Mezinárodní sympozium Otázky autorského práva v architektuře a projektování

Vložil
Tisková zpráva
02.03.2009 10:30
Přednášky

Autorská práva v architektuře
Pod pojmem autorské dílo nebo problematika autorského práva se všem nejčastěji vybaví hromadně šířená umělecká díla vesměs audiovizuální, díla literární nebo tvorba počítačových programů. Že je předmětem autorského práva také architektura, architektonická a jí podobná tvorba je sice nepochybné, ale události této povahy buď nebyly časté, nebo se nezdály být natolik charakteristické, aby se dostaly do středobodu veřejného vnímání. Autorskoprávní spory v architektuře a projektování se ale v českém prostředí v posledních několika letech rozhojnily. Zúčastněným činí nemalé problémy - časové ztráty, organizační komplikace i hrozbu ztrát finančních. Alespoň části komplikací by bylo možné předejít minimální znalostí tématu.
Autorskoprávní problematika spojená s architektonikou tvorbou je nesmírně složitá a spletitá. Architektura je tvořena jenom v zanedbatelném množství případů zcela volně tak říkajíc "do šuplíku". Naopak téměř vždy je spojena s projekčním procesem. Neoddělitelně se tedy prolínají aspekty soukromoprávní i veřejnoprávní. Správní s autorskoprávními, oprávněná užitná očekávání investorů, stavební právo a celá řada dalších vazeb. V některých případech jde o závratné investiční částky. Proto se zdá být nepochybné, že uzrál čas, aby byl učiněn vážný krok k odbornému projasnění problematiky, zvýšení srozumitelnosti práva i věcných aspektů a předvídatelnosti právních rozhodnutí.


Česká komora architektů v součinnosti s Justiční akademií a Ministerstvem kultury ČR


si vás dovolují pozvat na


MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM K OTÁZKÁM AUTORSKÝCH PRÁV V ARCHITEKTUŘE, JEJICH OCHRANĚ A OCHRANĚ PROTI JEJICH ZNEUŽITÍ


které se uskuteční v Brně dne 3. dubna 2009, 9-17 hodinMísto: Rektorát VUT, Antonínská 548/1, Brno

Program: Sympozium bude připraveno tak, aby jeho objevný dopad v probírané tématice byl co nejkvalitnější a nejhlubší. Každý z osmi přednášejících má vymezen dvacetiminutový prostor na vlastní vystoupení, ke kterému je připojena patnáctiminutová doba pro diskusi. Běh přednášek bude přerušen na oběd a přestávku na kávu, jejíž součástí je jednoduché občerstvení i pro auditorium. V 16 hodin proběhne pódiová diskuse.


TÉMA
V průběhu sympozia budou nadneseny nejzávažnější otázky, jež problematiku autorského práva v architektonické praxi postihují. Téma bude nedílně nazíráno jak z teoretické, tak i zcela konkrétní a praktické roviny. Nezanedbatelný prostor bude věnován otázkám z pléna, aby byla vyvolána plnokrevná diskuse.

CÍL
Sympozium má za cíl společným dialogem posunout odbornou pospolitou vědomost na vyšší úroveň. Je naděje, že akce zvýší preventivní pohotovost všech, kdo jsou účastníky procesu projektování staveb. Bude platformou, kde v jeden moment budou diskutovat špičkoví a zkušení odborníci jak na právní, tak věcnou stránku tématiky i nespecializovaní soudci a další odborníci, kteří nebudou přímo přispívat referáty. Akce bude významným nástrojem pro předejití složitým a draze řešitelným sporným situacím a bude cennou preventivní instrumentací pro všechny dotčené.

KOMU JE SYMPOZIUM URČENO
Problematika autorského práva se týká především zástupců veřejné správy, investorů a zadavatelů, stavebníků, developerů, architektů a projektantů, specializovaných i nespecializovaných právních kanceláří i soudů. Autorskoprávní problematika má totiž i trestněprávní vztahy a v nepřímé souvislosti může být sympozium užitečné i osobám činným na tomto poli. Rovněž jsou vítáni zájemci z řad reprezentantů právní nauky, kteří se na téma v pravém slova smyslu dosud nespecializovali.

PŘEKLAD
Sympozium bude simultánně tlumočeno kvalitním kabinovým překladem do českého a německého jazyka.

