Bytový dům

Bytový dům
Architektura
Při zadání projektu se sešlo několik okolnosti, které se daly považovat za příznivé. Pravidelný rastr objemově stejných budov, na nějž se dalo navázat, místo na okraji tohoto rastru ovšem opravňovalo k jisté výlučnosti, rovněž vyžadované stavebníkem.
Počet bytů omezený dotací a struktura velikosti bytů určená požadavky trhu uvolnily sevřenost obvyklou u podobných staveb. Především s ohledem na komfort vnitřních prostor, společných i bytových, došlo k zásahům do hranolové hmoty, ve kterých se uhnízdil parazit figurky a dal objektu postavu komického maxipsa.
Stavebník byl zjevně spokojen a o byty byl nad očekávání velký zájem. Mohlo se zdát, že objekt je díky jisté odlišnosti a uvolněnosti opravdu přitažlivý.
Při první schůzi družstevníků po převzetí bytů se na autora snesla smršť výčitek. Od mostu, z něhož můžou spadnout děti, až po terasy prosvětlující chodby a schodiště, které se přece mohou zazdít a přidat k bytům.
Tak to vypadá, že parazit architektonické figurky, který obsadil stavbu jinak solidního bytového domu, bude nakonec zahuben touhou družstevníků (některých) po architektonické čistotě a účelnosti. Jen mám obavu, aby družstevníci z ušlechtilých pohnutek nezačali rozšiřovat do stran.

Popis stavby
Stavba bytového domu je umístěna v intravilánu města Kroměříž, v koncové části souboru bytových domů z 80. let 20. století hned za areálem slavné Psychiatrické léčebny. Parcela, na níž je stavba umístěna, má postupný sklon k jihozápadu. Z jižní, západní a severní strany je ohraničena komunikací, z východní strany sousedí se stávajícím bytovým domem.
Stavba je navržena jako pětipodlažní s obslužným suterénem. Vstup do objektu je situován v 1.NP z východní strany přes lávku. Ve střední části bytového domu je z východní strany objekt vykrojen přes 1.NP a 2.NP a ze západní strany je objekt vykrojen přes 2.NP a 3.NP.
Centrální částí objektu prochází přímé jednoramenné schodiště s mezipodestou, prosvětlené z bočních stran prosklenými stěnami. Součástí této komunikační části je výtah. Vnitřní dispozice bytu byly upraveny dle požadavku zákazníků.
V 1.PP - obslužném suterénu - jsou umístěny provozní místnosti a garáže. Toto podlaží je oproti upravenému terénu zapuštěno. V suterénu bytového domu je navrženo 17 garáži pro osobni automobily, sklepní prostory, schodiště, výtah a strojovna výtahu.
V 1. a 2. NP jsou umístěny vždy 4 byty, ve 3. NP 5 bytů. Ve 4.NP je situováno 6 bytu, z toho dva jsou mezonety přecházející do 5.NP. Celkem je tedy v objektu situováno 19 bytů.

Konstrukce
Stavebnětechnické řešení vychází z dosažitelné materiálové základny, která připadala v úvahu u vybraných stavebních firem. Projekt současně respektuje požadavek stavebníka na použití materiálů s vysokou kvalitativní úrovní, která umožni dlouhodobý provoz s minimálními nároky na údržbu domu.
Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných keramických tvarovek. Vnitřní příčky jsou navrženy z děrovaných cihel a z plných pálených cihel. Nosné pilíře jsou provedeny z plných pálených cihel CP. Výtahová šachta je z železobetonu.
Stropní konstrukce všech podlaží je z betonových stropních desek filigrán. Celková tloušťka stropní desky včetně dobetonování je 200 mm. Nosné průvlaky jsou z železobetonu. Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou keramické nebo železobetonové. Balkónové desky jsou provedeny jako železo betonové konzoly. Nad objektem je střecha řešena jako plochá (sklon 3°) dvouplášťová s dřevěnou nosnou konstrukcí a s krytinou z falcovaného hliníkového plechu. Hřeben střechy je umístěn uprostřed objektu v podélném směru a střecha je vyspádována ke své podélné hraně. Konstrukce spádu střechy je z dřevěných krokví, které jsou osazeny do dřevěných pozednic, a na tyto krokve je provedeno bedněni z OSB-desek a hydroizolační vrstva.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NEW WORK