16 bytových jednotek

16 bytových jednotek
Spoluautor:Le Trionnaire (x2) - Tassot - Le Chapelain
Adresa: Promenade de la Warenne, Charleville-Mézières, Francie
Investor:Habitat 08
Realizace:2014
Užitná plocha:1100 m2
Tvoříme ryze současnou, kontextuální a reagující architekturu. Každá z našich architektonických odpovědí směřuje k originalitě, jež je pro daný projekt specifická a odpovídající programu a danému prostředí. U každého návrhu se zaměřujeme především na kontext; zvláště pak nás zajímá blízké, vzdálené, historické a sociologické pozadí projektu. Právě takové údaje architekturu "živí". Protože kontext, v němž se pohybujeme, je jen zřídkakdy homogenní, naše řešení jsou spíše hybridní. Aby mohly analýzy nabídnout konkrétní odpověď na položenou otázku, musí vyzdvihnout specifika místa a těžit z jeho městského, sociologického i klimatického charakteru. Jako zastřešující princip našich úvah držíme na mysli hodnotu člověka.

Místo — Stavební parcela a v širším měřítku celá ulice Promenade de Warenne ve čtvrti Manchester (revitalizace) má vyjímečné kvality a krásné výhledy do daleké krajiny. Pro místo je charakteristická bujná vegetace i jemná topografie, jež je dobré respektovat a skrze architekturu a její prosorové řešení podpořit. Instinktivně jsme mysleli na směřování pohledů a nabídnutí přívětivé orientace.
Zvenku si domy řazené do pásů pohrávají s transparentností, porézností, prostupností krajiny. Zelené střechy mažou hranici mezi vystavěnými objemy a vzdálenou krajinou.
Projekt respektuje a zohledňuje soukromí obyvatel a současně chce mezi nimi nabídnout porozumění. Je příjemný a vstřícný a podněcuje možnosti setkávání. Užití vysoce kvalitních materiálů podporuje dobré spolunažívání. Odpovědí na zadání je nastavení  společného managementu, vytvoření sociálních vazeb a zároveň respektování nezávislosti lidí.

Záměr —
Naším prvotním záměrem bylo v architekektonickém návrhu, jenž vznikal v souladu s urbanistickým záměrem celé širší oblasti (severo – jižní trasy pro pěší) a se snahou o navázání na školní areál (na severu), uchránit na pozemku stávající zeleň. A tak jsme urbanismus prodloužili na samotnou parcelu a podpořili jím stavební program.
Navíc jsme si toto místo představili jako území s vlastními urbánními pravidly. S pomocí příčných uliček jsme vytvořili systém soukromých vstupů. Další téma představovala hustota / poréznost, řada filtrů mezi jednotkami, zahradami a společnými prostory.
Projekt do území zasazuje tři pásy navazujících budov odděleným poloveřejnými uličkami. Domy kloužou až k hranicím ulic Dehuz a Warenne. Varianty sklonu střech potvrzují koncept dispozice v pásech, jež se otevírají směrem ke sportovištím prostírajícím se na jih od parcely. Podél vnitřích uliček filtrují pohledy dřevěné rošty (s výškou 2,7 m), které chrání zahrady ale zároveň umožňují propojení, vazbu mezi sousedy. Ploty na jižní straně zahrádek časem porostou bujnou zelení chránící před vnějšími pohledy.
Celý obytný soubor je držen jednotným principem, je vytvořen ze stejného "jazyka". Fasády jsme pojali v jednotném, homogenním duchu, jako celek – bez odlišení programu (malý či velký byt).

Prostupnost a výhledy — Chtěli jsme oslabit frontalitu (dopad přední fasádu) ve prospěch zhmotnění hloubky, prostupnosti. Takový postup umožňuje strukturovat dispozici veřejných a poloveřejných prostor.
Hledali jsme výhledy a co možná nejlepší orientaci pro každou jednotlivou obytnou jednotku. Naopak jsme se snažili minimalizovat dopad našich staveb na krajinu i blízké okolí. Každý byt je obrácen k jihu, do krásné krajiny a k řece Meuse.

Byty — Dlouhá životnost fasády je zaručena kvalitními, snadno udržovatelnými materiály ohleduplnými k životnímu prostředí. Všechny byty jsou orientovány ke dvěma světovým stranám – což zlepší možnosti přirozené ventilace. Fasády jsou z velké části prosklené, byty prosvětlené, s rozhodností obrácené ven. Krajina vstupuje do obytných prostor. Stejně tak obráceně, každý obytný prostor pokračuje do navazujících vnějších prostor (zahrádek), a to včetně bytů situovaných v prvním patře. Jsou to "venkovní obytné pokoje".

Kráceno redakcí
0 komentářů
přidat komentář