Mateřská škola a dům služeb Vodnická

Mateřská škola a dům služeb Vodnická
Spolupráce:Lukáš Abrham
Adresa: Vodnická 531/44, Újezd u Průhonic, Praha, Česká republika
Investor: Městská část Praha-Újezd, Václav Drahorád - starosta
Projekt:2007 - 2010
Realizace:2010 – 2011


Areál mateřské školy a domu služeb je umístěn na pozemek, který byl v urbanistických studiích z konce osmdesátých let 20. století určen pro zástavbu občanskou vybaveností. Původně byl pozemek využíván jako sad.
Dotčené území tvoří přechod mezi původní zástavbou drobnými zemědělskými usedlostmi, v současnosti sloužícími především pro bydlení a novou zástavbou z počátku devadesátých let 20. století. Ta je tvořena řadovými rodinnými domy a bytovými domy o třech až osmi podlažích. Realizovaná stavba hmotově vytváří přechod mezi těmito rozdílnými lokalitami a funkčně doplňuje území.

Dům služeb a mateřská škola vytvářejí jednotný kompoziční celek. Velikosti a orientace hmot budov reflektují stávající zástavbu a orientaci ke světovým stranám. Domy jsou situovány tak, aby byly vytvářeny rozmanité vnější i vnitřní prostory, přístupné veřejnosti podle jejich charakteru a funkce. Z ulice Vodnické je nový areál dopravně napojen a je zde vytvořeno veřejné nádvoří – náměstí ze kterého jsou navrženy vstupy do jednotlivých funkčních celků. Přímo v parteru náměstí jsou vstupy do obchodu a hlavní vstup do domu služeb a do prostoru mateřské školy. Ta má dále své vlastní vnější prostory, nádvoří, zahrady a dvorky.

Hmoty domů jsou tvarovány jako dvoupodlažní podélné kvádry. U domu služeb je přidáno třetí podlaží jako ustupující a jinak materiálově pojaté, čímž se dostává výrazově i polohově do roviny střech  okolních objektů, zejména rodinných domů. Konzistentnost dvoupodlažních bloků je podpořena materiálovým řešením.

Objekt mateřské školy má dvě nadzemní podlaží. Podlaží jsou propojena dvěma schodišti, hlavním schodištěm a vnitřním-čistým. V každém podlaží domu je jedna třída pro 28 dětí, která je zároveň hernou a lehárnou.
V přízemí je hlavní vstup do domu, kancelář vedení mateřské školy, zázemí provozu a personálu a kuchyně. Ke kuchyni přiléhá jídelna, ve které se budou dvě třídy školky střídat. V 1. patře je kromě třídy zázemí personálu. 
Dům služeb má tři nadzemní podlaží. V přízemí je hlavní vstup do domu a vstupy do obchodu, služebna městské policie a obecní společenský sál. V 1. patře jsou dvě ordinace zubařů a dvě ordinace  lékařů specialistů. Ve 2. patře jsou dva byty
Stavebně jsou objekty řešeny jako jednotrakty bez podpor, aby byla umožněna maximální variabilita vnitřního prostoru. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných železobetonových panelů.

Součástí navrhovaného areálu je oplocení zdí ze železobetonu. Zeď je z monolitického pohledového betonu, porostlá zelení.
0 komentářů
přidat komentář