Obecní úřad Hluchov

Obecní úřad Hluchov
Adresa: Hluchov 2, Hluchov, Česká republika
Investor:Obec Hluchov
Projekt:2017
Realizace:2019
Užitná plocha:606 m2
Zastavěná plocha:472 m2
Plocha pozemku:2626 m2
Náklady:13 200 000 CZK


Spolupráce: Zdeněk Opletal, Dana Opletalová
Venkovní úpravy: Vendula Markevičová
Grafický design: Radim Lisa + Květoslav Bartoš / Florian Karsten
Design stropu: Lenka Pilařová / Válečci
Historický objekt renesanční tvrze přestavěné na barokní zámek a v 19. století využívané jako sklady a administrativní zázemí drahanovického cukrovaru, jehož původní proporce jsou zejména z dvorního traktu patrné dodnes, byl v minulosti upraven do civilního charakteru objektu. Uliční fasáda prošla zjednodušením a úpravou, aby její měřítko více konvenovalo výrazu architektury vznikající v polovině minulého století. V tu dobu zde sídlil Městský národní výbor, své kanceláře tu mělo JZD a úpravou dispozice vznikl i prostor pro osvětovou besedu. Nutno podotknout, že s ohledem na dějiny obce a rozsah jednotlivých historických staveb v regionu se jedná o místně významný objekt. Bylo proto žádoucí respektovat všechny vrstvy minulosti stavby, zachovat stávající funkční využití a její jednotlivé části citlivě rekonstruovat, popřípadě adaptovat pro potřeby obecního úřadu a společenského sálu.

V kontextu obce se jedná o důležitý historicko – společenský objekt s potenciálem dalšího rozvoje okolí pro místní komunitu.

Návrh vychází z požadavku obce Hluchov upravit zanedbaný stav objektu. S tímto souvisí i vhodné členění provozních místností, tak aby vyhovovaly funkci obecního úřadu. Kanceláře úřadu se nacházeli v 2.NP a vzhledem k současným nárokům na bezbariérovost i jasnou čitelnost provozu domu již schéma nevyhovovalo. Proto byl provoz přetočen - v prvním patře se dnes nachází agenda obecního úřadu, ve druhém patře pak čistě veřejné a společenské místnosti. Pro komfortní provoz obou pater jsme navrhli dostavbu sociálního zařízení ve dvou úrovních ve formě proporční dostavby. Tato přístavba objektu hmotově cituje původní stopu zchátralého křídla, které je dnes patrné jen fragmentem zdi.
Přízemí je „vyčištěno od vestavků“ podepírajících staticky narušenou křížovou klenbu a sanováním této poruchy bylo dosaženo důstojného vstupního prostoru.

S ohledem na stav historické konstrukce bylo nezbytné provést sanaci vlhkého zdiva v přízemí a statickou stabilizaci některých poruch na objektu. V choulostivém stavu se nacházel krov objektu, do kterého dle odborného průzkumu a posouzení prvků docházelo dlouhodobým zatékáním. Krov byl rozhodnutím zastupitelstva obce nahrazen novým.

Pro úpravu objektu byl zvolen tento koncepční způsob: použitím kvalitních nových prvků a materiálů v kombinaci se střízlivým „očištěním“ budovy bude objekt uveden do podoby civilní, otevřené, sebevědomé instituce. Budova by měla díky tomuto přístupu také v budoucnosti dobře „stárnout“. Historický charakter objektu je zdůrazněn zachovanými historickými fragmenty (pískovcové parapety, římsy, klenby), okny, skládanou střešní krytinou a světlou omítkou. Z novějších úprav si budova ponechává zjednodušený kubizující charakter říms z 50. let a vstupy do budovy jsou nově akcentovány decentně předstupujícím ostěním z pískovcových desek. Nový objem provozní přístavby je odlišen strukturováním fasády.
autorská zpráva
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Public Atelier Fuuze