Výzva k zasílání nominací na Poctu ČKA 2009

Zdroj
Markéta Pražamová, ČKA
Vložil
Tisková zpráva
06.06.2009 13:30
VÝZVA K NOMINOVÁNÍ OSOBNOSTÍ
Česká komora architektů vyzývá odbornou veřejnost k podávání nominací na udělení Pocty ČKA 2009 významným osobnostem v oboru, které se svou prací i morálním kreditem výrazně zapsaly do moderní historie české architektury. Pocta je udělována žijícím architektům, teoretikům či pedagogům, může být udělena rovněž in memoriam.

>
  Návrhy na nominaci k udělení Pocty ČKA mohou podávat všichni autorizovaní architekti, pedagogové, teoretikové, kritikové i historikové architektury, spolky architektů, školy a fakulty architektury v ČR.

>  Nominace musí obsahovat písemné odůvodnění včetně seznamu nejvýznamnějších prací navrženého a jeden snímek významné realizace či studie.

>  Návrhy zasílejte e-mailem na adresu: info@cka.cc, případně poštou na adresu Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

>  Termín odevzdání návrhů: do 19. června 2009.


STATUT POCTY ČKA

1) Pocta České komory architektů je ocenění, jež může být udělováno každoročně osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moder ní historie české architektury. 2) Pocta je udělována zpravidla žijícím tvůrčím architektům, teoretikům či pedagogům, může však být udělena rovněž in memoriam. Každoročně je udělována nanejvýš jedné osobnosti. 3) Návrhy na udělení Pocty mohou podávat všichni autorizovaní architekti, teoretikové, kritikové a historikové architektury, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice a jednotlivé orgány České komory architektů. Nominace musí obsahovat odůvodněnívčetně seznamu nejvýznamnějších pracínavrženého a jeden obrázek jeho díla. 4) Představenstvo ČKA vyhlásítermín, do kterého musí být návrhy nominací na udělení Pocty zaslány na adresu kanceláře Komory, a zároveň jmenuje pětičlennou porotu včetně dvou náhradníků, která návrhy vyhodnotí a jmenuje osobnost, jíž má být Pocta udělena. Představenstvo ČKA má právo návrh poroty ze závažných důvodů zrušit a v tom případě nebude Pocta v daném roce udělena. 5) Členové poroty jsou jmenováni z řad významných tvůrčích architektů a teoretiků architektury. Pokud je na udělení Pocty navržen některý ze jmenovaných členů poroty, pak odstoupí a jeho místo v porotě zaujme první náhradník. 6) Pocta bude každoročně slavnostně předána předsedou České komory architektů, případně jím pověřeným zástupcem. Termín předání bude navržen a schválen představenstvem ČKA.

HISTORIE UDĚLOVÁNÍ POCTY ČKA
O zavedení tradice Pocty rozhodlo představenstvo ČKA v roce 2000 s cílem ocenit mimořádné osobnosti na poli architektury. Vzhledem k velkému počtu vynikajících architektů, kteří se v minulém režimu nedočkali žádného významnějšího ocenění své práce a životních postojů, bylo v předchozích letech toto ocenění uděleno většímu množství architektů in memoriam.

Osobnost, jíž by měla být Pocta ČKA udělena, vybírá odborná komise z došlých nominací. Složení komise navrhuje představenstvo ČKA. Při příležitosti udělení Pocty je vždy vydán katalog a uspořádán slavnostní večer.
0 komentářů
přidat komentář