejného prostranství bez překážek a bariér. Úroveň nového povrchu z betonových dlaždic je srovnána s úrovněmi vstupů do objektů vymezujících řešenou plochu. Vznikla jednolitá mírně zvlněná plocha – krajina, na kterou je promítnuta pomyslná mřížka. Její základní jednotka cca 10×10 m je generována především umožněním průjezdu hasičů, záchranné služby, technických služeb a zásobování okolních komerčních objektů, trasami stávajících sítí technické infrastruktury, stávajícími objekty a ponechávanými dřevinami. Na průsečích jsou vysázeny nové listnaté stromy, pod nimiž je ve čtvercovém poli položena dlažba se zatravněnou spárou s pestrou vegetační úpravou, která bude proměňovat atmosféru místa v průběhu celého roku. Na takto vymezených čtvercích jsou rozmístěny prvky nového městského mobiliáře.

Při ponechávaných stromech jsou umístěna tři nová podia – paluby z dubových pražců. U stávající autobusové zastávky je ponechán javor, kolem kterého je první podium lemované schodišťovými stupni k sezení. Na tomto podiu se nachází pítko. Při objektu pobočky městské knihovny je ponechán druhý javor, pod kterým je rovněž velkorysé podium, na kterém jsou rozmístěny židličky pro čtenáře. Třetí podium je situováno pod ponechávanými borovicemi u objektu trafostanice. Součástí tohoto podia je mlatová plocha s herními prvky a možností hry petanque.

Zásadní částí návrhu je projekt nakládání s dešťovou vodou. Pod vysázenými stromy jsou umístěny objemné vsakovací nádrže, na které jsou napojeny uliční vpusti. Srážková voda se do nich dostává i přes spáry v betonové dlažbě. Pouze v případě vydatnějších a dlouhodobějších srážek jsou přes přepad vsakovací objekty napojeny na stávající kanalizační síť.

Jakmile koruny nových stromů, osázených v rigidní mřížce, nabydou na svém objemu, dostane celý prostor "útulnější" charakter a v létě také vlídnější klima. Obojí jistě přispěje k pohodové atmosféře při konání různých aktivit, které toto místo umožňuje: koncerty, trhy, autorská čtení...
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ti2 architekti