Múzeum Ladislava Mattyasovszkého

Múzeum Ladislava Mattyasovszkého
Spolupráce:Pavol Mikolaj, Stanislav Krajňák, Vít Svoboda
Kurátor expozice: Dušan Buran
Adresa: Kláštorná ulica 127, Liptovský Mikuláš, Slovensko
Investor:Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Okoličné
Projekt:2008 - 2011
Realizace:07-10 / 2011
Užitná plocha:85 m2
Náklady:50 000 Euro


Dielo je predstavované realizáciou muzeálnej expozície v priestore krížovej chodby Kláštora františkánov v Okoličnom obsahujúcej okrem muzeálnej inštalácie venovanej historickým artefaktom sakrálneho umenia viažucim sa k dejinám tohto kláštorného komplexu i sprístupnenie kláštornej chodby z lode kostola sv.Petra z Alkantary prostredníctvom novoobjaveného pôvodného bočného vstupu do lode kostola, so zachovaným kamenným portálom odkrytým pri reštaurátorských prácach na obvodovej stene kostola.

Samotný historický komplex, ktorý predstavuje jednu z najvýznamnejších gotických pamiatok Liptova je tvorený trojloďovým kostolom sv. Petra z Alkantary s polygonálne zakončenou svätyňou a dvojpodlažným kláštorným objektom. V súčasnosti slúži kostol komplexu ako farský kostol Spišskej diecézy a priestor kláštora je využívaný Komunitou Blahoslavenstiev.

Zadaním bola realizácia muzeálnej expozície, ktorá by okrem prezentácie vzácnych liturgických predmetov vytvorila hlavne priestor na prezentáciu dvoch plastík Majstra Pavla z Levoče – sv. Kataríny a sv. Barbory ako i dochovaného fragmentu Zvestovania pochádzajúcich z pôvodného gotického oltára kostola /začiatok   16.storočia/.

Kláštorná chodba je v realizovanom diele sprístupnená prostredníctvom nájdeného pôvodného bočného vstupu do lode kostola z priestoru dnešnej kláštornej chodby, ktorý vrátane jeho zachovaného kamenného portálu bol objavený pri reštaurátorských prácach na prezentácii zvyškov omietok a kamenných detailov obvodovej steny kostola.
Sprístupnenie kláštornej chodby a vyrovnanie existujúcich úrovní podláh je riešené prostredníctvom oceľového mosta s kamennou doskovou výplňou a sklenenými pásmi po bokoch zabezpečujúcimi vnímanie pôvodných úrovní vstupu do chrámu ako i detailov ukončenia kamenného portálu pôvodného bočného vstupu.

Samotný sakrálny priestor bol oddelený od priestoru vytváranej expozície osadením novej dvernej výplne s oceľovým matným povrchom osadenej v oceľovom ráme bez dotyku s priľahlými osteniami, čo umožňuje vnímanie reštaurovaných pôvodných omietok a malieb vnútorných stien ostenia vstupu.

V samotnom výstavnom priestore sú prezentované po reštaurátorskom zásahu kamenné soklové články obvodovej steny kostola ako i vrstvenie zachovaných pôvodných omietok s priznaním ich výrazu, čím sa kostolná stena stáva nie len pozadím, ale i prirodzenou súčasťou muzeálnej inštalácie.

V priestore je ponechaný bez následných úprav povrchu i nález zachovanej kamennej dlažby kláštornej chodby.

Základom samotnej muzeálnej inštalácie je čierna polomatná oceľová vitrína s vnútorným horným osvetlením exponátov a čierny oceľový panel, ktoré sú doplnené oceľovou vitrínou pre knihy, oceľovým panelom s LCD monitorom pre umiestnenie videoprojekcií a  skleným panelom pre umiestnenie oltárneho fragmentu Zvestovania, ktorý umožňuje obojstrannú prezentáciu tohto exponátu.

Hlavné osvetlenie výstavného priestoru zabezpečujú stojanové „uplighty“. Toto osvetlenie je doplnené bodovým nasvetlením exponátov umiestneným vo vitrínach a podsvietením vstupného oceľového mosta. Doplnkové osvetlenie umožňuje emotívnu večernú prezentáciu výstavy bez použitia hlavného osvetlenia.

Samotná výstava je rozdelená do štyroch na seba nadväzujúcich častí, umiestnených v jednotlivých klenbených poliach priestoru kláštornej chodby. Vstupná, stredová časť je venovaná prezentácii liturgických predmetov v jednotlivých vitrínach, samostatná časť je venovaná dochovaným exponátom z obdobia gotiky – dvom plastikám Majstra Pavla z Levoče a fragmentu pôvodného gotického oltára, kde na paneloch sú umiestnené i kópie ostatných dochovaných častí tohto oltára. Tretia časť expozície  pri pôvodnom zádverí vstupu do kláštora je venovaná prezentácii historických kníh a na paneloch sú informácie o biskupovi Ladislavovi Mattysovszkom ako i reprodukcie prác Viktora Miškovského venovaných kláštornému komplexu. Priestor je doplnený panelom s LCD monitorom umožňujúcim umiestnenie videoprodukcií. Vo vstupnom zádverí sú umiestnené panely venované pôvodnému historického krovu kostola /okolo roku 1489/ ako i panely s prezentáciou „Sakrálnej cesty gotiky a baroka Liptova a strednej Moravy“, ktorej súčasťou je i predmetný kláštorný komplex.
0 komentářů
přidat komentář