Rekonstrukce areálu ZŠ a MŠ Ostopovice

Rekonstrukce areálu ZŠ a MŠ Ostopovice
Stavební řešení: Dan Lukašík

Konstrukční řešení: Václav Přikryl

Sadové úpravy: Dan Petr

Vedení obce rozhodlo o rekonstrukci nevyhovujícího areálu školy a v roce 2008 jsme byli vybráni z několika architektonických kanceláří jako zpracovatelé projektové dokumentace. Zadáním bylo vytvořit komunitní místo nejen pro péči o děti a jejich vzdělání, ale také pro aktivity všech obyvatel obce, kteří by využívali služby kuchyně, kroužky, sál. Navrhnout budovu energeticky úspornou, nejraději soběstačnou. Financování stavby leželo na obci, proto bylo rozhodnuto, že se realizace rozdělí na etapy. Do roka bylo vydáno stavební povolení a schválena dotace z operačního programu životního prostředí na zateplení budovy. Stavba byla zahájena v říjnu 2010, kolaudovalo se v srpnu 2011, od té doby je škola v provozu. V dalších letech škola získala dotace z Evropského fondu pro rozvoj regionů na dokončení interiéru budovy, zahrady a vybudování zelené střechy a od MŽP na přírodní učebnu v zahradě.
V areálu školy se nacházely tři samostatné budovy. Audit zjistil, že potenciál pro další využití má pouze stavba betonového skeletu MSOB ze 70.let minulého století a původní nejstarší budova školy v uliční frontě a pavilon jídelny jsou v tak špatném stavu, že jejich rekonstrukce není ekonomická. Proto jsou dodnes provozovány jen s minimálními opravami a v další etapě ustoupí novostavbě. Hmota stávající budovy určené k přestavbě byla v návrhu doplněna novostavbou až po hranici pozemku při ulici. Finální stavbou bude monoblok osazený kolmo k ulici, stejně jako jsou přiměřeně velké stodoly na okolních pozemcích. V I. etapě byl zrekonstruován původní skelet pro provoz mateřské školy v přízemí a základní školy v 1. nadzemním podlaží s přístavbou komunikační haly, střešní nástavbou učebny ve 3. podlaží a střešní zahradou. Ve druhé etapě se původně uvažovalo s kuchyní a jídelnou v přízemí, tělocvičnou a místnostmi pro kroužky v patrech. Současné vedení obce plánuje dokončení celé stavby a vyhodnocuje aktuální požadavky.
Architektonický koncept vzal za základ stávající ortogonální rastr skeletu a do něj byl vložen symbol kruhů - válců, které prostupují celým areálem a budovou ve všech patrech. Jsou nositeli myšlenky sdružování skupin v celku. Každému válci je přiřazena barva, která se propisuje na fasádě i ve vnitřním prostoru, identifikace dětí se skupinou. Motiv pastelek-vertikální členění fasády dřevěnými lamelami koncept doplňuje. Původním úmyslem bylo dřevo použít v daleko větším měřítku, ovšem tehdejší legislativa požárního zabezpečení to neumožnila. Dispozice organicky „protéká“ z úzkých prostor do rozlehlých, vypouklých, vlněním se ruší dojem schematičnosti, nevznikají místa za „rohem“, herny procházejí za pomocí posuvných stěn jedna ve druhou a měřítko stavby se přizpůsobuje dětem.
V přízemí vstupujeme ze společné haly se schodištěm a výtahem do mateřské školy přes šatny do centrálního prostoru pro děti. Tady se potkávají všechny buňky-herny pro skupinky dětí, které je možné za pomocí velkých posuvných segmentových stěn oddělit. Pokud zůstanou stěny odsunuty, je celý prostor pro mateřskou školu společný a je možné se zde orientovat podle barev příslušných každému oddělení. Prosklenou stěnou jsou oddělena tři hygienická zázemí pro děti. Herny jsou proskleny do zahrady a terasami, které v půdoryse doplňují tvar kruhu, pokračují i v exteriéru. Samostatně přístupný prostor s keramickou pecí byl zamýšlen pro výtvarný kroužek.
Základní škola pro první stupeň v patře budovy dispozicí kruhových výsečí navazuje. Jsou zde dvě velké a dvě malé učebny a speciální počítačová učebna. Počet dětí v jednotlivých ročnících není stejný, některé jsou spojeny ve dvoutřídku.
Schodišťová hala i s výtahem pokračuje do 3.np. Tady je na původní střeše vybudována dřevostavba s prosklenou stěnou a přístupem na pobytovou zelenou střechu. Učebna je dopoledne využívána k výuce a odpoledne jako družina. Zelená střecha s dřevěnými plochami a lavičkami slouží jako venkovní učebna.
Zahrada na terénu je využívána především dětmi z mateřské školy. Jsou zde herní prvky včetně vodních, trávníkové plochy. část zahrady pro základní školu tvoří výukové a cvičné záhony a ke hrám slouží i dlážděné plochy při vstupu do objektu.
Technické zázemí se nachází v podzemí školy. Budova je navržena jako energeticky úsporná stavba kategorie B. Základní kostru tvoří původní železobetonový skelet, plášť tvoří izolační vyzdívka a tepelná izolace minerální vatou se zavěšenou fasádou s obkladem z probarvených desek Silbonit, částečně kontaktní zateplení a omítka. Izolace střechy je doplněna extenzivní zelení. Okna dřevěná s dvojskly. Vnitřní příčky a skladby podlah jsou lehké montované, akusticky izolované, z cementovláknitých desek. Vytápění a ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo země-voda s pěti hlubinnými vrty. Dešťová voda je z důvodu vysoké hladiny podzemních vod jímána a využívána ke splachování wc. Po několika letech je jasné, že se záměr podařil a provoz školy je oproti původnímu stavu významně úsporný. škola se stala centrem místního komunitního dění a obyvatelé se podílejí i na údržbě.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od EA architekti s.r.o.