aoydesign

*2003, , Japonsko
323 Kawaguchi, 2-22-5 Kasuga, Bunkyo, 112-0003 Tokio
+81-3-3814-8016
+81-3-3814-8016
info@aoydesign.com


Aoyama

Shigeo Aoyama

*1969, Komatsu
hlavní architekt

Sumitani

Yukiko Sumitani

*1973, Osaka
architektka


Hlavní obrázek