Nový Hlavák - 3. místo

Nový Hlavák - 3. místo
Anotace
Současné Hlavní nádraží je odtržené od okolního města. Vstupní hala je neviditelná, historická budova je nepřístupná, Vrchlického sady jsou pouhým torzem minulých záměrů a některé jejich části zcela postrádají smysl.
Stávající odbavovací hala je architektonickým skvostem v kontextu evropské architektury 70. let. Nespornou kvalitou parku jsou vzrostlé stromy, které tvoří jeho prostorovou kostru.
Návrh znovunalézá nádraží a vrací celému parku smysl. Nádraží a park vytváří propojený celek. Z jihu a severu jsou k současné odbavovací hale přistavěny nové vestibuly, které se stávající jasnými orientačními body ve městě. Park do sebe integruje kvality minulého a otevírá a propojuje nádraží se svým okolím. Otevírá důležitá vizuální propojení mezi Hlavním nádražím a Václavským náměstím, Opletalovou i Bolzánovou ulicí. Je určen všem skupinám uživatelů a uživatelek, místním i projíždějícím a nabízí celou řadu různorodých částí.
Rozšíření odbavovací haly navazuje na základní dispoziční logiku nádraží. Zachovává nesporné architektonické kvality Nové odbavovací haly a rozvíjí nádraží jako integrální celek. S respektem. Nabízí dostatek nových pronajímatelných prostor v místech automobilových ramp. Nové vestibuly propojují park se střešní terasou / novým náměstím / předpolím Fantovy budovy. Volný předprostor nechává vyznít původní kompozici historické budovy. Terasa nabízí výhledy na okolní park i město a zároveň kvalitní veřejný prostor.
Návrh odpovídá na soudobé i předpokládané nároky významného přestupního uzlu, který do sebe integruje všechny druhy dopravy. Je bezbariérový, přístupný všem kategoriím uživatelů a počítá se zapojením budoucích linek metra a vlaků. Návrh vedení tramvajové trati je přirozeně integrován do parku. Je možné jej realizovat v logických a ucelených etapách bez nutnosti omezení provozu nádraží ani metra.

Písemné zhodnocení kvality finálních návrhů řešení hlasujícími členy/ náhradníky hodnoticí komise, doporučení pro účely dopracování:
Návrh jasně a správně identifikuje klíčové problémy současného stavu a snaží se na ně odpovídat cílenými opatřeními.
Komise kladně vnímala koncept zachování centrální části haly, respektive úpravu, která navrací její schéma původně otevřeného/volného prostoru, a vytvoření dvou nových objektů po stranách, které otevírají halu k Václavskému náměstí a k Bolzanově ulici.
Návrh měl od začátku velmi racionální, a kladně hodnocený přístup k řešení tramvajové tratě i navazujících ulic a cyklodopravy.
Řešení parku prezentované v dopracovaném návrhu rozvíjí stávající stav, a to i v návaznosti na původní koncept od Otakara Kuči navržený v souvislosti s výstavbou Nové odbavovací haly. Řešení je adaptováno na nové vztahy a boční přístupy k hale, především od jihu od Václavského náměstí.
Návrh přináší výstavbu dvou nových objektů po stranách odbavovací haly, které nahrazují současné zásobovací rampy. Tyto objekty nejenom přinášejí nové vstupy do haly, ale obsahují nové funkce a náplně a především díky svému převýšení nad stávající střechu haly mají podporovat její nové využití. V úrovni ulice Wilsonova tak společně s Fantovou budovou vzniká nově vymezené náměstí, na které jsou v návrhu primárně soustředěné nové venkovní aktivity a náplně, ať už “trvalé” nebo jen sezónní. Tento přístup sice rozvíjí předprostor Fantovy budovy, nicméně stále zůstává výrazně odtržený od okolního parku a města a návštěvník tam musí jít téměř cíleně. Komise tento veřejný prostor vnímala problematicky především z pohledu nakolik je daný prostor nutné aktivně moderovat a zda je řešení dlouhodobě udržitelné a problém plochy střechy tak nebyl přesvědčivě vyřešen. Vnitřek haly přináší nově přidané plochy komerce, ale současně snižuje přirozenou orientaci v množství nových průchodů.
Návrh řešení parku, i přes výrazné úpravy v dopracování návrhu, nepřináší očekávanou proměnu ve fungování a atraktivnosti náplní, které jsou primárně na střeše haly, ale i z krajinářského hlediska přináší jen minimum změn v charakteru celého prostoru, byť biotechnologicky funkčních. Komise není přesvědčena, že deklarovaný univerzální přístup k řešení rozsáhlých měkkých (především travnatých ploch) je adekvátní, ale i udržitelný i s ohledem na současný stav.
Řešení tramvajové tratě přichází s velmi jasným a funkčním řešením a především úsek podél ulice Washingtonova s vloženým stromořadím je kladně hodnocen. Rovněž v řešení okolních ulic, stejně jako řešení cyklodopravy, jak cílové, tak tranzitní, je zřejmá detailní znalost místního prostředí a problematiky, a ta je tak propsána do kvalitního přístupu.
Dopravní řešení ale bylo hodnoceno i z pohledu celku a to i z hlediska nedostatečně intuitivního řešení pohybů v hale a prostupnosti pro pěší.
Komise vnímá pozitivně některé dílčí (i technická) řešení a přístupy, nicméně jejich propsání do souvislostí a vzájemné prolínání v rámci celkové kvality nebylo přesvědčivě překlopeno do návrhu. Problematicky je vnímán i výsledný funkční vztah a výraz doplňovaných přístaveb k ponechávané části odbavovací haly. Návrh adaptuje současný stav ve všech částech řešeného území. Tento přístup však z celkového funkčního hlediska, ať už z provozního, krajinného, komerčního, ale i udržitelného, apod., nepřináší očekávanou a dostatečnou proměnu i s ohledem na budoucí změny a rozvoj v území.