PŘIHLÁŠKY
Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail ludmila.cepakova@cka.cc nebo na tel.: 542 211 809. Účastnický poplatek je možno uhradit hotově v brněnské kanceláři ČKA (Starobrněnská 16/18, Brno 602 00) nebo pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6, Praha 1, 118 00), anebo poukázat na účet číslo: 1928140339/0800. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést variabilní symbol, který vám bude sdělen při potvrzení účasti. Autorizované osoby uvedou jako variabilní symbol číslo své autorizace.
Cena pro nečlena ČKA: 1800 Kč
Cena v Euro:    65 €
(Cena uhrazená v posledním týdnu až v den konání 2000 Kč).
Cena pro členy ČKA: 200 Kč

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Na symposium byly pozvány přední osobnosti a odborníci ze čtyř zemí EU, kteří se mohou k tématu zasvěceně vyjádřit a vést plodnou diskusi. Právníci, soudní znalci a teoretikové připraví ve svých přednáškách všechny aspekty sledovaného tématu.

Dr. Anne Marie Belenger-Beaud
Společnice v kanceláři, jež se dlouhodobě specializuje na autorskoprávní otázky pro právní i věcné stránky se sídlem v Paříži - vedoucí pracoviště dané problematiky ve frankofonní oblasti. Zkušenosti byly zúročeny a zobecněny publikační činností.

Ve věci autorských práv vyvstává otázka, zda se týkají jen návrhu samotného, nebo zda se vztahují i na realizovanou stavbu a zda jsou některá díla hodna silnější ochrany. Diskutuje se rovněž, zda stavba existuje jen sama o sobě, nebo je součástí dalších vazeb na prostředí. Tyto otázky otevřel případ autorskoprávní povahy u světoznámé kaple v Ronchamp od Le Corbusiera z roku 1957. Kromě kaple navrhl autor kousek pod vrcholem betonové ambity poutníků, jež se sotva plazí po terénu. Nedávno však byly na žádost provozovatelů areálu navrženy jiným mezinárodně proslulým architektem Normanem Fosterem další nové domy pro poutníky, ne tak vzdálené od kaple, aby to nevyvolalo závažné domněnky, že integrita tohoto již půlstoletí hotového a zažitého díla je ohrožena. Kříží se zde tedy otázky nejen autorskoprávní, ale i památkové.

Prof. Dr. Winfried Bullinger
Advokát, odborník na autorské právo z Berlína, od roku 2003 profesor na Braniborské technické univerzitě v Chotěbuzi, autor komentářů k autorskému zákonu, právní zástupce Deutsche Bahn ve sporu s architektem Meinhardem von Gerkanem

Vysvětlení dramatické právního sporu hamburského architekta Meinharda von Gerkana s Německými drahami. Při realizaci hlavního berlínského nádraží Lehrter Bahnhof nebyla respektována podstatná část Gerkanova řešení a nakonec byl přinucen z vedení projektu odejít. Dokončení bylo svěřeno berlínskému studiu Winkens, které Gerkanem navržené stropy podstatně změnilo a nahradilo řešením, které se zdálo být pověřeným osobám investora levnější. Německé soudy postupně uznaly obranu autorských práv Gerkana za právoplatnou. V určujících rozsudcích rozhodly, že mezitím již uskutečněná a dokončená stavba, která byla nadto uvedena do plného a rušného provozu, má být upravena do stavu odpovídajícího původnímu autorskému řešení architekta Gerkana.

Dr. Thomas Höhne
Advokát z Vídně zaměřený na duševní vlastnictví (včetně autorských práv). Partner v advokátní kanceláři Partner von Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH, autor speciálního díla o autorském právu v architektuře „Architektur und Urheberrecht“, které je doposud monografií na toto téma v Rakousku.

Přednáška bude věnována postavení architekta v rakouském autorském právu s dílčími ohledy na stejný model v německém právu, kterým je ovlivňován. Zobecnění a právně-teoretický výklad nejzajímavějších příkladů rakouské praxe. Rakousko a Česká republika byly v minulosti spojeny jednou právní úpravou většiny soukromoprávních záležitostí, a dokonce i mnohých veřejnoprávních. Již téměř sto let jdou státy, které kdysi náležely do podunajské monarchie, vlastní cestou a učinily během této doby rozmanité zkušenosti, to však neznamená, že divergence vlastních právních cest by byla nějak zvlášť přímá.

Regina Gonthier dipl. Arch. ETH BSA SIA
Docentka na ETHě v Zürichu, víceprezidentka soutěžní komise SIA 142 CH při ACE (Evropská rada architektů), prezidentka komise pro architekturu a městské stavitelství kantonu Fribourg, členka světové rady UIA (Mezinárodní unie architektů), od roku 1986 vlastní společně s Alainem Gonthier ateliér.

