Obecní nájemní dům s malometrážními byty

Obecní nájemní dům s malometrážními byty
Místo. Stavba se nachází v území Městské památkové rezervace Slavo- nice, severní a západní fasáda je postavena v místě městských hradeb. Budovy, které v minulosti v území staveniště stály se nedochovaly, vyjma zdevastovaného domu z konce 19. století na západní hranici parcely, který byl - krom západní obvodové stěny tvořené fragmentem kamenné městské hradby - stržen, avšak jehož půdorysná stopa musela být zachována.
Dispozice. Novostavba je tvořena dvěma patrovými křídly osazenými ve shodě se středověkou parcelací města a propojenými na severu nižší částí. Mezi nimi vzniká zahradně upravený dvůr, jasně vymezeny vůči ulici, protože jeho niveleta respektuje úroveň původního terénu, který byl přibližně o jeden metr vyšší než niveleta ulice.
Konstrukce. Nosnou konstrukci budovy tvoří příčné zdi. Západní, dřevem obložená obvodová stěna patra podél pavlače, byla navržena jako větraný sendvič lehké dřevěné sloupkové konstrukce, dodavatelem však realizována jako zděná s dřevěným obkladem. Část nosné svislé konstrukce tvoří rámy z masivního dřeva.
Fasády a materiály. Fasády mají dvojí charakter, dle toho, zda stojí na místě městských hradeb a jsou obráceny ven z města, či zda jde o vnitřní, do města směřující stěny. Západní a severní fasáda, jež jsou postaveny podél parkánu v místě bývalých hradeb, mají do výšky parapetu pavlače k cihelné obvodové stěně (tl. 37,5 cm) přizděnu zeď z kamenů rozbořené středověké hradby (tl. 30 cm), které se nacházely ve stavební suti, jež tvořila vrchní vrstvu podloží. Na jižním konci západní fasády je do kamenné stěny včleněn přibližně 9 m dlouhý a 6 m vysoký zachovalý fragment hradby, jenž byl nadezděn na celou výšku domu, která je shodná s předpokládanou původní výškou hradby 8 m. Nad západní a severní kamennou stěnou je fasáda v prvním plánu tvořena dřevěnou konstrukcí nesoucí střechu, v druhém plánu stěnou obloženou požárně impregnovanou borovicí. Ostatní fasády, čili ty směřující do ulice a do dvora, jsou omítané. Výplně otvorů v omítaných fasádách byly navrženy ve dvou rozdílných rovinách (v přízemí 15 cm za lícem fasády, v patře v líci omítky s okapničkou). Stavba však bez informování autorů provedla osazení všech výplní v jednotné poloze 15 cm za lícem fasády. Omítané fasády jsou ukončeny dřevěnou římsou profilu konkávního kruhového segmentu.
Důležitým prvkem fasády je sgrafito, které v medailonech 40/40 cm dotváří rytmus obou dvorních fasád. Ve výtvarně volněji pojatém pruhu výšky 120 cm potom akcentuje část objektu pohledově uzavírající ulici, kde vytváří motiv vertikálního ukončení místo segmentové dřevěné římsy, avšak v přímé návaznosti na ni.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o.