Bytový dom Sasinkova 21

Bytový dom Sasinkova 21
Spolupráce:Erik Blaho, Nora Kuhnová, Tomáš Pokorný, Peter Višňovský, Ľudovít Vitko
Adresa: Sasinkova 21, Bratislava, Slovensko
Investor:Reding Tower 2, A. E. Invest
Realizace:2017-19
Užitná plocha:1994 m2
Zastavěná plocha:280 m2
Obestavěný prostor:4770 m3
Náklady:2 000 000 Euro


Bytový dom Sasinkova 21 je postavený v prieluke na vyústení Sasinkovej ulice do Poľnej ulice, v blízkosti centra Bratislavy, v mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Dom je novostavbou s prevládajúcou funkciou bývania. V súlade s požiadavkami Územného plánu hlavného mesta sú v objekte umiestnené aj nebytové priestory. Súčasťou stavby sú tiež priestory technickej a domovej vybavenosti a dvojpodlažná podzemná garáž pre 18 vozidiel.
V mieste navrhovanej stavby stál v minulosti bytový dom, ktorého zvyšky základových a  suterénnych konštrukcií sa zachovali v prednej časti parcely. Stavba zacelila túto roky nezastavanú, oplotenú prieluku a doplnila uličnú frontu Sasinkovej ulice.
Hlavnou zásadou urbanisticko-architektonického riešenia stavby bolo doplnenie chýbajúcej stavebnej štruktúry v stabilizovanom území mestského bloku.
Parcela bola dlhodobo nezastavaná a dočasne využívaná ako komunitná záhrada. Zástavba na okolitých pozemkoch nám podstatným spôsobom limitovala architektonické, dispozičné a technické riešenie stavby. V koncepte bolo potrebné zohľadniť najmä susedstvo mohutného solitérneho objektu polície. Návrh rešpektuje aj existujúcu vzrastlú zeleň na Sasinkovej ulici.
Z južnej strany susedí novostavba s budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I - desaťpodlažným objektom s dvojpodlažným parterom. V susedstve stavby sa zo severnej a východnej strany nachádzajú menšie mestské polyfunkčné domy. Na protiľahlej strane Sasinkovej ulice je zo západnej strany súvislá uličná zástavba bytových a polyfunkčných budov.
Architektonické riešenie zohľadňuje špecifiká konkrétnej lokality a snaží sa o zacelenie stavebnej štruktúry bloku. Vzhľadom na nekontextuálnu zástavbu budovy polície v tesnom susedstve sme pri návrhu riešili zložitú úlohu kompozičného zakončenia blokovej zástavby, ktorá primerane nadväzuje na objekty uličnej fronty a zároveň vytvorí vhodný kontrapunkt mohutnému solitérnemu objektu. Tomuto princípu je podriadené tvarovanie domu ustúpením parteru objektu a výškovým akcentovaním nárožia. Dom má pôdorysne tvar mnohouholníka. Hmota objektu je navrhnutá v súlade s typickou zástavbou bloku. Čelná fasáda je nasadená na uličnú čiaru, zadná fasáda rešpektuje dvorovú líniu susedných domov.
V mieste nárožia stavba na úrovni parteru ustupuje a vytvára prekrytie vstupu vlastnou hmotou vyšších podlaží. Na najvyššom podlaží je nárožie kompozične ukončené "vežou". Fasáda objektu je riešená jednoducho a striedmo.
Hlavné vstupy do objektu sú na západnej strane z chodníka na Sasinkovej ulici. Objekt má dve podzemné a päť nadzemných podlaží. V suteréne objektu je v dvoch úrovniach garáž pre parkovanie vozidiel a technické a skladové zázemie objektu.
Z dôvodu stiesnených pomerov a konfigurácie okolitej zástavby je prízemie objektu zdvihnuté o pol podlažia. Nadzemná viacpodlažná časť budovy je navrhnutá na časti pôdorysu pozdĺž Sasinkovej ulice. Pozostáva zo vstupného podlažia s kancelárskou prevádzkou, troch bytových podlaží a ustúpeného podlažia s nebytový priestorom ateliéru.  Dispozičné riešenie dôsledne rešpektuje typologické zásady pre bytové a nebytové funkcie a zohľadňuje svetlotechnické obmedzenia. Vertikálny pohyb v objekte zabezpečuje schodisko, výťah, autovýťah a schodisková plošina.
Stavba je vyhotovená ako monolitická železobetónová konštrukcia založená na celoplošnú základovú dosku, podopretú pod vertikálnymi nosnými prvkami sústavou pilót. Ako hydroizolačný systém bola použitá povlaková hydroizolácia z bentonitových rohoží, ktorá slúži zároveň aj ako protiradónová ochrana. Zvislé nosné konštrukcie podzemných podlaží tvoria obvodové nosné steny, vnútorné nosné steny a piliere. V nadzemných podlažiach na ne nadväzuje systém pozdĺžnych a priečnych nosných stien vytvárajúci priestorovo tuhú krabicovú konštrukciu. Obvodové suterénne steny majú hrúbku 300 mm, ostatné nosné a stužujúce steny 200 mm.
Obvodový plášť je navrhnutý ako železobetónová zateplená konštrukcia - kombinácia kontaktného zatepľovacieho systému a ľahkého prevetrávaného obvodového plášťa s povrchom z dosiek z vysokotlakého laminátu. Ako výplne otvorov sú použité rámové hliníkové konštrukcie. Vnútorné priečky sú murované. Objekt je prestrešený plochými strechami a vegetačnou strechou vo vnútrobloku.
Aj napriek svojej komornej mierke bol Bytový dom Sasinkova 21 náročným projektom. Pri návrhu a realizácii sme riešili veľké množstvo zložitých koncepčných, procesných a technických problémov. Výsledkom je z nášho pohľadu objekt, ktorý si poradil s komplikovaným zadaním a architektonicky vhodne doplnil prieluku v stabilizovanom mestskom bloku.
AVK Architects
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AVK ARCHITECTS