Představeny budou příklady ze švýcarské praxe související především s personálními spory.

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Přední odborník na autorské právo, advokát a publicista. Profesor občanského práva se zvláštním zřetelem k právu duševního vlastnictví na právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Autor odborných publikací i komentáře k autorskému zákonu: Telec-Tůma. Autorský zákon, komentář. Praha (Beck) 2007.

U autorského díla musí být vždy ujasněno, zda jde skutečně o dílo, jež je výsledkem tvůrčí duševní činnosti, nikoliv tedy činnosti mechanické, rutinní, determinované. V řadě případů to může být obtížné. U architektury a navrhování staveb, disciplíny příbuzné výtvarným uměním, je to ještě obtížnější, protože jde o činnost již ze své podstaty složitou, kde se také potkávají výkony ryze rutinní s výkony kreativními a navíc některé výkony tvůrčí mohou mít podobu zdánlivě úkonů determinovaných. Lze k tomu použít testy k rozpoznání pojmových znaků. Přednáška se bude věnovat právně-teoretickým výkladům, které se dotýkají klíčových aspektů možných uzlů při vzniku architektonického díla i jeho rozmnoženiny stavbou.

Akad. arch. Jan Sapák
Architekt, publicista, teoretik a historik architektury. Soudní znalec pro obor posuzování autorství architektonických děl. Publikuje v předních českých i zahraničních odborných časopisech, přednáší.

Architektura jako taková a její navrhování jsou spletitými spojeninami uměleckého, technického a praktického tak, že sama umělecká stránka je od technické neoddělitelná, technická podstata je dokonce v prazákladu uměleckého vyjádření. Architektonické navrhování, potažmo projektování, se z různých důvodů v posledních desetiletích dělí na výkonové fáze (studie, projekt pro stavební povolení, prováděcí projekt). Z vlastní věcné materie však plyne celistvost projekčního díla jako jedné primární entity, která se teprve následně a z jiných příčin dělí na dílčí etapy. Bude předestřena doktrína, která tuto problematiku řeší.

Prof. JUDr Dr.h.s. Jan Kříž, CSc.
Ředitel Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního při právnické fakultě University Karlovy. Advokát, odborný spolupracovník při legislativním procesu, autor mnoha publikací včetně komentáře k autorskému zákonu: Kříž-Holcová-Kordač-Křesťanová. Autorský zákon-komentář. Praha (Linde) 2005.

Teoretický výklad pasáží nyní platné verze zákona mohou činit největší obtíže při interpretaci právě proto, že jde o univerzální ustanovení týkající se různých disciplín, různých druhů tvůrčí (umělecké) činnosti. Jejich "terénní" situace - zapojení do skutečných společenských relací, případně obchodních a technických událostí je ovšem různá. Zdá se, že nejvíce markantní je to u architektonické tvorby, která je většinou zásadní součástí činnosti projekční. Představena bude stručná mezinárodní komparace alespoň těch zemí, které spolu mají nejčilejší hospodářský ruch a kde lze právem předpokládat nejčastější vznik kolizních situací. Jakkoli je autorské právo svázanou sérií mezinárodních smluv, národní úpravy mají samo sebou své zvláštnosti a stojí za to je alespoň v hrubých rysech znát a předejít jak nedorozuměním při řešení případů s mezinárodním přesahem.

JUDr. PhDr. Jiří Plos
Právník, historik umění a filosof; přednáší právo a urbanismus na FA ČVUT v Praze a FUA TU Liberec, působí jako sekretář ČKA. Konzultant veřejné správy, autor komentáře ke stavebnímu zákonu.

Projektování a provádění staveb souvisí nejen s autorskoprávní ochranou architektonických děl, nýbrž v souběhu s tím s problematikou výkonu povolání a osobní odpovědností autorizovaných osob, zejména pak za profesní výkony a obsah, rozsah a formy profesní dokumentace, a to s ohledem na obecnější právní souvislosti občanskoprávní, správní a trestně právní. Struktura stavebního zákona nebo zákona o zadávání veřejných zakázek často totiž napomáhá rozdělováním jednotlivých výkonových fází v procesu projektování (a plánování) a vytváření umělých bariér, které rozmělňují profesní odpovědnost a znepřehledňují vztahy mezi projektanty (architekty, urbanisty a inženýry), klienty a dodavateli staveb.
0 komentářů
přidat komentář

Související články