Základní doporučení komise pro další dopracování návrhu ve fázi Studie:
- Dále hledat přesné tvarové řešení přístaveb
- Rozpracovat a zlepšit rozmístění a členění obchodní vybavenosti a prostorů pro cestují v odbavovací hale i ve vztahu k přirozené orientaci a přestupním vazbám
- Upravit a definovat režim a rozsah nutného managementu provozu stávající střechy včetně přístupu na ní
- Upřesnit problematiku zakládání nových konstrukcí přístaveb ve vztahu k provozu a konstrukci metra C
- Rozpracovat etapizaci realizace jednotlivých části; je vhodné z hlediska obsluhy území prioritizovat v první fázi realizaci tramvajové tratě
- Rozpracovat rozsah zelených ploch v parku a etapizaci proměny parku, ať už ve vztahu ke stromům nebo k terénním úpravám
- Dále hledat tvarové řešení a trasování pěších vazeb v parku
- Upravit řešení parku s ohledem na udržitelnost, zejména v otázce poměru ploch vyžadujících intenzivní péči / údržbu.
- Doplnit možné aktivity a režimů využívání ploch v parku jak s ohledem na roční období, tak v dlouhodobém pohledu
- Přepracovat plochy parku, které navazují na objekt garáží Bolzanova v koordinaci s jejich proměnou tak, aby vznikl funkční veřejný prostor
- Zpracovat Koncept Management plánu správy a rozvoje parku
- Upravit způsob zásobování tak, aby bylo možné zásobovat z úrovně mezaninu.
- Koordinace řešení se záměry metra S a metra D
- Upravit řešení K+R podél ulice Wilsonova s ohledem na zlepšení přímých přestupních vazeb
- Prověřit další možnosti řešení, např. oddělení od hlavního dopravního prostoru, cyklodopravy v ulicích Opletalova a Washingtonova
Detailní doporučení od zadavatelů a přizvaných odborníků, včetně výstupů z participace vítězného návrhu s veřejností, bude součástí podkladů pro dopracování v rámci fáze Studie.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
za mě ani toto ne.
bad bunny
21.12.23 11:43
Zadání je naprosto chybné
Paco28
24.12.23 06:48
3 poznámky
Vojtěch Šrut
29.12.23 01:48
cestování vlakem
raval
02.01.24 11:03
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od re: architekti baukuh YellowOffice