Památník Jednoty bratrské v Přerově

Památník Jednoty bratrské v Přerově
Spoluautor:Petra Vlachynská
Spolupráce: Lucie Komendová, Miloslav Flašar
Projekt:2014-15
Realizace:2016


Veřejné prostranství v těsné blízkosti historického jádra města mělo být zastavěno parkovištěm, jehož stavba již započala. Následné archeologické objevy nečekaně zachovalých základů bratrské modlitebny, školy a štětové cesty stavbu zastavily. Městu přišlo škoda budovat parkoviště na místě někdejšího významného duchovně vzdělávacího centra, kde před staletími prokazatelně pobýval mimo jiné J. A. Komenský, proto vypsalo architektonickou soutěž na prostranství s archeologickou expozicí (s podmínkou zachování torza parkoviště a velmi omezeným rozpočtem).

Urbanismus
Na základě myšlenek J. A. Komenského, podle něhož člověk dosahuje poznání světa skrze smysly, rozum a písmo (víru), je řešené území rozděleno taktéž do tří částí reprezentujících uvedené prostředky poznání světa. Jedná se o symbolickou připomínku obrysu duchovního centra - modlitebny Jednoty Bratrské (symbolizující písmo a víru), vlastní prezentaci archeologických nálezů v místě bratrské školy (rozum) a smysly probouzející expozici na stávající dlážděné ploše (smysly). Jako podklad sjednocující tyto tři části je navržen trávník srovnaný s několika vzrostlými stromy. Nově je navržen průchod územím v podélném směru i v příčném, využívající odkrytou štětovou cestu.

Architektonické řešení
Návrh se snaží nalézt optimální vztah mezi vlastní expozicí archeologických nálezů a požadavky na fungující městský veřejný prostor. Území se svou historií a symbolickou rovinou vymyká svému bezprostřednímu okolí, což jsme se snažili zohlednit při návrhu (nejen) materiálového řešení architektonických prvků.

Duchovní centrum Jednoty bratrské - symbolická, pietní připomínka bratrské modlitebny; materiálové provedení - hladký bílý prefabrikovaný beton doplněný precizním detailem - symbolem, nápisem.
Obrys modlitebny je vyznačený pomocí prefabrikovaných dlaždic částečně zapuštěných do terénu; samostatně stojící pilíř víry nabádá k pozvednutí zraku návštěvníka a zároveň plní funkci z dálky viditelného znaku místa lákajícího kolemjdoucí k návštěvě lokality. Na pilíři je v úrovni očí umístěn latinský nápis VICIT AGNUS NOSTER, EUM SEQUAMUR a graficky ztvárněný beránek nesoucí kříž - jedná se o heslo a symbol JB.

Bratrská škola - venkovní expozice, prezentace archeologických nálezů; její součástí jsou texty na černé tabuli, náčrty, model lokality; materiálové provedení - beton, dřevo, kov. Půdorys bratrské školy je vyznačen pomocí zpevněné plochy rozdělené betonovou zdí na část obrácenou k městu (tvořící pěší komunikační uzel v lokalitě) a na část obrácenou k řece, věnovanou vlastní expozici. Část směrem k městu je betonová se zvýrazněnými dilatacemi značícími obrys vnitřních zdí školy. Část půdorysu směrem k řece (bývalé třídy) má dřevěnou podlahu lákající k zastavení a k usednutí, případně k poslechu výkladu o historii místa. Podlaha je výškově členěna dle původního půdorysu místností, vzniká alegorie katedry.
Betonové zdi tvoří podklad pro vlastní expozici a vytváří městské zákoutí. Zdi jsou založeny na dochovaných základových pasech původních vnitřních zdí školy. Pohledový beton nese obtisk prkenného bednění. Plochy pro vlastní expozici jsou řešeny v kontrastní černé barvě.

Mezi školou a modlitebnou je zpřístupněna historická štětová cesta, která v minulosti umožňovala přístup k řece a z níž byl i vstup do školy. Cesta je výborně zachovalá, výškově leží zhruba metr pod úrovní stávajícího terénu. Po této cestě prokazatelně chodili velikáni naší historie, jedná se o jedinečný autentický prvek venkovní expozice.

Stávající dlážděná plocha byla dle striktních požadavků zadavatele zachována, pouze mírně tvarově upravena. Slouží jako komunikační uzel i jako podklad pro herní prvek pro děti s posezením.

Památník Jednoty bratrské v Přerově byl zařazen mezi nominace Ceny Rudolfa Eitelbergera 2017.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od nazemiarchitekti