Dostavba areálu MZV SR

Dostavba areálu MZV SR
Autor: Ján Pavúk
Spoluautor: Ilja Skoček ml.
Spolupráce:Irenej Šereš, Danica Jurkovičová
Adresa: Pražská 7, Bratislava, Slovensko
Investor:Ministerstvo zahraničných vecí SR
Realizace:03/2014 - 09/2015
Užitná plocha:4026 m2
Zastavěná plocha:368 m2
Plocha pozemku:1103 m2


Účelom stavby je výstavba budovy pre kancelárske účely pre potreby MZV SR na Pražskej ul. v Bratislave na mieste t.č. asanovaného domu na Pražskej  ul. č. 7. Budova je súčasťou celého areálu MZV SR na Hlbokej ceste ale nieje s nim funkčne ani dispozične prepojená. Súčasťou stavby je aj podzemná hromadná garáž pod nádvorím objektu.

Pozemok objektu sa nachádza v intraviláne mesta Bratislava - Staré mesto, na Pražskej ul. č. 7 - na parcele p.č. 3317/2, p.č. 3718/36. Navrhovaný objekt Dostavby areálu MZV SR vychádza z podmienok určených v Územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy, v ktorom je definovaná funkčná náplň občianska vybavenosť celomestského významu. Nová budova spolu s plánovaným polyfunkčným objektom Pražská 9 dotvára kompaktnú zástavbu pozdĺž Pražskej ulice pričom svojim objemom nad upraveným terénom ustupuje na určenú stavebnú čiaru zástavby. Navrhovaný objekt je súčasťou celého areálu MZV ale nie je s ním prepojený. Preto je výpočet zastavanej plochy počítaný iba z  výmery príslušného pozemku starého objektu (p.č. 3317/2, p.č. 3718/36). Do zastavanej plochy sa nepočíta plocha zazeleneného nádvoria nad dvojpodlažným suterénom garáží, keďže vrstva zeminy umožňujúca rast aj kríkovej zelene, pričom ako suterén je v zmysle STN 734301/Z1 považovaný obostavaný priestor ktorého úroveň podlahy po celom obvode podlažia je nižšia od okolitého priľahlého terénu minimálne o 800 mm. Umiestnenie krídelného traktu vyplýva z kontextu celej urbanistickej situácie areálu MZV a tvorí akoby kontinuálne pokračovanie hmoty zadného krídla hlavnej budovy ministerstva. Optimálne je aj vo vzťahu k svetlotechnickým pomerom k budúcej výstavbe bytového domu na susednej parcele.
Na pozemku budúcej stavby sa nachádzal pôvodný dvojposchodový podpivničený objekt zo začiatku 20. storočia, na ktorý bol asanovaný práve za účelom výstavby nového objektu MZV.

Navrhované umiestnenie objektu zohľadňuje hmotovo-priestorové pomery územia a nároky investora. Cieľom riešenia je maximálne využitie pozemku a zhodnotenie prostredia pri minimalizácii negatívnych dopadov na budúci charakter uličného priečelia ako aj vnútroblokového nádvoria. Hmota objektu je determinovaná jestvujúcou a plánovanou výstavbou. Jednoduchý a kompaktný objem hlavnej stavby je dvojpodlažným spojovacím traktom prisadený k budove kongresovej sály. Keďže sa jedná o zástavbu do prieluky architektonický výraz sa sústreďuje  predovšetkým na riešenie priečelia do Pražskej ulice. Zvolený vertikálny raster dáva budove inštitucionálny charakter a zdôrazňuje vážnosť úradu, ktorý v ňom sídli. Pravidelný rytmus fasády je akcentovaný preskleným portálom vstupnej haly s nástupným schodiskom a markízou. Podstatnou súčasťou ideového návrhu je vytvorenie vzdušného celistvého zeleného nádvoria nad suterénmi garáží prístupného zo vstupnej haly novej budovy ako aj z foyeru na prízemí kongresovej sály. Z hľadiska vnútorných priestorov, ,je dôraz kladený na veľkorysé  riešenie dvojpodlažnej vstupnej haly s galériou, keďže ostatné administratívne podlažia sú prísne utilitárne. Otvorená, transparentná ,so zeleným  nádvorím prepojená vstupná hala, kontrastuje s prísnym pravidelným rastrom fasády a tvorí dôstojný nástup pre návštevníkov budovy.

Koncepcia sleduje najmä:
-minimalizáciu stavebných objemov v nádvorí, t.j. rešpektovanie zadnej stavebnej čiary susedného bytového domu
-zakomponovanie objemu a charakteru objektu na danom pozemku do architektonicko- urbanistického charakteru Pražskej ulice ako hlavnej mestskej radiály Bratislavy pri rešpektovaní novej stavebnej čiary a výšky zástavby.
-architektonickým riešením presklenej rastrovanej fasády vytvorenie dôstojného objektu MZV SR a vyzdvihnutie jeho inštitucionálneho charakteru povedľa jestvujúceho bytového domu a budúcej zástavby Pražskej ulice.

Objekt má 5+1 nadzemných a  2 podzemné podlažia prepojené schodiskom a panoramatickým výťahom. Vstup do budovy z Pražskej ulice je riešený vyrovnávajúcim schodiskom pričom bezbariérovosť  zabezpečuje hydraulická plošina. Zo vstupnej dvojpodlažnej haly je prístupné konzulárne oddelenie so vstupom pre verejnosť a bezpečnostnými turniketmi kontrolovaný vstup zamestnancov. V priestore pri vrátnici je bezpečnostná kontrola osôb a batožín tak ,aby tieto neprekážali vo vstupnej hale. Za turniketmi sa nachádza nástup do výťahu a schodiska ako aj vstup zamestnancov Konzulárneho oddelenia. Na nadzemných podlažiach sú rozmiestnené jednotlivé oddelenia definované investorom s počtom kancelárií  pre 102 zamestnancov. V dvoch podlažiach suterénu sú umiestnené garáže (35 stojísk) , sklady ,serverovne  a nová strojovňa vzduchotechniky garáží. Vjazd do garáží je cez jestvujúce podzemné garáže kongresovej haly, cez jednosmernú rampu pod nádvorím objektu. Podlažia podzemných garáží sú prepojené polrampami a vyrovnávajúcimi schodami pre peších. Keďže  sa nejedná o frekventovanú verejnú garáž je kôli úspornosti komunikačných plôch využitý systém jednosmerných rámp s dopravou riadenou automatizovným systémom na báze semafórov a detektorov pohybu vozidiel (podlahové slučky a fotobunky).
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
gratulujem
stefanpetras
24.03.16 08:23
Podobnosť nie náhodná
Patrik Guldan
29.03.16 03:15
zobrazit všechny komentáře